نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 132

توسط chikh
دوشنبه ۱۳۹۲/۲/۲۳ - ۱۷:۴۲
انجمن: رياضيات
موضوع: اثبات رابطه ای از اعداد مختلط بدون استفاده از بسط تیلور
پاسخ ها: 11
مشاهده: 7132

Re: اعداد مختلط

f(x)=cosx+isinx ===> df/dx= -sinx + icosx
i(df/dx)= -isinx - cosx= -(cosx+isinx) ===> idf/dx=-f ===> df/dx=if ===> df/f=idx
از دو طرف مساوی بر حسب x (یا تتا) انتگرال میگیریم:
ln(f)=ix ===> f=e^ix ===> e^ix=cosx+ isinx
توسط chikh
پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۸ - ۱۴:۰۸
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

شوربختانه ، شما همچنان روی آمیزش دو چیز، پیام برهمکنشی و درنگ برهم کنشی پافشاری میکنید. اینکه گراویتون، به تندای پیکره ی فرود آینده می افزاید و یا از تندای پیکره ی بیرون رونده می کاهد، پیام و پیشه ی این ریزک نیروبر است. ولی دادن این پیام در یک برهمکنشی انجام میشود. باز هم میگوییم درنگ برهمکنشی به م...
توسط chikh
پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۸ - ۱۳:۲۷
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

شوربختانه ، شما همچنان روی آمیزش دو چیز، پیام برهمکنشی و درنگ برهم کنشی پافشاری میکنید. اینکه گراویتون، به تندای پیکره ی فرود آینده می افزاید و یا از تندای پیکره ی بیرون رونده می کاهد، پیام و پیشه ی این ریزک نیروبر است. ولی دادن این پیام در یک برهمکنشی انجام میشود. باز هم میگوییم درنگ برهمکنشی به م...
توسط chikh
پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۸ - ۱۰:۰۳
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

برهمکنشی ریزگان تنها مانند برخورد دو توپ نیست. بله دقیقا نکته ایست که من چندین بار تکرار کردم! برخورد یک فوتون با گراویتون به هیچ وجه مانند برخورد یک فوتون با الکترون نیست. کسی که در آب قرار گرفته به هیچ وجه با کسی که در میدان گرانش قرار گرفته شرایط یکسانی ندارد و این دو را نمیتوان به هم تشبیه کرد!...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۲۳:۲۶
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

همچنان که برهمکنش فوتون با ریزگان شیشه، به گفته ی خودشما، بیدرنگ نیست به نظرم اشکال کار شما را پیدا کردم. شما گراویتون ها را ایستا در نظر گرفته اید! شما گمان کرده اید که یک گراویتون در جای خود ایستاده است و فوتون به آن برخورد میکند. از آنجا که فوتون و گراویتون دارای سرعت یکسانی هستند پس هیچ کدام سر...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۲۰:۵۴
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

خود شما انگیزه ی کاهش تندای فوتون در اب و شیشه و .. را درنگ برهمکنشی فوتون با ریزگان این مدیوم ها دانستید. شما از برهمکنشی فوتون با اتم های شیشه یا مولکول های آب سخن گفتید و گفتید که برهمکنشی زمان نیاز دارد. این هم یک برهمکنشی میان ریزگان بنیادین ماده بود( که اتم های اب از ان درست شده اند) ولی ناگه...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۱۹:۱۵
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

مگر اینکه شما گرایش به پاسخ بدان نداشته باشید. بله درست است! این موضوع در تاپیک جدا بررسی شود بهتر است چون بحث اصلی را به انحراف میکشاند. شما خود فرمودید که زمانی که فوتون با اتم های شیشه (که همان الکترون ها و .. درون آن میباشند) همکنشی دارند، دچار درنگ میشوند ولی در باره ی گراویتون ها، نگرتان چیزی...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۱۷:۳۹
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

١- نه نادرست است، گلوئون ها که تنمایه نشده اند! انها تنها میان آن سه کوارک گرفتارند! درست مانند مانند فوتون ما در این نگاره ! کوارک ها ذرات کاملا شناخته شده ای نیستند و هنوز به صورت آزاد مشاهده نشده اند. پس ما نمیتوانیم با اطمینان درباره آنها سخن بگوییم. بهتر است این موضوع در تاپیک جدا بررسی شود. د...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۱۵:۳۵
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

- نادرست است. آیا تنمایه ی سه کوارک برابر تنمایه ی پروتون است؟ گلوئون ها که مانند همین فوتون ها، ماندمایه ( جرم سکون) که ندارند؟! پس چرا تنمایه پروتون و میدان گرانشی که پدید میاورد، به فراخور آن تنمایه اش بوده و بسیار بیشتر از ۳ کوارک است؟ خیر این مثال شما با مثال قبلیتان متفاوت است. شما در این مثا...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۱۴:۲۰
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

گویا چندان هم برای شما آشکار نیست. اگر میشود خودتان مهر وزریده و این "برهمکنشی فوتون ها با میدان گرانش" را از دید فیزیک نسبیتی روشن کنید. تا جاییکه من میدانم، در فیزیک نسبیتی گرانش ، پنداره ی "برهمکنشی" نیست و همه چیز با خمش اسپاش-زمان روشنگری میشود؟؟!! ما طبق گفته خودتان گرانش را ذرات گراویتون فرض...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۱۲:۱۰
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

گفتیم که تنمایه همان توانمایه است. برای نمونه فوتون هم تنمایه دارد!! خیر دوست عزیز فوتون هیچ جرمی ندارد! جرمی که شما میگویی جرم نسبی است که طبق هم ارزی جرم و انرژی به فوتون نسبت میدهند.ولی این به معنای این نیست که فوتون مانند الکترون جرم داشته باشد. طبق نسبیت چون هر مقدار انرژی فضا زمان اطراف خود ر...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۰۹:۳۳
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

گفتیم که تنمایه همان توانمایه است. برای نمونه فوتون هم تنمایه دارد!! خیر دوست عزیز فوتون هیچ جرمی ندارد! جرمی که شما میگویی جرم نسبی است که طبق هم ارزی جرم و انرژی به فوتون نسبت میدهند.ولی این به معنای این نیست که فوتون مانند الکترون جرم داشته باشد. طبق نسبیت چون هر مقدار انرژی فضا زمان اطراف خود ر...
توسط chikh
چهارشنبه ۱۳۹۱/۴/۷ - ۰۰:۲۸
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

هرگونه خمشی در راستای "راست" جنبش توانمایه، برابر با تنمایه در دید کسی که بیرون از میدان است شمرده میشود، چرا که ترازی از گرفتار را پدید میاورد. = جنبش درونی را پدید میاورد. توجه داشته باشید که اینجا دید درونی و بیرونی معنا ندارد! یا جرم به وجود می آید یا نمی آید. ما چرخش انرژی را نمیبینیم بلکه رفت...
توسط chikh
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۶ - ۱۷:۵۶
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

ما هم نگفتیم که خود آن است، گفتیم خمش مکان ، هم ارز چگالی گراویتون است و اینکه میدان گرانش، به وارون گفته ی شما، یک میدان توانمایه می باشد.: ما هم منظورمان این بود که انحنای فضا زمان خود انرژی نیست و چیز دیگری نگفتیم! درمورد تناقض نسبیت و کوانتوم هم در همه کتب علمی ذکر شده و نیازی به بحث نیست. در م...
توسط chikh
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۶ - ۱۰:۰۹
انجمن: فیزیک
موضوع: زمان از کی به وجود امده؟
پاسخ ها: 245
مشاهده: 70467

Re: زمان از کی به وجود امده؟

گرانش از نظر کوانتومی گراویتون فرض میشود اما در نسبیت قضیه متفاوت است. شما صحبت از انحنای فضا کردید من هم گفتم شما نمیتوانید در نظریه تان از انحنای فضا زمان صحبت کنید چون شما زمان را طور دیگری تعریف کردید. میتوان گفت شما در این نظریه به طور کلی نسبیت را کنار گذاشتید! زمان را مفهوم دیگری بخشیدید، مک...