صفحه 2 از 2

Re: معادله حرکت بر روی سطح شیبدار با شتاب ثابت

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰۹:۲۲
توسط rohamjpl
من باید را از رمپ به رمپ دیگر پرش کنم ، و لازم است که این کار با استفاده از فیزیک انجام شود ، بنابراین فکر کردم کافی است که یک سرعت ثابت را برای اتومبیلم در نزدیکی رمپ تعیین کنم تا بتوانم به درستی پرش کند.تصویر
$ x =V_0tcos\theta$,$y=\frac{-1}{2} gt^2 + v_0tsin\theta $ این یک حرکت ساده پرتابه است وقتی که در آن v0 سرعت اولیه است. و θ زاویه جسم پرتاب شده است.اگر می خواهیم معادله را بدون زمانی که به دست می آوریم بدست آوریم:$ y=\frac{-gx^2}{2V^2 \cos^2 (\theta)} + x\tan \theta$
تصور کنید مکانی که ماشین به آن نقطه (0/0) پرتاب شده است (یا پریده است). و g شتابی است که شما در موتور خود تعریف کرده اید (جاذبه ، ). زیرا شما θ را می دانید پس تمام آنچه را که باید انجام دهید این است که (x ، y) قرار دهید و سرعت را محاسبه کنید. قبل از آن من متغیر جدید h را تعریف می کنم به این روش
تصور کنید مکانی که ماشین به آن نقطه (0/0) پرتاب شده است و g شتابی است که شما تعریف کرده اید (جاذبه ، زیرا شما θ را می دانید پس تمام آنچه را که باید انجام دهید این است که (x ، y) قرار دهید و سرعت را محاسبه کنید. قبل از آن من متغیر جدید h را تعریف می کنم به این روش:
$h' =h- $ [ارتفاع سطح شیب دار
و سپس آن را در فرمول اصلی مانند این قرار دهید:$h'=\frac{-gL^2}{2V^2 \cos^2 (\theta)} + L\tan \theta $
$ V=\sqrt{ \frac{-gL^2}{(h' - L\tan\theta) * 2 cos^2\theta}}
$
اثبات $ \Delta x = v_x t = v_0 \cos \theta \\
\Delta y = - \frac{1}{2} g t^2 + v_y t = - \frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin \theta$
$ t = \frac{L}{v_0 \cos \theta}$
$h < - \frac{1}{2} g \frac{L^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} + \frac{L v_0 \sin \theta}{v_0\cos \theta}\\
<- \frac{1}{2} g \frac{L^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} + L \tan \theta $
$ -\frac{1}{2} g \frac{L^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} > h - L \tan \theta \\
v_0^2 > \frac{1}{2} g \frac{L^2}{( h - L \tan \theta) \cos^2 \theta}\\
v_0 > \sqrt{\frac{g L^2}{2 ( h - L \tan \theta) \cos^2 \theta}}$