صفحه 3 از 3

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۰۷:۵۶
توسط XIV
اگر دقت کنید وقتی الکترون یا فوتون با چیز دیگری برخورد می کند، این اتفاق همیشه در یک نقطه رخ می دهد. وقتی تابع موج در یکی از دو شکاف رمبیده می شود، دیگر الکترون یا فوتون نمی تواند با خودش تداخل کند و نقش تداخلی به وجود بیاورد یعنی یک مسیر مستقیم از یکی از دو شکاف تا پرده را می پیماید و نقش تداخلی نخواهیم داشت! اما نکته این است که وقتی الکترون یا فوتون با پرده برهم کنش می کند باز هم در یک نقطه متمرکز می شود انگاری تابع موج رمبیده می شود و نقش تداخلی تنها به تدریج است که پدیدار می شود. تنها تفاوت رمبیده شدن تابع موج در یکی از دو شکاف با رمبیده شدن تابع موج در برهم کنش با پرده این است که در دومی الکترون یا فوتون قبلاً با خودش تداخل کرده بود و در برخی مسیرها احتمال بودنش نزدیک صفر است و در برخی مسیرها احتمال بودنش زیاد است و تنها در جاهایی که احتمال داشت آنجا باشد می تواند با پرده برهم کنش کند و در یک نقطه متمرکز شود. حالا اگر در فضای میان دو شکاف و پرده تصمیم بگیریم تابع موج رمبیده شود، آیا الکترون یا فوتون در نقطه ای از مسیر مستقیم دو شکاف به پرده آشکار می شود و با ادامۀ همان مسیر به پرده می رسد یا در نقطه ای از جاهایی که احتمال داشت باشد آشکار می شود و از آن نقطه تا پرده را در یک مسیر مستقیم می پیماید و به تدریج نقش تداخلی پدیدار می شود؟؟ به عبارت بهتر اگر بخواهیم تابع موج در فضای میان دو شکاف و پرده رمبیده شود، آیا به مثابه عقب بردن دو شکاف است یا به مثابه جلو آوردن پرده؟ اگر چنین آزمایشی انجام شده، تجربه چه می گوید؟ و اگر انجام نشده پس می توان فرضیه های جدیدی ارائه داد.

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۱۱:۳۲
توسط Paradoxy
بله،پرده خودش نوعی آشکار ساز هست. به محض این که فوتون فرودی به پرده میخوره، تابع موجش رمبیده میشه، اما پرده در مورد این که فوتون از کدوم مسیر اومده و به پرده خورده چیزی به ما نمیگه. برای همین هستش که روی اون نقش تداخلی میبینیم. بسته به این که آشکارساز دقیقا چی رو آشکار کنه و تا چه حد اطلاعات از مسیر فوتون به ما بده، میتونیم روی پرده نقش تداخلی داشته باشیم یا نداشته باشیم. همونطور که گفتم اگر آشکار ساز مسیر فوتون هارو برای ما مشخص کنه، و معلوم کنه که فوتون از کدوم از شکاف ها بیرون زده نقش تداخلی دیگه نداریم.

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۱۳:۳۸
توسط XIV
بسیار خوب اگر فرضاً آشکارساز را کنار شکاف سمت راستی بگذاریم تابع موج فوتون یا الکترون می رمبد یا به عبارت بهتر در یک نقطه 100% می شود و از شکاف چپ یا راست مانند ذره عبور می کند، اگر آشکارساز را کار نگذاریم تابع موج با خودش تداخل می کند و در برخی جاها 0% و در برخی جاها چیزی بیشتر از 0% و کمتر از 100% می شود و هنگام برخورد به پرده باز در یک نقطه از آن مسیرهایی که بین 0% و 100% بود کاملاً 100% می شود ولی در آن نقاطی از مسیرهایی که تابع موج 0% بود برهم کنشی با پرده رخ نمی دهد. به این دلیل است که نقش تداخلی به تدریج شکل می گیرد که از همه جالبتر نوار مرکزی آن است. اکنون اگر به دو شکاف کار نداشته باشیم و آشکارساز بخشی از مسیرهای میان صفحۀ دو شکاف و پرده را بررسی کند، مثلاً تنها مسیری که به نوار مرکزی منتهی می شود را بررسی کند آیا می توان خاصیت موجی ـ ذره ای را همزمان دید؟ اگر تابع موج همواره در آن مسیر 100% شود و تنها نوار مرکزی روی پرده تشکیل شود، می توان گفت خاصیت موجی ـ ذره ای همزمان نشان داده شده چون اگر کاملاً ذره ای بود باید در مسیرهای مستقیم پشت دو شکاف با پرده برهم کنش می کرد و اگر کاملاً موجی بود باید نقش تداخلی به طور کامل ایجاد می شد نه اینکه تنها نوار مرکزی ایجاد شود. آیا کسی این آزمایش را انجام داده است؟

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ - ۱۸:۵۱
توسط XIV
عوامل مؤثر در توزیع شدت نور در آزمایش دوشکاف با نور همدوس چیستند؟ آیا اگر تعداد و فشردگی اتم ها در بخشی از پرده بیشتر از بخش دیگر باشد شدت نور یا تعداد الکترون های جذب شده در هر نوار روشن آن ناحیه از پرده بیشتر از هر نوار روشن نواحی دیگر خواهد بود؟

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۳۹
توسط XIV
فرق دقیق میان تفرق و تداخل و پراش چیست؟ در لینک http://www.deeplook.ir/%D8%AA%D8%A7%D8% ... %85%DB%8C/ نوشته شده: "در مورد آزمایش شکاف یانگ، یک الگوی تداخلی تنها زمانی رخ می دهد که یک موج با موجی که از شکاف دیگر گذشته، تداخل کند. اگر قادر بودیم امواج را (چه امواج الکترومغناطیسی و چه امواج مادی) تنها از طریق یک شکاف عبور دهیم، الگوی تداخلی ایجاد نمی شد." دیگران گفته اند که اگر از یک شکاف استفاده کنیم پراش رخ می دهد و تفرق را می بینیم، به نظر میاد چه از یک شکاف استفاده کنیم چه دوتا چه سه تا چه... خلاصه تداخل رخ می دهد اما چرا اصطلاحات مختلفی برایشان به کار می رود؟ من مفاهیم را می فهمم اما کاربرد اصطلاحات کمی گیج کننده اند: پراش، تداخل، تفرق، لطفاً کمی توضیح دهید.

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۰:۱۶
توسط mahmood1966
سلام. ایا فاصله دو شکاف؛ در نتیجه ازمایش تاثیر داره؟

Re: تحلیل دقیق آزمایش دو شکاف یانگ

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۱:۱۳
توسط XIV
سلام. بله، به صفحۀ اول این مبحث مراجعه و فرمول مربوطه را ببینید! هر چه فاصلۀ دوشکاف بیشتر باشد پهنای نوارهای تاریک و روشن کمتر می شود و اگر خیلی زیاد شود طرح تداخل دوشکافی به وجود نمی آید!