صفحه 1 از 1

تلسکوپ تک عدسی با روزنه

نوشتهنوشته شده در: شنبه 12 فروردين 1396 - 16:57
از سوی فاطمه فضل کاظمی
چگونه میتوان یک تلسکوپ تک عدسی با یک روزنه بهجای یکی از دیگر عدسی ها ساخت؟