منو

مفهوم و اهمیت عدد 137 در فیزیک

: مفهوم و اهميت عدد 137 در فيزيك :

مفهوم و اهميت عدد 137 در فيزيك

اهميت عدد 137 از اين نظر مطرح مي شود كه به صورت زيبايي ثابت هاي الكتروديناميك را به يكديگر ربط مي دهد. اين عدد تعدادي از ثابت هاي اساسي طبيعت را با يكديگر تركيب مي كند.


كه در آن به ترتيب e , c , h , e و از چپ به راست بار الكترون، سرعت نور، ثابت پلانك تقسيم بر دو پي و ثابت گذردهي خلاء است.

در توضيح اين عدد گفته شده كه زيبايي آن در اين است كه همه ي ثابت ها كه در اين رابطه وجود دارند، هركدام بعد خود را دارد، اما اين عدد بي بعد است .

اهميت اين عدد در آن است كه با آن بزرگي كنش الكترومغناطيسي را اندازه مي گيرند. اين عدد 137/1 با تمام اعداد يك فرق مهم دارد و آن اين است كه در الكترومغناطيس كوانتومي بطور شگفت انگيزي نقش ايفا مي كند .

هنگامي كه مي خواهيم يك مرحله ساده را حساب كنيم، مانند هنگاميكه دو الكترون با تبادل يك فوتون از يكديگر دور مي شوند، ما تنها به يك حالت ساده تبادل فوتون نياز داريم - هر گونه فوتون اضافي با ضريبي از 137/1 منظور خواهد شد.

منبع :www.cph-theory.persiangig.com