منو

موتور مغناطیسی به نام منظومه شمسی

: موتور مغناطيسي به نام منظومه شمسي :

موتور مغناطيسي به نام منظومه شمسي

مجيد ايزدي

همه مي گويند منظومه شمسي اما من مي خواهم بگويم يك موتور مغناطيسي بسيار عظيم به نام منظومه شمسي.

همانطور كه مي دانيم يك موتور مغناطيسي نياز حتمي به يك محور مركزي كه داراي مغناطيس زيادي باشد دارد و در كنار نيز چند هسته آهن ربايي كه نيروي كافي را جهت كاركردن داشته باشد ويك يا چند محرك قوي تا گردش را ايجاد و كار كردن را برقرار نمايد.

در منظومه ما محور مركزي كه ميدان مغناطيسي بسيار نيرومندي خورشيد است كه اهرم هاي نيرومندي با جذب و دفع بسيار بالا سيارات را بر گرد ميدان مغناطيسي خود قفل كرده و نگه داشته است و سيارات با قدرت تمام جذب ميدان مغناطيسي خورشيد شده اند و از جايگاه مشخصي برخوردارند حال نيروي عظيمي نياز است كه بر ميدان مغناطيسي خورشيد فايق و بر آن غلبه كرده و سياره را بر روي اين حلقه مغناطيسي غلت دهد و باعث چرخش سياره شود تنها نيرويي مي تواند بر اين جاذبه بسيار نيرومند غلبه كند كه قدرت آن از جاذبه بسيار نيرومند خورشيد بيشتر باشد و بتواند سياره را با تمام وزني كه دارد به حركت در آورد و بر گرد ستاره بچرخاند اين نيروي بسيار زياد فقط از يك نيروي هسته اي بر مي آيد حال سياره يك موتور هسته اي بسيار نيرومند دارد كه با سوخت وساز دايمي باعث گردش سياره مي شود.

شايد بپرسند چگونه هر سياره در مركز خود يك مغناطيس نيرومند دارد كه باعث جذب سياره به ميدان و حلقه مغناطيسي خورشيد يا همان ستاره شود و سياره را بر روي اين ميدان ثابت مي كند و سوخت و ساز هسته اي مركز سياره باعث گردش اين مغناطيس مي شود و مغناطيس با سرعت زيادي بطور نا منظم به گردش در مي آيد و با برخورد به پوسته باعث زلزله هاي بسيار شديد مي شود حال چه چيزي نياز است تا اين هسته مركزي در وسط سياره ودر مركز مواد مذاب نگه دارد و باعث گردش صاف ومنظم شود شما مي توانيد يك بالگرد را در نظر بگيريد كه ملخ آن با سرعت مي چرخد اگر پروانه كوچك روي دم وجود نداشته باشد چه روي مي دهد آيا با جدا شدن از زمين و اين طرف و آن طرف پرت شدن متلاشي نمي شود.

در گردش سياره نيز اين عمل صدق مي كند چرا كه سياره درست همانند يك بالگرد عمل مي كند با تفاوت آنكه در سياره پوسته مي چرخد ومحور مركزي كند تر شده است. حا ل مي خواهم بگويم كه قمر عمل پروانه دم را انجام ميدهد و با دوعمل جاذبه و دافعه هسته مركزي را در وسط مواد مذاب نگه مي دارد و با كند تر كردن حركت مغناطيس باعث چرخش پوسته بر خلاف هسته مي شود ب اين توضيح كه مواد مذاب محور را به حركت وا مي دارد وبا سرعت زيادي باعث چرخش هسته مركزي مي شود به اين صورت كه با تكيه دادن به بدنه درون پوسته فشار آورده و هسته را مي چرخاند وهنگامي كه قمر با نيروي زياد خود محور را نگاه ميدارد وحركت آنرا كندتر مي كند اين بار هسته مركزي تكيه گاه مواد مذاب مي شود با فشار بسيار زيادي كه به محور مي آورد در طرف ديگر باعث حركت پوسته در جهت عكس حركت محور مي شود مي توان يك موتور الكتريكي را در نظر گرفت كه اگر با انگشت محور را نگه داريم پوسته آن در جهت عكس محور حركت مي كند در حركت سياره نيز درست اين عمل انجام مي شود قمر محور را كند مي كند و پوسته بر عكس محور يا مغناطيس مركزي حركت مي كند با اين عمل سياره داراي دو حركت وضعي و انتقالي مي شود و بر گرد خود و بر روي ميدان مغناطيسي خورشيد غلت مي خورد و باعث آمدن شب و روز و سال مي شود براي اثبات اين سخن سياره چون قمر ندارد سرعت آن از زمين بيشتر است وجهت حركت اين سياره بر خلاف حركت وضعي زمين است و شايد كسي بگويد پس چرا سياره عطارد با اينكه قمر ندارد حركت وضعي آن با زمين يكي است مي گويم چون عطارد به خورشيد و مغناطيس بسيار نيرومند آن نزديك تر است لذا مغناطيس آن با نيروي بسيار زيادي جذب خورشيد شده و مواد مذاب اين سياره براي به حركت در آوردن آن بسيار فشار وارد ميكند لذا مواد مذاب با تكيه دادن به محور مركزي پوسته را در جهت عكس محور مي چرخاند و همانند زمين حركت وضعي و انتقالي ايجاد مي كند به طور مثال خود را درون يك توپ بزرگ به نظر آوريد كه درون آن يك توپ ديگر باشد كه از بيرون آنرا نگه داشته باشند و شما مي خواهيد اين توپ مركزي را بر گرد خودش بچرخانيد چه روي مي دهد؟ درست است با فشار دستان شما پاهايتان توپ بيروني ( پوسته ) را مي گرداند و در جهت عكس حركت توپ اولي توپ دومي بر خلاف آن حركت مي كند.

منبع :www.parssky.com