مشاوره رایگان تحصیلی
منو

علم جدا از فناورى نیست

: علم جدا از فناورى نيست :

علم جدا از فناورى نيست

محمد يلپانى

به دلايلى كه در زير مشخص خواهد شد فناورى مدرن از علم جدا شدنى نيست. لذا تعاريف اين دو واژه كنار هم آورده مى شوند. اين تفكيك ناپذيرى هميشه اين طور نبوده است. ساخت ابزار سنگى در عصر حجر مسلماً فقط فناورى بوده كه انسان سازنده آن هيچ اطلاعى از اجزاى تشكيل دهنده سنگ نداشته است. همين طور اختراع چرخ نيازى به درك مسائل اصطكاك و دانستن معادلات مربوطه نداشته است. نياز به انتقال بار و عدم توان حيوانات موجود براى حمل آن به اختراع آن انجاميد. وجود شتر و شرايط خاص اقليمى و استفاده از آنچه كه شناخته شده بود، قومى را بى نياز از چرخ مى كند و نه تنها از آن، بلكه همين طور از رسيدن به دانش پيشرفته ساختن جاده ها و پل ها. قومى ديگر كه شتر نداشت مجبور شد براى استفاده بهينه از اسب براى حمل بارهاى خود فناورى جاده و پل سازى را به تكامل رساند. اقوام بومى آمريكا تا قبل از ورود اسپانيايى ها حتى چرخ را نمى شناختند. آنها كه در شمال اين قاره بودند هيچ حيوانى در اختيار نداشتند و بالاجبار خود بار مى كشيدند و آنهايى كه در كوه هاى جنوب قاره سكونت كرده و به تمدن هاى بسيار پيشرفته رسيدند از لاماى شترمانند استفاده مى كردند. پس مى توان گفت كه نيازها انسان هوشمند را به استفاده بهينه از امكانات محيط اش رهنمون بوده اند. در جهتى ديگر، با شروع تمدن هاى دره نيل و بين النهرين و نهايتاً يونان، انسان هاى پرسشگرى پيدا شدند كه با تمركز روى مشاهدات خود، و يافتن نكات مشترك پرداختند. آنها با تشريح اين نكات مشترك به يافتن راه هاى مثبت و انتقال آنها به نسل هاى بعد، دانش ياscience عصر عتيق را بوجود آوردند. اينگونه دانش قديم به پيشرفت كشاورزى، ساختمان، راه و كشتى سازى، در ساخت و تبديل فلزات، دسترسى به ابزار جنگ، چينى آلات، رنگ و لعاب، عطريجات و زينت آلات و خلاصه، برآورى بسيارى از نياز هاى آن زمان كمك چندانى يارى نكرد.

حتى بعد ها براى ساخت باروت و يا سوزن مغناطيس، ساخت شيشه، توليد كاغذ و مركب نوشتن و غيره و باز هم خيلى جديدتر و نزديكتر به عصر ما، براى ساختن بناهاى عظيمى مانند مساجد، كاتيدرال هاى مسيحيان، قصر هاى شكوهمند، حتى تبديل شيشه به دوربين براى تماشاى ستارگان و يا كشتى هاى دشمن و... تنها از تجربيات استادكارانى استفاده شد كه هيچكدام از رموز رياضيات، شيمى، متالورژى، نحوه انتشار پرتو نور، مقاومت مصالح و... اطلاعى نداشتند در بسيارى از ادوارى كه استادكاران اين فنون را كشف كرده و به تكامل آنها مى پرداختند متفكرين جوامع پرتحرك آرام ننشسته بودند. آنها (از شرق خودى كه بگذريم) براى خود دانش موجود پيشينيان را از همه جا جمع آورى كردند، درباره آنها براساس مشاهدات جديد خود رساله هايى نوشتند، آنها را بين همطرازان توزيع و با تعامل با آنان با قدم هايى بطئى به دانش هايى همواره نوين دست يافتند. اما در آن زمان اين درك ها به ندرت مستقيماً راهگشاى فنون جديد شدند. براى مثال مى توان به قوانين سه گانه راهگشا و پراهميت و هنوز هم كاملاً مطرح نيوتن اشاره كرد كه هيچكدام از آنها به توليد ماشين بخار و يا در آن زمان فناورى هاى جديد منجر نشدند. در طول اين قرن ها، اين متفكرين توانستند از ميان مجموع دانش هايى كه از ارسطو و ديگران به آنها رسيده بود جنبه هاى تخيلى و فرضيات غيرقابل اثبات (يا در زمان خود هنوز غيرقابل اثبات) را جدا كرده و دانش جديد و دقيقى كه براساس تنظيم مشاهدات پديده هاى زيبا و قانونمند طبيعت پى ريزى شده بود را با لغت لاتينى ساينس يا علم از مفهومى عامى كه تحت عنوان دانش يا knowledge رواج دارد تفكيك نمايند.

حتى تا اواخر قرن 19 ميلادى، نه تنها دانش دانشگر ها به توليد فنون كمك شايانى نكرد، بلكه بالعكس پيشرفت دانش هميشه مديون فناورى بوده است. در اين مورد باز هم به عنوان مثال، اگر آن استادكار گمنام عينك ساز هلندى اساس دوربين سازى را گزارش نكرده بود گاليله هيچ وقت به اثبات فرضيات كوپرنيك و قراردادن خورشيد در مركز «جهان» بر اساس مشاهده ماه هاى مشترى دست نمى يافت. ولى گذشته هاى بسيار دور به كنار، در همين دوران معاصر هم كراراً شاهد كمك رسانى فناورى به توليد علم بوده ايم. اگرچه بسيارى از دستگاه ها و ابزار اندازه گيرى آزمايشگاهى بر اساس كشفياتى علمى ساخته شده اند ولى براى توليد انبوه آنها علم اغلب كاربردى نداشته است، اگرچه تحقيقات صنعتى هميشه اهميت ويژه اى داشته است. يك مثال از اينگونه، دستيابى به تكنولوژى دستگاه هاى مدرن NMR است كه با كمك هليوم مايع مغناطيس هاى فوق هادى ساخته مى شود كه كاربرد وسيع خود را هم اكنون در تشخيص پزشكى نيز يافته است و همين طور نيز در اندازه گيرى ها و تشخيص هاى صرفاً علمى در آزمايشگاه هاى شيمى، دارويى و بسيارى از رشته هاى علمى و عملى ديگر. آنچه كه بخصوص در اين مورد جالب است شروع ساخت و كاربرد بسيارى از جنبه هاى مختلف ساخت و كاربرد ابزار هاى رسيدن به دانش جديد در دانشكده هاى فيزيك، شيمى و پزشكى و... است. دانش آنها بعدها براى تكامل به بيرون از دانشگاه ها انتقال داده شده و بالاخره با بازگشت دادن محصول صنعتى آنها به دانشگاه تحقيقات جديد پيش مى رود.

در گذشته راه يافتن نتايج تحقيقات دانشگاهى به صنعت گاه ده ها سال گذر زمان لازم داشت و اغلب خود محقق دانشگاهى در طول عمر خود هيچ وقت كاربرد كشف خود را در محصولى صنعتى نمى ديد. امروزه اما، اغلب محققين موفق، همراه با نتايج خود براى تكامل و توليد يا كلاً به بيرون از دانشگاه مى روند و يا اينكه با حفظ شغل دانشگاهى، بين صنعت و دانشگاه دانش كسب شده را رد و بدل و بهينه مى نمايند. اگر تا اواخر قرن گذشته ميلادى محققين دانشگاهى هنوز هم مى توانستند تحقيقات خود را بدون تعامل با كاربرد آن دنبال كنند، امروزه نتايج مادى تحقيقات آنچنان براى همگان عيان، جذاب و پرسود شده است كه چه تامين كنندگان اعتبارات تحقيقاتى (بخش دولتى و يا خصوصى) و چه خود محقق ديگر بين تحقيقات محض دانشگاهى و تحقيقات كاربردى مرزى نمى بيند.

نتيجه

در جوامع پيشرفته امروزى مرز هاى كشف علم و كاربرد آن براى نفع جامعه آنقدر به هم نزديك شده اند كه ديگر سازمانى پيدا نمى شود اعتبارى را براى تحقيقات در اختيار پروژه اى بگذارد كه به ميزان معقولى اميد بازدهى اقتصادى در بر نداشته باشد. جالب نيز اينكه اعطاى جايزه نوبل شيمى سال 2002 به كويچى تاناكا Koichi Tanaka محقق ليسانسه شركت تجارى شيماتسو ژاپن بار ديگر نشان داد كه كاشف دانش هاى نوين علمى نه تنها به داشتن مدارك علمى و مدارج دانشگاهى نياز ندارد، بلكه ديگر كار علمى محدود و در انحصار دانشگاه ها و مراكز تحقيقات ملى كشور ها نيست. در صورت صحت برداشت هاى ارائه شده در اين نوشته، از آنچه كه در كانون هاى علم ممالك پيشرفته مى گذرد، مشخص است كه تعاريف جارى در كشورمان براى دانشمند، علم، فناورى و تحقيقات، آن طور كه از قلم همكار محترم برداشت مى شود اگرچه مسلماً مشروعيت خاص خود را دارد ولى با آنچه كه زيربناى تحقيقات علمى و يا فنى غرب را تشكيل مى دهد فرق اساسى دارد. حال آيا اينكه مى توانيم با مفاهيم بومى خود به پيشرفت مورد نياز براى بقا در جهان امروزى برسيم بحثى است جداگانه كه جاى خود را خواهد داشت.

منبع: شرق

منبع :www.ayandehnegar.org
www.HUPAA.com
مشاوره رایگان تحصیلی
ویدیو کلیپ علمی
محک
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● چت روم هوپا
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
● تحصیل در کانادا
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
پزشکی و سلامت
مشاوره رایگان تحصیلی
بیگ بنگ
آخرین گفتگوها در انجمن
نواحی در بسط لوران (21 پاسخ)
راهنمایی برای انتخاب کتاب ریاضی و فیزیک (7 پاسخ)
سوالی پیش پا افتاده در تداخل ویرانگر دو موج نور (4 پاسخ)
مقایسه فونون و فوتون (8 پاسخ)
پایان نسبیت اینشتین با حل دقیق معادلات خود او ( فیزیک مطلق) (26 پاسخ)
مطابق فیزیک مطلق، انبساط جهان توسط نیروی دافعه بین اجرام (7 پاسخ)
اثبات حیرت اور فیزیک مطلق بر اثر سیارات روی سینگال های زمینی (12 پاسخ)
حل معمای بزرگ دویصد سالۀ تاج خورشیدی با فیزیک مطلق (1 پاسخ)
سوال از تبدیل ماده به انرژی (24 پاسخ)
نمایی از کهکشان مارپیچی M101 (0 پاسخ)
مغناطیسه کردن یک سیال در حال عبور از یک لوله (0 پاسخ)
انفجار فیزیک توسط عدم برابری بار الکتریکی الکترون و پروتون (0 پاسخ)
دانشجویان فوتونیک و مهندسی اپتیک و لیزر خود را معرفی کنید (26 پاسخ)
بیگ بنگ و سیاهچاله ها (3 پاسخ)
فرمول برای تعیین قدرت عدسی (3 پاسخ)
زمین تخت گرایان (117 پاسخ)
غبار و نور ستاره‌ای در سحابی M78 (0 پاسخ)
کاوشگر ژاپنی از یک سیارک نمونه‌برداری کرد! (0 پاسخ)
فشار برحسب واحد مارتینی (0 پاسخ)
معما های سخت (333 پاسخ)
خورشید در آرامش (0 پاسخ)
پاک شدن ویروس اچ‌آی‌وی پس از پیوند سلول‌های بنیادی (0 پاسخ)
واضح‌ترین عکس از اولتیما تولی (0 پاسخ)
تصاویر نجومی (1989 پاسخ)
بهترین سایت هایی که تا حالا رفتید اینجا قرار بدید (108 پاسخ)
آیا این یک پارادوکسه؟! (1 پاسخ)
کیهان و کائنات؛ فیزیک یا ریاضی؟ (9 پاسخ)
فیزیکدانان و شکار ذرات شبح‌وار (0 پاسخ)
اثر میدان مغناطیسی زمین در مدار زمین آهنگ چگونه است؟ (0 پاسخ)
در جستجوی جرم گمشده کیهان (0 پاسخ)
شاید “ماده تاریک” اصلا وجود نداشته باشد! (0 پاسخ)
۱۴ سال نگاه به ساعت برای اثبات نظریه نسبیت اینشتین (1 پاسخ)
پایان ۱۵ سال کاوش در مریخ (0 پاسخ)
سوال در مورد پرتاب موشک ماهواره بر و چرخش فیلم (1 پاسخ)
میدان دید عریض از خورشید گرفتگی (0 پاسخ)
تصویر های دانشیک (93 پاسخ)
“سیاهچاله‌ها” در کیهان نخستین چگونه شکل گرفتند؟ (0 پاسخ)
اندیس بالانویس (8 پاسخ)
نمای یک کهکشان از لبه (0 پاسخ)
کهکشان راه شیری واقعأ یک دیسک مسطح نیست! (0 پاسخ)
یادگیری فیزیک را از کجا شروع کنم؟ (4 پاسخ)
قانون پایستگی انرژی در مغناطیس (1 پاسخ)
دانشمندان راهی برای سنجش جاذبه مریخ یافتند (0 پاسخ)
آیا اعداد اول فرمول دارند؟ (36 پاسخ)
شروع یادگیری فیزیک برای علاقه مندان (27 پاسخ)
سینماتیک سطح شیبدار (8 پاسخ)
کشف یک کهکشان کوچک بصورت تصادفی (0 پاسخ)
اولین عکس از سیاهچاله تقریبا آماده است! (0 پاسخ)
دو ماشین اگر باهم برخورد کنن کمتر صدمه می‌بینند یا به دیوار؟ (62 پاسخ)
خازن باردار (5 پاسخ)
رد نظریه خمیدگی فضا و زمان (6 پاسخ)
برخی آزمایش‌های فیزیک و دلایل آنها (0 پاسخ)
مساحت قسمتی از سطح یک کره چطور محاسبه می‌شود؟ (9 پاسخ)
نیروی کشسانی فنر (2 پاسخ)
جریان ac و dc (2 پاسخ)
نظر شما درباره ی شکست تقارن ماده و ضد ماده (0 پاسخ)
سرعت اسپین الکترون (1 پاسخ)
خواص ذرات و تعمیمش به خواص جهان (0 پاسخ)
ایجاد خلا در لیوان توسط آتش (8 پاسخ)
آیا ریل‌های قطارهایی که مگلو نیستند هم آهنربا می‌شوند؟ (3 پاسخ)
مقالات فیزیک
یافته‌های برجسته‌ی تکنولوژی و فناوری‌اطلاعات، در سال ۱۳۹۷
یافته‌های برجسته‌ی پزشکی و سلامت، در سال ۱۳۹۷
خوردن قارچ‌های جادویی شما را خلاق‌تر می‌کند!
یادگیری این ترفند جالب ریاضی را از دست ندهید!
آیا جدول زمانی فرگشت را باید از نو نوشت؟
شواهدی از اجرام جدید در کمربند کویپر!
پایان زندگی ستاره‌های غول‌پیکر
چرا برخی از سال‌ها، دمای زمین بیشتر می‌شود؟
عواقب کم بودن فشار باد تایر اتومبیل
تصویری از جرم سرگردان میان‌کهکشانی!
آیا هوش‌مصنوعی به خودآگاهی خواهد رسید؟
دوقلوهای نیمه‌همسان چگونه به‌وجود می‌آیند؟
دندانی که درون بینی رشد کرده است!
ساخت اتم‌های ضدماده در آزمایشگاه
آیا فضاپیمای اسرائیلی با موفقیت به سطح ماه خواهد رسید؟!
راز هم‌ترازی اهرام مصر فاش شد!
شباهت جالب نئاندرتال‌ها با انسان‌های امروزی
اندازه‌گیری چگالی ماده‌ی تاریک در جهان
به تماشای واضح‌ترین عکس از اولتیما تولی بنشینید
به کمک نانوتکنولوژی، دید انسان افزایش خواهد یافت
مسابقه‌ی علمی هفتگی شماره‌ی ۱۸
تاثیر تغییرات آب و هوایی بر زندگی ماهی‌گیران!
چرا باید فرض کنیم حیوانات خودآگاهی دارند؟
گوش دادن به موسیقی خلاقیت را نابود می‌کند!
تلسکوپ گانیمد آغاز به‌کار کرد
سلول‌های چربی سفید، ساعت درونی خودشان را دارند
وزن کهکشان راه‌شیری چقدر است؟
ساخت ماده‌ی بیولوژیکی جدید در ابعاد میکروبی!
فرزند بیشتر روند پیری را کندتر می‌کند!
کشف قدیمی‌ترین کوتوله‌ی سفید در کیهان
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
کاوشگر پارکر مدار خود به‌دور خورشید را کامل کرد (0+)
تمرکز می‌تواند علائم یائسگی در زنان را کاهش دهد (0+)
کشف ۱۰۵ گونه‌ی جدید از باکتری‌های دستگاه گوارش (0+)
پروتئینی که به بروز زوال عقل کمک می‌کند (0+)
تاثیر جدول مندلیف بر علم امروزی (0+)
سیستم ایمنی بدن چگونه فکر می‌کند؟ (0+)
نقشه‌ی سه‌بعدی از کهکشان راه‌شیری! (0+)
تویوتا سنچری، رولزرویس ژاپنی (0+)
تزریق انسولین برای دیابتی‌ها راحت‌تر و بدون درد شد (0+)
امروز هوای مریخ چطور است؟ (0+)
ماهی‌ها در آینه خودشان را می‌شناسند! (0+)
نشانه‌هایی از عصر یخبندان اولیه در جنوب آفریقا (0+)
ساخت راکتور هسته‌ای توسط نوجوان ۱۴ ساله! (0+)
با امواج وای‌فای وسایل الکترونیکی‌تان را شارژ کنید (0+)
کشف فسیل گونه‌ی جدیدی از دایناسورها در مغولستان (0+)
ادامه ...