مشاوره رایگان تحصیلی
منو

سئوالات جدید در مورد سی. پی. اچ. همرا با پاسخ

با توجه به تصویر زیر سوالاتی قابل طرح هستند که از جناب آقای جوادی و سایر دوستان برای جواب گویی به آنها دعوت میکنم:

در تصویر بالا ساختار 3 ذره آمده است که همگی از cph ساخته شده اند. این ذرات به ترتیب از چپ فوتون، ذره باردار منفی (مثلا الکترون) و ذره باردار مثبت ( پروتون) هستند.

1- چه چیزی در یک الکترون میتواند بار های منفی را در کنار هم نگه دارد؟ چون خود الکترون که تقریبا به صورت نقطه در نظر گرفته میشود اگر که دارای تعدادی بار منفی ( شکل بالا حدود 18 بار) باشد آنگاه بر طبق قانون نیروی الکتروستاتیک باید نیروی بسیار بزرگی را به هم وارد کنند. پس باید چیزی آنها را به هم چسبانده باشد. تشابهی در این مورد با کوارک ها وجود دارد که برای مثال پروتون ( بار مثبت) از 3 کوارک ساخته شده است که آنها را بوزونی به نام گلوئون در کنار هم نگه میدارد.

2- اگر که بار الکترون و پروتون مساوی است پس از تعداد مساوی از CPHها تشکیل شده اند. پس اکنون علت اینکه جرم پروتون خیلی بیشتر از الکترون است چیست؟

3- در مورد فوتون، چه چیزی مانع جذب شدید بار های ناهمنام در فاصله ای به آن کوچکی میشود؟

4-  اگر که الکترون ساختار دارد پس میتوان به طریقی (همانند پروتون که در آزمایشگاه های فیزیک انرژی بالا آن را به کوارک ها تجزیه کرده اند) به ساختار درونی آن دست یافت. الکترون به دلیل کوچکی بیش از حدش مانند نقطه است و انرژی بینهایت برای کاوش آن لازم خواهد بود. برای همین است آن را یک ذره بنیادی ( لپتون ) مینامند. اما در نظریه CPH این طور نیست و الکترون چیزی دارای ساختار بیان شده است. علت تناقض چیست؟

 با تشکر
حسین علیصفایی

نقل از گوشه ای از فیزیک

http://myphysics.blogfa.com/post-161.aspx

ضمن تشکر از سئوالات بسیار اصولی و عمیق شما

قبل از هر چیز لازم می دانم سه نکته را برای شما توضیح دهم:

الف: با توجه به تعریف سی. پی. اچ. که از رابطه E=mc2 استفاده شده و ویژگیهای آن طبق روابط زیر بیان شده است:

جرم سی. پی. اچ. از جرم هر فوتونی کمتر است.

رابطه (1) نشان می دهد که جرم سی. پی. اچ. از جرم هر فوتونی کمتر است. بنابراین تعداد سی. پی. اچ. های موجود در یک فوتون با فرکانس f ، خیلی از عدد f بزرگتر است. پس در یک فوتون گاما با فرکانسی در حدود 1018 که به زوج الکترون و پوزیترون تبدیل می شود، حد اقل  1018عدد سی. پی. اچ. موجود است که نیمی از آنها بار - رنگ مثبت و نیم دیگر بار - رنگ منفی است. لذا الکترون حد اقل بایستی شامل 1018 عدد سی. پی. اچ. باشد. که نشان دادن آن در تصویر غیر ممکن است.

ب- در تعریف سی. پی. اچ. از کلمه ذره استفاده شده، اما ذره در اینجا بمعنی کاسیکی یا کوانتومی نیست. انتخاب ذره برای سی. پی. اچ. تحمیل اصطلاحات موجود در فیزیک به نظریه سی. پی. اچ. بود. در نظریه سی. پی. اچ. هیچ شکل خاصی برای این موجود فیزیکی منظور نشده است.

 ج- اصل سی. پی. اچ. بر این نکته تصریح دارد که مقدار سرعت سی. پی. اچ. نسبت به هر دستگاه لختی همواره ثابت است، رابطه (3). بنابراین هیچگونه چسبیدنی در کار نیست و سی. پی. اچ. ها با حرکت اسپینی در کنار هم قرار می گیرند. اصل سی. پی. اچ. تماس بین (چسبیدن) آنها را که مجاز نمی داند. لذا چسبیدن به مفهوم کلاسیکی یا حتی کوانتومی نیز مطرح نیست. حتی بین بار-رنگهای مثبت و منفی که خوصیت الکتریکی جاذبه نسبت بهم نشان می دهند، تماس یا چسبیدنی در کار نیست و سی. پی. اچ. ها با حالت اسپینی در کنار هم حرکت می کنند.

اما جواب سئوالات

سئوال 1- چه چیزی در یک الکترون میتواند بار های منفی را در کنار هم نگه دارد؟ چون خود الکترون که تقریبا به صورت نقطه در نظر گرفته میشود اگر که دارای تعدادی بار منفی باشد آنگاه بر طبق قانون نیروی الکتروستاتیک باید نیروی بسیار بزرگی را به هم وارد کنند. پس باید چیزی آنها را به هم چسبانده باشد. تشابهی در این مورد با کوارک ها وجود دارد که برای مثال پروتون ( بار مثبت) از 3 کوارک ساخته شده است که آنها را بوزونی به نام گلوئون در کنار هم نگه میدارد.

جواب: این نگاه کلسیکی (یا کوانتومی) به الکترون است که به بار - رنگها نیز تعمیم داده شده است. این نگرش به الکترون نمی تواند پاسخگوی سئوالات متعددی باشد در مورد ذرات باردار که تولید کننده ی میدان الکتریکی هستند. همین نگرش باعث بروز مشکلاتی شد که فاینمن را وادار کرد در نیروی الکتریکی برای حذف بینهایت ها به بهنجار سازی روی بیاورد. همچنانکه می دانید این روش در مورد گراویتونها کارساز نیست. بهمین دلیل مکانیک کوانتوم در توضیح ذرات تبادلی برای گرانش (گراویتون) به بن بست رسید.

لذا بایستی نگرش خود را در مورد ذرات بادار تغییر دهیم. زیر بنای منطقی این الزام این است که ذرات باردار چگونه میدان الکتریکی تولید می کنند؟

الکترونی را در نظر بگیرید که با هیچ ذره ی بارداری در کنش نیست. الکترون مورد نظر در اطراف خود یک میدان الکتریکی گسترده ایجاد کرده که تا بینهایت ادامه دارد. اما میدان الکتریکی حامل انرژی الکتریکی است. بنابراین طبق نظریه الکترومغناطیس (حتی الکترومغناطیس کوانتومی نیز) الکترون با جرم محدود خود یک میدان الکتریکی با انرژی بینهایت ایجاد می کند و دائماً نیز در حال انتشار فوتون مجازی با نیروی الکتریکی منفی است. این پدیده بهیچوجه قابل توجیه نیست.

اما در نظریه سی. پی. اچ.، الکترون یا هر ذره ی باردار دیگری از تعدادی سی. پی. اچ. (بار- رنگ ) تشکیل می شود که مجاز نیستند از حد معینی به یکدیگر نزدیکتر شوند. در صورت تماس به اطراف پراکنده می شوند. همین امر موجب می شود که ذره ی باردار (مثلاً الکترون) به یک تولید کننده (ژنراتور) بسته هایی از بار-رنگهای منفی تبدیل شود و دائماٌ بار - رنگها را از درون خود به اطراف پراکند کند. ( در مورد ذره ی بار دار متبت نیز بهمین نحو است). اما الکترون در دریایی از بار-رنگها غوطه ور است و به محض انتشار تعدادی بار-رنگ منفی، ویژگی بقای الکترون با بار الکتریکی ثابت، موجب می شود که کمبود ایجاد شده، با ورود بار-رنگهای منفی از محیط به ساختمان الکترون جبران شود و این فرایندی دائمی است که از ذرات باردار، ژنراتورهای دائمی می سازد.

برای توجیه پدیده هایی این چنین، باید نگرش کوانتومی را به فراکوانتومی تعمیم داد.

سئوال 2- اگر که بار الکترون و پروتون مساوی است پس از تعداد مساوی از CPHها تشکیل شده اند. پس اکنون علت اینکه جرم پروتون خیلی بیشتر از الکترون است چیست؟

جواب: این دقیقاً همان چیزی است که می تواند علت جهان مادی ما را توضیح بدهد. یکی از سئوالات مهم و اساسی این است که چرا پس از بیگ بنگ، جهان پر از ذره است و از پاد ذره ی مساوی برخوردار نیست. در حالیکه طبق فرایند تولید ذره و پاد ذره بایستی به همان مقداری که ذره در جهان وجود دارد، پاد ذره نیز وجود داشته باشد. در فرایند تولید ذره - پاد ذره اصل تساوی بار-رنگهای مثبت و منفی باید رعایت شود که در مورد الکترون و پروتون نیز رعایت شده است.

در تولید پروتون 2 کوارک بالا با بار الکتریکی (هرکدام) مثبت 2/3 و یک کوارک پائین با بار الکتریکی منفی 1/3 ترکیب می شوند و پروتون ایجاد می شود. بنابراین تعداد بار-رنگ مثبت در پروتون با تعداد بار-رنگ منفی موجود در الکترون برابرند. مابقی جرم اضافی پروتون را انرژی پیوندی آنها تشکیل می دهد که به تعداد مساوی بار-رنگ مثبت و بار-رنگ منفی است.

 سئوال 3- در مورد فوتون، چه چیزی مانع جذب شدید بار های ناهمنام در فاصله ای به آن کوچکی میشود؟

جواب: در ساختمان فوتون بار بمفهوم کلاسیکی و کوانتومی وجود ندارد، بار - رنگها هستند که با حرکت اسپینی میدانهای الکتریکی را در ساختمان فوتون ایجاد می کنند و ماکزیمم شدن وصفر شدن شدت میدان الکتریکی در یک نوسان نیز بهمین دلیل است که بار-رنگهای منفی و مثبت، آثار یکدیگر را خنثی می کنند و دو باره ایجاد می شود. 

سئوال 4-  اگر که الکترون ساختار دارد پس میتوان به طریقی (همانند پروتون که در آزمایشگاه های فیزیک انرژی بالا آن را به کوارک ها تجزیه کرده اند) به ساختار درونی آن دست یافت. الکترون به دلیل کوچکی بیش از حدش مانند نقطه است و انرژی بینهایت برای کاوش آن لازم خواهد بود. برای همین است آن را یک ذره بنیادی ( لپتون ) مینامند. اما در نظریه CPH این طور نیست و الکترون چیزی دارای ساختار بیان شده است. علت تناقض چیست؟

جواب 4: هیچ تناقضی در کار نیست. باید علت را در ویژگیهای الکترون جستجو کرد که چرا تا این اندازه پایدار است و برای بقای بار الکتریکی خود، میدان الکتریکی دائمی در اطراف خود ایجاد می کند.

شاد و پیروز باشید.

حسین جوادی
www.HUPAA.com
محک
مشاوره رایگان تحصیلی
ویدیو کلیپ علمی
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● چت روم هوپا
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
● تحصیل در کانادا
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
سگال - موسسه خیریه حمایت از کودکان فلج مغزی
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
پزشکی و سلامت
مشاوره رایگان تحصیلی
بیگ بنگ
آخرین گفتگوها در انجمن
تداخل دو ناظر در سیستم (3 پاسخ)
آشيل و لاكپشت (36 پاسخ)
انهدام نظریه غلظت و حل شبه پارادوکس های نسبیت (45 پاسخ)
سریع ترین زبان برنامه نویسی برای محاسبات عددی (13 پاسخ)
فرمول نسبت انرژی آزاد شده دو زلزله (3 پاسخ)
منظور پروفسور حسابی از بی نهایت بودن ذرات چه بوده؟ (40 پاسخ)
تفاوت برف و یخ (1 پاسخ)
چرا آهنربا دو قطب دارد؟ (3 پاسخ)
دیامغناطیس ها و عدم واکنش دو آهنربا (2 پاسخ)
رابطه جوشیدن و فشار بخار (15 پاسخ)
آيا آهنربا ميدان خود را از دست مي‌دهد؟ (37 پاسخ)
علت جاذبه زمین؟ (25 پاسخ)
درک بهتر ساختمان منظومه شمسی با کمک وویجرها (0 پاسخ)
باقي ماندن صدا در محيط؟ (51 پاسخ)
آزمایش tone generator (0 پاسخ)
گالری عکس آسمان (647 پاسخ)
3 سوال از جسم صلب (0 پاسخ)
با بازگشت به گذشته اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مردود می شود (8 پاسخ)
دمای پلانک، حد بالای دما و سرعت نور (1 پاسخ)
کامپیوتر کوانتمی گوگل، بسیار سریع‌تر از ابرکامپیوترهای موجود (0 پاسخ)
دانشجویان فوتونیک و مهندسی اپتیک و لیزر خود را معرفی کنید (27 پاسخ)
چرا دو خط موازی به هم میرسند؟ (18 پاسخ)
کاربرد پلاسما بین دو میدان الکتریکی (0 پاسخ)
درخواست پیشنهادات شما در مورد بدست آوردن مقدار زیادی الکترون (2 پاسخ)
بازتاب نور و طیف رادیویی (1 پاسخ)
ماشين زمان كي ساخته مي شود؟ (73 پاسخ)
بيگانه ها (12 پاسخ)
تفاوت جریان فوکو و ادی (2 پاسخ)
هم ارزی فرم موج ساده (11 پاسخ)
گرافین (0 پاسخ)
راکتور هسته ای چگونه کار می کند؟ (2 پاسخ)
ترازوی پیچشی (6 پاسخ)
برانگیخته شدن الکترون (2 پاسخ)
چرا پروتون، الکترون را جذب می‌کند؟ (2 پاسخ)
خم کردن پرتو نور (14 پاسخ)
طناب آویزان از دو نقطه (6 پاسخ)
راه حلی آسان برای یافتن اعداد اول (12 پاسخ)
راز آهنربا (0 پاسخ)
اثبات متوازی (1 پاسخ)
درخواست مشاوره از دوستانی که فیزیک خوندن (52 پاسخ)
بهترین روش ذخیره انرژی چیست؟ (10 پاسخ)
آهنگ لحظه ای تغییر چیست؟ (7 پاسخ)
سوال در مورد ترانس افزاینده ولتاژ (1 پاسخ)
نظریه گرانش حرکتی (46 پاسخ)
مقالاتي از گوشه و كنار فيزيك... (81 پاسخ)
فضای دوگان چیست؟ (0 پاسخ)
زمان و اتم (1 پاسخ)
حرکت ذره باردار در میدان الکتریکی و مغناطیسی ثابت (7 پاسخ)
حرکت بر اساس خمش فضازمان (1 پاسخ)
محاسبه خط ترمز خودرو (19 پاسخ)
نیمه رسانا (10 پاسخ)
قطار انیشتین (19 پاسخ)
ردیف هفتم جدول تناوبی تکمیل شد (2 پاسخ)
فرمول طلایی (0 پاسخ)
اندازه حرکت، انرژی (3 پاسخ)
دافعه قطب های آهنربا (2 پاسخ)
چرا الکترون روی هسته سقوط نمیکند؟ (16 پاسخ)
ممان الکتریکی و مغناطیسی (4 پاسخ)
پرواز بر روی ماه (10 پاسخ)
پرسشهایی درباره ی بالن ها (13 پاسخ)
مقالات فیزیک
چطور اسهال را درمان کنیم؟
چه چیزی تولد ستاره‌ها در کهکشان‌های کوتوله را متوقف می‌کند؟
راهی برای نابودی سلول‌های سرطانی
خودتان را برای انفجار بمب هسته‌ای آماده کنید
چگونه خاطرات را به‌یاد می‌آوریم؟
باتری‌های نسل جدید با ساختاری نو
یخ موجود در ماه از کجا آمده است؟
چگونه صدای برف‌پاک‌کن را قطع کنیم؟
سیارک‌ها از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟
باکتری‌ها چگونه با آنتی‌بیوتیک‌ها می‌جنگند؟
چرا در پیری کم‌شنوا می‌شویم؟
چطور در زمستان گرم بمانیم؟
ایران در بین سردمداران تولید گازهای گلخانه‌ای دنیا
تابستان امسال رکورد زد
ویژگی اعجاب‌انگیز مغز دایناسورهای عظیم‌الجثه
چطور لکه‌های عمیق را از ظروف جدا کنیم؟
کشف وسایل جنگی مربوط به عصر برنز
باکیفیت‌ترین تصاویر از ماه ثبت شد
راهی موثر در درمان سریع دیسک کمر
چگونه علائم سرطان سینه را بشناسیم؟
این گیاه چگونه از خود سلفی می‌گیرد؟
مضرات مصرف الکل در بارداری
تشابه عجیب برخی سیاره‌های فراخورشیدی با زمین
چطور اتاق‌ مرتبی داشته باشیم؟
سه میلیارد پرنده به‌طور عجیبی ناپدید شدند
کشف مخزنی از گازی ناشناخته در ژاپن
راز گلوله‌های آتشین در آسمان شیلی چیست؟
چطور بفهمیم عفونت ادراری داریم و چگونه آن را درمان کنیم؟
چگونه حملات قلبی را پیش‌بینی کنیم؟
آیا واقعاً شکست مقدمه‌ی پیروزی است؟
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
روش تزریقی جدید، برای درمان اچ‌آی‌وی (0+)
آیا دوران کچل شدن مردان به پایان رسیده است؟ (0+)
زنگ خطر برای گرینلند به صدا در آمد! (0+)
چگونه احساس خواب آلودگی را از بین ببریم؟ (0+)
گونه‌ای ناشناخته از کوسه‌ها کشف شد! (0+)
اثر کوکائین بر روی مغز چیست؟ (0+)
چرا بچه‌ها به همه چیز توجه می‌کنند؟ (0+)
روش درست شستن دست‌‌ها (0+)
چرا بدن ما به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده است؟ (0+)
نانولیزرها چگونه به درمان بیماری‌ها کمک می‌کنند؟ (0+)
آیا ناهید در گذشته قابل سکونت بوده است؟ (0+)
چطور از شر جوش سرسیاه خلاص شویم؟ (0+)
رابطه‌ی عاطفی گربه‌های خانگی با صاحبانشان چگونه است؟ (0+)
روشی خوشمزه برای لاغر شدن (0+)
میکروب‌ها مریخ را قابل سکونت می‌کنند (0+)
ادامه ...