مشاوره رایگان تحصیلی
منو

سئوالات جدید در مورد سی. پی. اچ. همرا با پاسخ

با توجه به تصویر زیر سوالاتی قابل طرح هستند که از جناب آقای جوادی و سایر دوستان برای جواب گویی به آنها دعوت میکنم:

در تصویر بالا ساختار 3 ذره آمده است که همگی از cph ساخته شده اند. این ذرات به ترتیب از چپ فوتون، ذره باردار منفی (مثلا الکترون) و ذره باردار مثبت ( پروتون) هستند.

1- چه چیزی در یک الکترون میتواند بار های منفی را در کنار هم نگه دارد؟ چون خود الکترون که تقریبا به صورت نقطه در نظر گرفته میشود اگر که دارای تعدادی بار منفی ( شکل بالا حدود 18 بار) باشد آنگاه بر طبق قانون نیروی الکتروستاتیک باید نیروی بسیار بزرگی را به هم وارد کنند. پس باید چیزی آنها را به هم چسبانده باشد. تشابهی در این مورد با کوارک ها وجود دارد که برای مثال پروتون ( بار مثبت) از 3 کوارک ساخته شده است که آنها را بوزونی به نام گلوئون در کنار هم نگه میدارد.

2- اگر که بار الکترون و پروتون مساوی است پس از تعداد مساوی از CPHها تشکیل شده اند. پس اکنون علت اینکه جرم پروتون خیلی بیشتر از الکترون است چیست؟

3- در مورد فوتون، چه چیزی مانع جذب شدید بار های ناهمنام در فاصله ای به آن کوچکی میشود؟

4-  اگر که الکترون ساختار دارد پس میتوان به طریقی (همانند پروتون که در آزمایشگاه های فیزیک انرژی بالا آن را به کوارک ها تجزیه کرده اند) به ساختار درونی آن دست یافت. الکترون به دلیل کوچکی بیش از حدش مانند نقطه است و انرژی بینهایت برای کاوش آن لازم خواهد بود. برای همین است آن را یک ذره بنیادی ( لپتون ) مینامند. اما در نظریه CPH این طور نیست و الکترون چیزی دارای ساختار بیان شده است. علت تناقض چیست؟

 با تشکر
حسین علیصفایی

نقل از گوشه ای از فیزیک

http://myphysics.blogfa.com/post-161.aspx

ضمن تشکر از سئوالات بسیار اصولی و عمیق شما

قبل از هر چیز لازم می دانم سه نکته را برای شما توضیح دهم:

الف: با توجه به تعریف سی. پی. اچ. که از رابطه E=mc2 استفاده شده و ویژگیهای آن طبق روابط زیر بیان شده است:

جرم سی. پی. اچ. از جرم هر فوتونی کمتر است.

رابطه (1) نشان می دهد که جرم سی. پی. اچ. از جرم هر فوتونی کمتر است. بنابراین تعداد سی. پی. اچ. های موجود در یک فوتون با فرکانس f ، خیلی از عدد f بزرگتر است. پس در یک فوتون گاما با فرکانسی در حدود 1018 که به زوج الکترون و پوزیترون تبدیل می شود، حد اقل  1018عدد سی. پی. اچ. موجود است که نیمی از آنها بار - رنگ مثبت و نیم دیگر بار - رنگ منفی است. لذا الکترون حد اقل بایستی شامل 1018 عدد سی. پی. اچ. باشد. که نشان دادن آن در تصویر غیر ممکن است.

ب- در تعریف سی. پی. اچ. از کلمه ذره استفاده شده، اما ذره در اینجا بمعنی کاسیکی یا کوانتومی نیست. انتخاب ذره برای سی. پی. اچ. تحمیل اصطلاحات موجود در فیزیک به نظریه سی. پی. اچ. بود. در نظریه سی. پی. اچ. هیچ شکل خاصی برای این موجود فیزیکی منظور نشده است.

 ج- اصل سی. پی. اچ. بر این نکته تصریح دارد که مقدار سرعت سی. پی. اچ. نسبت به هر دستگاه لختی همواره ثابت است، رابطه (3). بنابراین هیچگونه چسبیدنی در کار نیست و سی. پی. اچ. ها با حرکت اسپینی در کنار هم قرار می گیرند. اصل سی. پی. اچ. تماس بین (چسبیدن) آنها را که مجاز نمی داند. لذا چسبیدن به مفهوم کلاسیکی یا حتی کوانتومی نیز مطرح نیست. حتی بین بار-رنگهای مثبت و منفی که خوصیت الکتریکی جاذبه نسبت بهم نشان می دهند، تماس یا چسبیدنی در کار نیست و سی. پی. اچ. ها با حالت اسپینی در کنار هم حرکت می کنند.

اما جواب سئوالات

سئوال 1- چه چیزی در یک الکترون میتواند بار های منفی را در کنار هم نگه دارد؟ چون خود الکترون که تقریبا به صورت نقطه در نظر گرفته میشود اگر که دارای تعدادی بار منفی باشد آنگاه بر طبق قانون نیروی الکتروستاتیک باید نیروی بسیار بزرگی را به هم وارد کنند. پس باید چیزی آنها را به هم چسبانده باشد. تشابهی در این مورد با کوارک ها وجود دارد که برای مثال پروتون ( بار مثبت) از 3 کوارک ساخته شده است که آنها را بوزونی به نام گلوئون در کنار هم نگه میدارد.

جواب: این نگاه کلسیکی (یا کوانتومی) به الکترون است که به بار - رنگها نیز تعمیم داده شده است. این نگرش به الکترون نمی تواند پاسخگوی سئوالات متعددی باشد در مورد ذرات باردار که تولید کننده ی میدان الکتریکی هستند. همین نگرش باعث بروز مشکلاتی شد که فاینمن را وادار کرد در نیروی الکتریکی برای حذف بینهایت ها به بهنجار سازی روی بیاورد. همچنانکه می دانید این روش در مورد گراویتونها کارساز نیست. بهمین دلیل مکانیک کوانتوم در توضیح ذرات تبادلی برای گرانش (گراویتون) به بن بست رسید.

لذا بایستی نگرش خود را در مورد ذرات بادار تغییر دهیم. زیر بنای منطقی این الزام این است که ذرات باردار چگونه میدان الکتریکی تولید می کنند؟

الکترونی را در نظر بگیرید که با هیچ ذره ی بارداری در کنش نیست. الکترون مورد نظر در اطراف خود یک میدان الکتریکی گسترده ایجاد کرده که تا بینهایت ادامه دارد. اما میدان الکتریکی حامل انرژی الکتریکی است. بنابراین طبق نظریه الکترومغناطیس (حتی الکترومغناطیس کوانتومی نیز) الکترون با جرم محدود خود یک میدان الکتریکی با انرژی بینهایت ایجاد می کند و دائماً نیز در حال انتشار فوتون مجازی با نیروی الکتریکی منفی است. این پدیده بهیچوجه قابل توجیه نیست.

اما در نظریه سی. پی. اچ.، الکترون یا هر ذره ی باردار دیگری از تعدادی سی. پی. اچ. (بار- رنگ ) تشکیل می شود که مجاز نیستند از حد معینی به یکدیگر نزدیکتر شوند. در صورت تماس به اطراف پراکنده می شوند. همین امر موجب می شود که ذره ی باردار (مثلاً الکترون) به یک تولید کننده (ژنراتور) بسته هایی از بار-رنگهای منفی تبدیل شود و دائماٌ بار - رنگها را از درون خود به اطراف پراکند کند. ( در مورد ذره ی بار دار متبت نیز بهمین نحو است). اما الکترون در دریایی از بار-رنگها غوطه ور است و به محض انتشار تعدادی بار-رنگ منفی، ویژگی بقای الکترون با بار الکتریکی ثابت، موجب می شود که کمبود ایجاد شده، با ورود بار-رنگهای منفی از محیط به ساختمان الکترون جبران شود و این فرایندی دائمی است که از ذرات باردار، ژنراتورهای دائمی می سازد.

برای توجیه پدیده هایی این چنین، باید نگرش کوانتومی را به فراکوانتومی تعمیم داد.

سئوال 2- اگر که بار الکترون و پروتون مساوی است پس از تعداد مساوی از CPHها تشکیل شده اند. پس اکنون علت اینکه جرم پروتون خیلی بیشتر از الکترون است چیست؟

جواب: این دقیقاً همان چیزی است که می تواند علت جهان مادی ما را توضیح بدهد. یکی از سئوالات مهم و اساسی این است که چرا پس از بیگ بنگ، جهان پر از ذره است و از پاد ذره ی مساوی برخوردار نیست. در حالیکه طبق فرایند تولید ذره و پاد ذره بایستی به همان مقداری که ذره در جهان وجود دارد، پاد ذره نیز وجود داشته باشد. در فرایند تولید ذره - پاد ذره اصل تساوی بار-رنگهای مثبت و منفی باید رعایت شود که در مورد الکترون و پروتون نیز رعایت شده است.

در تولید پروتون 2 کوارک بالا با بار الکتریکی (هرکدام) مثبت 2/3 و یک کوارک پائین با بار الکتریکی منفی 1/3 ترکیب می شوند و پروتون ایجاد می شود. بنابراین تعداد بار-رنگ مثبت در پروتون با تعداد بار-رنگ منفی موجود در الکترون برابرند. مابقی جرم اضافی پروتون را انرژی پیوندی آنها تشکیل می دهد که به تعداد مساوی بار-رنگ مثبت و بار-رنگ منفی است.

 سئوال 3- در مورد فوتون، چه چیزی مانع جذب شدید بار های ناهمنام در فاصله ای به آن کوچکی میشود؟

جواب: در ساختمان فوتون بار بمفهوم کلاسیکی و کوانتومی وجود ندارد، بار - رنگها هستند که با حرکت اسپینی میدانهای الکتریکی را در ساختمان فوتون ایجاد می کنند و ماکزیمم شدن وصفر شدن شدت میدان الکتریکی در یک نوسان نیز بهمین دلیل است که بار-رنگهای منفی و مثبت، آثار یکدیگر را خنثی می کنند و دو باره ایجاد می شود. 

سئوال 4-  اگر که الکترون ساختار دارد پس میتوان به طریقی (همانند پروتون که در آزمایشگاه های فیزیک انرژی بالا آن را به کوارک ها تجزیه کرده اند) به ساختار درونی آن دست یافت. الکترون به دلیل کوچکی بیش از حدش مانند نقطه است و انرژی بینهایت برای کاوش آن لازم خواهد بود. برای همین است آن را یک ذره بنیادی ( لپتون ) مینامند. اما در نظریه CPH این طور نیست و الکترون چیزی دارای ساختار بیان شده است. علت تناقض چیست؟

جواب 4: هیچ تناقضی در کار نیست. باید علت را در ویژگیهای الکترون جستجو کرد که چرا تا این اندازه پایدار است و برای بقای بار الکتریکی خود، میدان الکتریکی دائمی در اطراف خود ایجاد می کند.

شاد و پیروز باشید.

حسین جوادی
www.HUPAA.com
مشاوره رایگان تحصیلی
ویدیو کلیپ علمی
محک
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● چت روم هوپا
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
● تحصیل در کانادا
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
پزشکی و سلامت
مشاوره رایگان تحصیلی
بیگ بنگ
آخرین گفتگوها در انجمن
چاه (تابع) پتانسیل (2 پاسخ)
بهترین روش ذخیره انرژی چیست؟ (7 پاسخ)
راه حلی آسان برای یافتن اعداد اول (9 پاسخ)
سوال در مورد ترانس افزاینده ولتاژ (1 پاسخ)
نظریه گرانش حرکتی (46 پاسخ)
مقالاتي از گوشه و كنار فيزيك... (81 پاسخ)
فضای دوگان چیست؟ (0 پاسخ)
زمان و اتم (1 پاسخ)
حرکت ذره باردار در میدان الکتریکی و مغناطیسی ثابت (7 پاسخ)
حرکت بر اساس خمش فضازمان (1 پاسخ)
محاسبه خط ترمز خودرو (19 پاسخ)
نیمه رسانا (10 پاسخ)
برانگیخته شدن الکترون (1 پاسخ)
بيگانه ها (11 پاسخ)
قطار انیشتین (19 پاسخ)
ردیف هفتم جدول تناوبی تکمیل شد (2 پاسخ)
فرمول طلایی (0 پاسخ)
اندازه حرکت، انرژی (3 پاسخ)
دافعه قطب های آهنربا (2 پاسخ)
چرا الکترون روی هسته سقوط نمیکند؟ (16 پاسخ)
ممان الکتریکی و مغناطیسی (4 پاسخ)
پرواز بر روی ماه (10 پاسخ)
پرسشهایی درباره ی بالن ها (13 پاسخ)
پارسی را پاس بداریم (984 پاسخ)
درخواست مشاوره از دوستانی که فیزیک خوندن (51 پاسخ)
مسئله ی سیملوله (5 پاسخ)
خطوط میدان الکتریکی (4 پاسخ)
پذیرش برای دوره کارشناسی در رشته فیزیک (1 پاسخ)
سوال در مورد جریان الکتریکی (5 پاسخ)
اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور (3 پاسخ)
نظریه ی غلظت (68 پاسخ)
زمین تخت گرایان (168 پاسخ)
منظور معادله E=mc2 چیه؟! (1 پاسخ)
جزئیات الکترون و ... (8 پاسخ)
فنر در میدان الکتریکی (سوالی نسبیتی) (4 پاسخ)
شروع یادگیری فیزیک برای علاقه مندان (28 پاسخ)
فرق ایزوتوپ پایدار و ایزوتوپ ناپایدار چیست؟ (6 پاسخ)
آموزش فرمول نویسی در هوپا با Mathjax (1 پاسخ)
تفاوت نیرو با انرژی چیست؟ (27 پاسخ)
روش دقیق بدست آوردن ثابت هابل (7 پاسخ)
پارادوکس فوتو الکتریک (23 پاسخ)
تصاویر نجومی (2000 پاسخ)
نفوذ پذیری امواج الکترومغناطیس (16 پاسخ)
مشاهده عجیب یک ستاره (6 پاسخ)
آیا با رد قانون پایستگی انرژی موافقید؟ (32 پاسخ)
کهکشان راه شیری تخت نیست، پیچ‌وتاب دارد (0 پاسخ)
سوال در مورد میدان مغناطیس (18 پاسخ)
بررسي روزانه وضعيت جوي كشور (8 پاسخ)
فرمولی برای محاسبه رسیدن خودرو به خط پایان (4 پاسخ)
یاد گرفتن ریاضی به صورت حرفه‌ای (6 پاسخ)
پیش بینی لنگ زدن محور چرخش اکثر کهکشان ها و ستارگان بزرگ (0 پاسخ)
سوالی پیش پا افتاده در تداخل ویرانگر دو موج نور (8 پاسخ)
چرا الکترون باید تغییر مکان بده؟ ( طبق کوانتوم) (3 پاسخ)
شبیه سازی رنگ آبی آب دریا (9 پاسخ)
محاسبه گشتاور مورد نیاز بلند کردن جسم (4 پاسخ)
طولِ موجِ پرتوی بازتابی از آینه ی شتابدار (سوالی نسبیتی) (101 پاسخ)
مرز فیزیک کوانتوم کجاست؟ (14 پاسخ)
انفجار بزرگ (34 پاسخ)
سوال درباره حرکت نسبیتی (28 پاسخ)
نیروی پنجم؟ (0 پاسخ)
مقالات فیزیک
چطور درد دندان را تسکین دهیم؟
ساخت مایعی با خاصیت مغناطیسی
مغز بزرگ یا شکم بزرگ؟
هوش‌مصنوعی چگونه پیشرفت می‌کند؟
چگونه بر ترس خود غلبه کنیم؟
میکروب‌ها چگونه انرژی لازم برای رشد خود را تولید می‌کنند؟
کاوش در جمعیت ستاره‌های کهکشان راه‌شیری
راهی برای خلاصی از نیش زنبور عسل
چگونه خوابی راحت داشته باشیم؟
رفتاری که عمر شما را زیاد می‌کند
کشف سیاره‌ای با مداری غیرعادی
تشابه عجیب دایناسوری منقرض شده با پرنده‌ای امروزی
احتمالاً کودکان در رحم مادر به اوتیسم مبتلا می‌شوند!
آثاری هنری متعلق به ۱۱۵،۰۰۰ سال پیش
توده‌ای عجیب در معده‌ی دختر هندی
چگونه از گزش حشرات جلوگیری کنیم و جای نیش آن‌ها را درمان کنیم؟
چگونه با بی‌اشتهایی مقابله کنیم؟
بزرگترین مشکل انسان‌ها در مریخ حل شد
الگوی نسل بعدی هوش‌مصنوعی چیست؟
آیا خوردن آب‌معدنی مضر است؟ شایعه یا واقعیت؟!
چرا این ‌روزها آسمان غروب صورتی‌رنگ دیده می‌شود؟
‌‌‌چگونه‌ می توان از ریزش مو جلوگیری کرد؟
تغییرات آب و هوایی با آینده‌ی بشر چه خواهد کرد؟
کشف فسیل کوچک‌ترین میمون
آتش آمازون را چه کسی روشن کرد؟
حل سریع مکعب روبیک
خاصیت ضددرد ماری‌جوانا
آیا حیات فرازمینی در این منظومه‌ی تازه کشف شده قرار دارد؟
چگونه برنامه‌نویس شویم؟
چطور درست راه برویم تا سالم بمانیم؟
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
چگونه یک برنامه ورزشی خوب داشته باشیم؟ (0+)
پیش‌بینی‌های آب و هوایی دقیق‌تر می‌شوند (0+)
درختان چگونه به کمک زمین می‌آیند؟ (0+)
چطور با والدین خود در مورد موضوعات مهم گفتگو کنیم؟ (0+)
سلامت و تندرستی زنان در گرو ترک الکل (0+)
آیا ما انسان‌ها در بین موجودات خیلی خاص هستیم؟ (0+)
منشاء مهمان ناخوانده‌ی اسرارآمیز در منظومه‌ی شمسی (0+)
چگونه اخبار و مطالب جعلی را تشخیص دهیم؟ (0+)
کهکشان مارپیچی عجیب با چند بازو! (0+)
رژیمی غذایی که حافظه را تقویت می‌کند (0+)
به‌راحتی صاحب لامبورگینی شوید (0+)
اگر زمین سه‌ خورشید داشت، شرایط چگونه می‌شد؟ (0+)
چگونه می‌توان به یک فرد با اعتماد‌به‌نفس بالا تبدیل شد و در زندگی موفق بود؟ (0+)
کشف باستانی عجیب در فسیل‌ یک دایناسور (0+)
گرانش کوانتومی تقارن ندارد (0+)
ادامه ...