منو

دنباله سئوالات در مورد سی. پی. اچ. 2 همراه با پاسخ

در ادامه سوالات قبلی در مورد سی پی اچ، اکنون نیز سوالات جدیدتری مطرح شده اند:

۵- فرق پوزیترون و پروتون چیست؟ با توجه به اینکه بار هر دو مساوی است پس در هر دو تعداد مساوی از سی پی اچ ها وجود دارند ولی جرمشان با هم فرق دارد.

۶- در فوتونی فرضی با بسامد 1 هرتز چند سی پی اچ وجود دارد؟

۷- فوتون ها صرف نظر از انرژی شان، در یک چیز مشترکند: اسپین. چگونه دو فوتون با بسامد 1018 هرتز و 1015 هرتز میتوانند عدد کوانتومی اسپینی یکسان داشته باشند؟

۸- اگر که انرژی پیوندی پروتون بیشتر از الکترون باشد پس باید الکترون سست تر باشد و راحت تر شکسته شود. اما تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است و دقیقا عکس این جریان وجود دارد. چرا نمیتوان الکترون را با اینکه بر طبق نظریه سی پی اچ سست تر است شکافت؟ آیا مفهوم انرژی پیوندی  مطرح شده در سی پی اچ کامل و مشخص است؟

۹- نظریه سی پی اچ انتظار دارد که از شکافت پروتون چه چیزی بیرون آید؟ کوارک یا سی پی اچ؟

با تشکر
حسین علیصفایی

http://myphysics.blogfa.com/post-162.aspx

پاسخ: سوالات جدیدتر در مورد سی پی اچ

در ادامه سوالات قبلی در مورد سی پی اچ، اکنون نیز سوالات جدیدتری مطرح شده اند:

۵- فرق پوزیترون و پروتون چیست؟ با توجه به اینکه بار هر دو مساوی است پس در هر دو تعداد مساوی از سی پی اچ ها وجود دارند ولی جرمشان با هم فرق دارد.

جواب: جرم الکترون و پوزیترون یکسان است. فرق آنها فقط در این است که الکترون از بار-رنگهای منفی تشکیل می شود ولی پوزیترون از بار - رنگهای مثبت.

۶- در فوتونی فرضی با بسامد 1 هرتز چند سی پی اچ وجود دارد؟

جواب: اگر فوتونی با بسامد یک را در نظر بگیریم که تمام خواص موج الکترومغناطیسی را دارا باشد، آنگاه طبق رابطه E=cB حداقل بایستی یک عدد مغناطیس رنگ داشته باشد که با در نظر گرفتن c مشاهداه می شود که این فوتون شامل تعداد زیادی سی. پی. اچ. است.

۷- فوتون ها صرف نظر از انرژی شان، در یک چیز مشترکند: اسپین. چگونه دو فوتون با بسامد 1018 هرتز و 1015 هرتز میتوانند عدد کوانتومی اسپینی یکسان داشته باشند؟

جواب: اسپین فوتون تابع شرایط خارجی است نه تعداد سی. پی. اچ. های آنها.

۸- اگر که انرژی پیوندی پروتون بیشتر از الکترون باشد پس باید الکترون سست تر باشد و راحت تر شکسته شود. اما تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است و دقیقا عکس این جریان وجود دارد. چرا نمیتوان الکترون را با اینکه بر طبق نظریه سی پی اچ سست تر است شکافت؟ آیا مفهوم انرژی پیوندی  مطرح شده در سی پی اچ کامل و مشخص است؟

جواب: کجا گفته شد که انرژی پیوندی الکترون سست تر از پروتون است؟ اتفاقاً بر عکس چون ساختمان الکترون ساده تر از پروتون است (زیرا پروتون از کوارکها تشکیل می شود ولی الکترون مستقیماً از بار رنگها) بنابراین الکترون پایدارتر از پروتون است.

۹- نظریه سی پی اچ انتظار دارد که از شکافت پروتون چه چیزی بیرون آید؟ کوارک یا سی پی اچ؟
 

جواب: از شکافت پروتون بایستی تعدادی کوارک بیرون بیاد و در نهایت با تلاشی کوارکها به بار رنگها برسیم.

با تشکر

حسین جوادی

http://cph-theory.persiangig.com/1704-Csoalojavabcph.htm