مشاوره رایگان تحصیلی
منو

فیزیک آقابالاسر نمى خواهد ؟

فیزیک آقابالاسر نمى خواهد؟

نوشته :
ابوتراب یغمایى


فلسفه فیزیک به معناى امروزین کلمه تقریباً از اوایل قرن بیستم و با شکل گرفتن تجربه گرایى منطقى وارد ادبیات فلسفى شد.امروزه در دانشگاه هاى معتبر دنیا کرسى اى با این عنوان در سطوح مقدماتى و تکمیلى ارائه مى شود. هر چند با سلطه نگرش پوزیتیویستى در میان فیزیکدانان،فیلسوفان حتى حق همراهى با فیزیکدانان را از دست داده اند ولى با این وجود، فلسفه فیزیک جایگاه خود را پیدا کرده است. به طور کلى فلسفه فیزیک در سه شاخه جریان دارد؛

الف) تحلیل فلسفى مفاهیم فیزیکى
 
به نظر مى رسد نخستین و مطمئن ترین شیوه براى برساختن جهان پیرامونمان توسل به نظریه هاى فیزیکى باشد.اغلب فیزیکدانان این تصور را دارند که اگر قرار باشد تنها یک طریق براى شناخت جهان مادى وجود داشته باشد، آن شیوه اى است که بهترین نظریه هاى علمى معرفى و پیشنهاد مى کنند.به عنوان مثال در نظریه الکترومغناطیس الفاظى وارد مى شوند مانند: «بار»، «میدان»،«امواج» و …کارکرد نظریه الکترومغناطیس این است که میان مفاهیم ناظر براین الفاظ و خصوصیات آنها روابطى برقرار کند که این روابط توسط دستگاهى ریاضى بیان مى شوند.به عنوان نمونه این نظریه توسط چهار معادله منسوب به معادلات ماکسول پایه گذارى مى شود.به محض این که شخص شناخت نسبى از این نظریه پیدا کرد استعداد این را دارد که پرسشگرى فلسفى اش شروع به کار کند، پرسشگرى اى که در صورت امکان باید بیرون از کلاس فیزیک جریان داشته باشد.به این پرسش ها کمى فکر کنید:آیا معادلات ماکسول مى توانند از معادلات نیوتن استنتاج شوند؟ آیا نظریه الکترومغناطیس سازگار است؟ (یعنى نتایج متناقضى به همراه ندارد)آیا نظریه الکترومغناطیس با نظریه گرانش نیوتن سازگار است؟مى توان نظریه الکترومغناطیس را بنا نهاد بدون این که مفهوم میدان را وارد کرد؟ اصلاً چرا مفهوم میدان وارد نظریه الکترومغناطیس شده است؟براى پاسخ دادن به این پرسش ها علاوه بر این که دانستن فیزیک ضرورت دارد،مقدار قابل توجهى شم فلسفى و منطق ریاضى نیز لازم است. به همین دلیل است که فلسفه فیزیک امروزه به عنوان رشته اى مستقل تدریس مى شود.

اما بیایید مفهوم میدان را واکاوى فلسفى کنیم.همانطور که مى دانید میان دو جرم نیروى گرانشى وجود دارد که دو جسم را به سمت یکدیگر جذب مى کند.این نیرو با مقدار اجرام نسبت مستقیم و با مجذور فاصله دو جسم نسبت عکس دارد. مثلاً اگر فاصله نصف شود، نیروى گرانش میان دو جسم چهار برابر مى شود.

حال پرسش مهم این است که اگر یکى از اجسام را از سر جایش تکان بدهیم، همزمان نیروى وارد بر جسم دیگر تغییر مى کند یا فاصله زمانى طول مى کشد تا این تغییر نیرو منتقل شود؟ این همان سؤالى است که براى نیوتن نیز از اهمیت فراوانى برخوردار بود و چون در هستى شناسى نیوتن تنها ذرات وجود داشتند تغییر نیرو باید به صورت همزمان منتقل مى شد،چرا که واسط ذره اى میان دو جسم وجود ندارد. اصطلاحاً گفته مى شود اگر اثرى فیزیکى از یک هویت به هویت دیگر به صورت همزمان انتقال یابد،کنش از دور(Action at a distance ) وجود دارد. کنش از دور همانطور که براى خود نیوتن ناخوشایند بود براى بسیارى از فلاسفه و فیزیکدانان دیگر نیز ناخوشایند است.
اهمیت فلسفى این موضوع در این است که به شدت با هر تحلیلى از علیت گره مى خورد.اگر کنش از دور وجود داشته باشد پس مى توانیم بگوییم که علت در معلول بصورت همزمان اثر مى کند.هیوم از نسل فلاسفه قدیم(در رساله) و لویس از فلاسفه معاصر(در مقاله «وابستگى خلاف واقع و جهت زمان»)، از جمله کسانى هستند که این خصوصیت رابطه على را نمى پذیرند.اما براى این که از دست کنش از دور رهایى یابیم ناچاریم هستى شناسى خود را متورم کنیم و هویت دیگرى را مفروض بگیریم:میدان.مفهوم میدان به شکل دقیقش براى نخستین بار در قرن نوزدهم توسط فارادى و ماکسول وارد فیزیک شد.معادلات ماکسول، معادلات دیفرانسیلى بر روى میدان هاى الکتریکى و مغناطیسى است. کارکرد این هویت جدید این است که در انتقال نیروى الکترومغناطیس از بارى به بار دیگر واسطه على مى شود.نیروى گرانش نیز در قرن بیستم و توسط نظریه نسبیت عام شکل میدانى پیدا کرد.پس جهان تصویر شده از فیزیک جهانى دوگانه است،جهانى شامل دو هویت مستقلِ ذره و میدان.
بررسى این نمونه نشان مى دهدکه این شاخه از فلسفه فیزیک علاوه بر این که با مباحث علم فیزیک همپوشانى مى کند، با مباحث متافیزیکى نیز گره مى خورد که علیت نمونه بارز آن است.

ب)ساختار نظریه هاى فیزیکى

در یکى دیگر از شاخه هاى اصلى فلسفه فیزیک به این موضوع پرداخته مى شود که شکل منطقى- ریاضى نظریه هاى علمى چگونه است و یا این که چگونه باید باشد.براى این که فلاسفه قادر باشند با شفافیت به تحلیل نظریه هاى فیزیکى بپردازند،باید نظریه هاى فیزیک جدا از آنچه که در کتاب هاى درسى فیزیک به نگارش در مى آیند،صورت بندى شوند.چراکه نظریه هاى معرفى شده در کتابهاى درسى دانشگاهى هدف شان صراحت منطقى نیست، بلکه فهماندن نظریه است.به همین دلیل عده اى از فلاسفه فیزیک به این امر مشغول هستند و ادعا دارند قبل از این که مشکلات فلسفى ناظر بر نظریه هاى علمى را حل کنیم باید شکل منطقى آنها را صورتبندى کنیم. به عنوان مثال در نزد فلاسفه علم استاندارد مثل کارنپ،همپل،رایشنباخ و…. نظریه فیزیکى مجموعه اى از گزاره هاست و عبارت است از یک زبان صورى شده در منطق مرتبه اول که توسط قواعد تطابقى تعبیر تجربى پیدا مى کند.با انتقادات کوهن این نظر فلاسفه علم استاندارد نیز مانند سایر نظرات شان فرو ریخت. اگرچه بدیل ساختارگرایى همزمان با انتقادات کوهن توسط پاتریک سوپیز پیشنهاد شد اما تا دهه ۸۰ و ۹۰ این روش تقریباً مسکوت ماند.در نظر ساختارگرایان نظریه، مجموعه اى از مدل هاست.امروزه ساختارگرایى مهمترین نحله فلسفه فیزیک است که در دیگر مسائل فلسفه علم نیز پیشرو است.این شاخه از فلسفه فیزیک به نحو عالى منطق، ریاضى، فیزیک و فلسفه را در هم مى آمیزد و بیشتر در کشورهاى اروپایى خصوصاً آلمان و هلند جریان دارد.

ج)فلسفه فیزیک؛ محور فلسفه علم

مسأله تبیین، تمایز علم از غیر علم،قوانین طبیعت،واقع گرایى و… از مهمترین موضوعات فلسفه علم است.فیزیک به عنوان بالغ ترین علوم، نقش مهمى در تنازعات مربوط به این مسائل بر عهده دارد.به عنوان مثال مکانیک کوانتومى نقش مهمى در منازعه واقع گرایى ضد واقع گرایى ایفا کرده است.طبق واقع گرایى علمى، هویات مفروض در نظریه هاى علمى مستقل از این نظریه ها وجود دارند،گزاره هاى این نظریه ها یا صادق هستند و یا کاذب و در نهایت بهترین نظریه هاى علمى ما، جهان را همانطور که در واقع است، توصیف مى کنند.
نگاهى به نتایج حاصل از مکانیک کوانتومى مى اندازیم:
الف)خصوصیات اشیا قبل از اندازه گیرى وجود ندارد. به عنوان نمونه در فیزیک کلاسیک قبل از این که مکان شىء اى را اندازه گیرى کنیم،شىءداراى خصوصیت مکانى است، اما در مکانیک کوانتومى نمى توان از خصوصیت مکانى شىء قبل از اندازه گیرى سخن گفت.
ب)جهان تصویر شده حاصل از فیزیک کلاسیک و جهان تصویر شده حاصل از مکانیک کوانتومى را نمى توان به نحو سازگارى توأمان تصور کرد.به نظر مى رسد که واقع گرایى علمى به نحو آشکارى با نتایج مکانیک کوانتومى در تعارض است.بنابراین هر نظریه اى در باب واقع گرایى علمى باید این نتایج را در نظر داشته باشد.دیگر مسائل مربوط به فلسفه علم نیز به همین نحو با نتایج فلسفى نظریه هاى فیزیک گره مى خورند. شاخه سوم فلسفه فیزیک جایگاه خود را در فلسفه علم به معناى عام، پیدا مى کند.
 
درباره پاتریک سوپیز

پاتریک سوپیز متولد ۱۹۲۲ از مهمترین فلاسفه فیزیک است. در سال ۱۹۴۳ مدرک کارشناسى خود را در رشته هواشناسى از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد.به قول خودش هواشناسى به وى آموخت که تمایز قاطعى میان علوم فیزیکى و علوم انسانى وجود ندارد.در سال ۱۹۵۰ مدرک دکتراى فلسفه خود را از دانشگاه کلمبیا در موضوع کنش از دور زیر نظر ارنست نیگل دریافت کرد.هر چند علاقه وى بررسى اصل موضوع سازى نظریه هاى فیزیکى بود ولى نیگل به وى پیشنهاد مى کند که رهیافتى غیر صورى را برگزیند.سپس به استنفورد مى رود وبا مک کینزى منطقدان و دیویدسون همکار مى شود.در برکلى تحت تأثیر تارسکى قرار مى گیرد و ایده اصل موضوعى ساختن نظریه هاى فیزیکى بر مبناى نظریه مجموعه ها را براساس نظریات وى بنا مى نهد. مبانى فیزیک، مکانیک کوانتومى، نظریه اندازه گیرى، نظریه تصمیم، روانشناسى زبان وآموزش ریاضیات از جمله زمینه هاى کارى وى بوده اند.آخرین کتاب وى بازنمایى و ناوردایى ساختارهاى علمى است که در سال ۲۰۰۲ توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شد.

* براى مطالعه بیشتر

در مورد بخش اول کتاب مقدمه اى بر فلسفه فیزیک:موضعیت،میدان ها، انرژى و جرم
An Introduction to Philosophy of Physics:Locality,Fields,energy and Mass
نوشته مارک لنگ (M.Lang)از جمله کتاب هایى است در این شاخه از فلسفه فیزیک که به زبانى ساده به رشته تحریر در آمده است.براى آشنایى بیشتر با ساختار نظریه ها دو مقاله از پیشگامان ساختارگرایى یعنى جوزف اسنید(J.Sneed) و ولفگانگ اشتگمولر (W.Stegmuller) توسط دکتر شاپور اعتماد ترجمه و در کتاب «دیدگاه ها و برهان ها» توسط نشر مرکز انتشار یافته است.کتاب ساختار منطقى ریاضى- فیزیک (Logical Structure Of Mathematical Physics)نوشته اسنیدکتابى کلاسیک والبته مشکل در این زمینه است.ون فراسن (V.Fraasen)نیز در فصل دوم کتاب تصویر علمى(Scientific Image) به شیوه اى ساده به معرفى ساختار و مدل مى پردازد.

منبع : روزنامه ایران

نقل از سی پی اچ تئوری و کلوپ دانشwww.HUPAA.com
مشاوره رایگان تحصیلی
ویدیو کلیپ علمی
محک
● مقالات فیزیک
● اخبار فیزیک
● مطالب پربیننده
● مجله علمی
● کوانتوم و فیزیک جدید
● الکترومغناطیس
● نظریات ایرانی
● نجوم و اخترفیزیک
● فلسفه و متافیزیک
● نانوتکنولوژی
● برق و الکترونیک
● هواشناسی و فیزیک جو
● فیزیک نور و اپتیک
● مکانیک و ترمودینامیک
● مطالب متفرقه
● معرفی کتاب
● دانشمندان
● فیزیک در ایران
● سایتهای فیزیک انگلیسی
● سایتهای فیزیک فارسی
● دانلود نرم افزار
● تصاویر دیدنی
● پزشکی و سلامت
امکانات
● خانه
● انجمن فیزیکدانان جوان ایران
● چت روم هوپا
● درباره ما
● سفارش آگهی
● تماس با ما
● عضویت در انجمن
● ورود
● RSS
آگهی های متنی
● تحصیل در کانادا
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
ادامه تحصیل در خارج از کشور
پزشکی و سلامت
مشاوره رایگان تحصیلی
بیگ بنگ
آخرین گفتگوها در انجمن
نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟ (3 پاسخ)
منظور هاوكينگ از به وجود آمدن جهان از هیچ چیست؟ (14 پاسخ)
زمان در مکانیک کوانتومی (3 پاسخ)
نگاهی نو به زمان (13 پاسخ)
مدار RLC (1 پاسخ)
سوالی پیش پا افتاده در تداخل ویرانگر دو موج نور (6 پاسخ)
نور و میدان مغناطیسی (1 پاسخ)
نوسانات کوانتومی (4 پاسخ)
تفاوت نیرو با انرژی چیست؟ (18 پاسخ)
تعریف فاصله در نسبیت و سازگاری نسبیت عام با مکانیک نیوتونی (20 پاسخ)
پایان نظریۀ نسبیت اینشین به تمام جهان اعلام می شود (10 پاسخ)
کهن‌ترین مولکول کیهان در فضا کشف شد! (0 پاسخ)
پایان نسبیت اینشتین با حل دقیق معادلات خود او ( فیزیک مطلق) (29 پاسخ)
اثبات حیرت آور فیزیک مطلق بر اثر سیارات روی سینگال های زمینی (17 پاسخ)
انفجار فیزیک توسط عدم برابری بار الکتریکی الکترون و پروتون (5 پاسخ)
نانوتکنولوژی و کاربردهای آن (1 پاسخ)
نسبیت، انرژی و ماده (2 پاسخ)
قانون فاراده (1 پاسخ)
هسته درونی عطارد جامد است (0 پاسخ)
آیا عینک‌های فوتوکرومیک هم جزو مواد هوشمند هستند؟ (0 پاسخ)
نسبیت در سرعت زاویه ای (6 پاسخ)
حرکت ذره باردار در دو میدان (4 پاسخ)
زمین تخت گرایان (131 پاسخ)
نخستین مریخ‌لرزه ثبت شد! (0 پاسخ)
بسط تیلور (6 پاسخ)
مشکل دهم ثانیه تایمر (15 پاسخ)
انتقال الکترون در جریان الکتریکی (2 پاسخ)
ساخت اولین قلب با چاپگر سه‌بعدی و رگ و پی انسانی (0 پاسخ)
آيا آهنربا ميدان خودرا از دست ميده؟ (36 پاسخ)
نیرویی که جسم به زمین وارد میکند (1 پاسخ)
نخستین عکس واقعی از افق رویداد سیاهچاله منتشر شد (0 پاسخ)
آیا در سیاه چاله نیروی گرانش به بینهایت میل میکند؟ (11 پاسخ)
نوشتن معادلات قیدی و دیفرانسیلی (2 پاسخ)
فیزیک مطلق و اثبات کاملا دقیق اشتباه بودن فرمول معروف انرژی (68 پاسخ)
اثبات قضیه استوارت و نقطه لومواین (4 پاسخ)
فشار برحسب واحد مارتینی (1 پاسخ)
اثبات قانون دوم نیوتن (15 پاسخ)
حرکت دورانی حول محور ثابت (5 پاسخ)
دانلود رایگان کتاب فیزیک هالیدی جلد 1 به زبان فارسی (25 پاسخ)
انرژی چیست؟ (1 پاسخ)
چرا آهنربا چوب رو جذب نمیکنه ولی آهن رو جذب میکنه؟ (4 پاسخ)
راهنمایی برای انتخاب کتاب ریاضی و فیزیک (8 پاسخ)
بهترین سایت هایی که تا حالا رفتید اینجا قرار بدید (112 پاسخ)
آیا اعداد اول فرمول دارند؟ (37 پاسخ)
آشيل و لاكپشت (29 پاسخ)
نواحی در بسط لوران (22 پاسخ)
مقایسه فونون و فوتون (8 پاسخ)
مطابق فیزیک مطلق، انبساط جهان توسط نیروی دافعه بین اجرام (7 پاسخ)
حل معمای بزرگ دویصد سالۀ تاج خورشیدی با فیزیک مطلق (1 پاسخ)
سوال از تبدیل ماده به انرژی (24 پاسخ)
نمایی از کهکشان مارپیچی M101 (0 پاسخ)
مغناطیسه کردن یک سیال در حال عبور از یک لوله (0 پاسخ)
دانشجویان فوتونیک و مهندسی اپتیک و لیزر خود را معرفی کنید (26 پاسخ)
بیگ بنگ و سیاهچاله ها (3 پاسخ)
فرمول برای تعیین قدرت عدسی (3 پاسخ)
غبار و نور ستاره‌ای در سحابی M78 (0 پاسخ)
کاوشگر ژاپنی از یک سیارک نمونه‌برداری کرد! (0 پاسخ)
معما های سخت (333 پاسخ)
خورشید در آرامش (0 پاسخ)
پاک شدن ویروس اچ‌آی‌وی پس از پیوند سلول‌های بنیادی (0 پاسخ)
مقالات فیزیک
شامپانزه‌ها، عموزاده‌های باهوش ما
روزانه چند فنجان قهوه بنوشیم؟
اثرات شگفت‌انگیز حل منظم جدول کلمات در پیری
کهکشانی که همچون یک عدسی گرانشی عمل می‌کند
بهتر است به خوردن ملخ عادت کنیم!
معجزه‌ی زغال‌اخته‌ی آبی در کنترل فشار خون
رکوردی که در مدار مریخ ثبت شد!
فرگشت انسان مدرن، از چه زمانی آغاز شد؟
مضرترین ماده‌ی مخدر کدام است؟
فرگشتی مهم، برای بقاء در اعماق دریا
ژن جدیدی که به آنتی‌بیوتیک مقاوم است
با این تصویر تایید شد؛ برشیت سقوط کرده است
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و شش
ویروسی که میزبان خود را سنگ می‌کند
چگونه امواج گرانشی نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین را تایید می‌کنند؟
این بیماری را با آلزایمر اشتباه نگیرید
کشف بقایای نواختری باستانی
مسن‌ترین درختان زمین را بشناسیم
کهکشان‌های اولیه‌، درخشان‌تر از انتظارها بوده‌اند!
مضرات برداشتن آپاندیس تا چه حد جدی است؟
منشاء فلزات گران‌بهای زمین کجاست؟
کشف قبرستانی در کنار اهرام مصر
پیکسل نمایشگرها یک‌میلیون‌بار کوچک‌تر می‌شوند!
ماموریتی به مقصد قمر اسرارآمیز مریخ
ثبت نور واقعی نورون‌های عصبی مغز
مغز ما توسط گوش‌هایمان کنترل می‌شود!
کشف هزارپای باستانی
در سیارک ایتوکاوا آب پیدا شد!
استخوان ۱۶۰ هزار ساله‌ی انسان
ارتباط باکتری‌های روده و اختلالات روانی
ادامه ...
اخبار فیزیک
یافته های تازه دانشمندان ممکن است سفر در زمان را غیرممکن کند!
نگاهی به دوردست‌های کیهان به کمک یک خوشه کهکشانی غول‌پیکر
سنجش ذرات در کیهان اولیه
پیش‌بینی جرم ذره «هیگز» توسط سیمپسون‌های کارتونی 14 سال قبل از سرن!
فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی
طراحی پای مصنوعی دارای سیستم بینایی توسط دانشمندان ایرانی
حل یک مساله سی‌ساله فیزیک شبیه‌سازی مواد ابررسانا با اتم‌های فوق سرد با همکاری فیزیکدان ایرانی
مخترع لیزر چارلز تاونز در 99 سالگی درگذشت
حل معماهای فیزیک در آزمایشگاه‌های ارزان بجای شتاب‌دهنده‌! مشاهده حالت بوزون هیگزی در ابررسانا برای نخستین بار
سه ایرانی در میان 100 نفر کاندیدای نهایی سفر بی بازگشت به مریخ
آمادگی برخورددهنده بزرگ هادرونی برای کشف یک ذره جدید
مشاهده پیوند شیمیایی اتم‌ها و تشکیل مولکول برای نخستین‌بار
کشف عجایب حبابی با سی‌تی اسکن درون یک ابرنواختر
لوح انجمن جهانی نفرولوژی به «پدر علم نفرولوژی ایران» اعطا می‌شود
چرا برخی کهکشان‌ها جوانمرگ می‌شوند؟
ادامه ...
مطالب پربیننده
آیا حیات در اطراف مشتری پیدا خواهد شد؟ (0+)
بحران دسترسی به آب سالم، چقدر جدی است؟ (0+)
رقص سلول‌ها قبل از مرگ! (0+)
تلاش دانشمندان برای شکستن رکورد دقت در زمان (0+)
دانشمندان موفق به تولید آنتی‌بیوتیک ضدتومور شدند (0+)
داستان اولین مولکول جهان! (0+)
دانشمندان مکیدن پستانک را به پدرها و مادرها توصیه می‌کنند! (0+)
چینی‌ها ژن مغز انسان را به میمون اضافه کردند! (0+)
آیا تمدنی فرازمینی منشاء سیگنال‌های عجیب این ستاره است؟ (0+)
هوش‌مصنوعی دو سیاره‌ی فراخورشیدی جدید را کشف کرد! (0+)
کشف نقاشی‌های سی‌هزار ساله! (0+)
دانشمندان از برف، برق تولید کردند! (0+)
کشف عامل ابتلا به بیماری شیزوفرنی (0+)
این باکتری، آسفالت را تعمیر می‌کند! (0+)
فرآیند پیدایش آب در ماه چگونه است؟ (0+)
ادامه ...