اشعار جوانشیری


Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در چهارشنبه 3 خرداد 1396 - 13:51

Litmus نوشته است:آقا محمد عزیز
سپاس بیکران smile072 smile072 smile072
هیچ کاری به غیر از اشتراک این غزل زیبا از خودتون نمی تونست منو انقد خوشحال کنه
آقا واقعا زیبا بود و دلنشین
تمام ابیات قوی بود از همه شون لذت بردم.

اون بیتی هم که توضیح دادید خیال خیلی قوی ای توش بود.
شعر داغ و تازه ای هم بود
زبان تون تغییری نکرده اما حس شعرتون با قبلی ها کمی فرق داشت.به نظرم حزن این شعرتون بیشتر از قبلی ها بود

امیدوارم همیشه چشمه ذوق و قریحه ی زیباتون جوشان و پویا بمونه
درود بر شما smile072 smile072 smile072


مرسی سینای عزیزم smile041 smile041
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در پنجشنبه 28 دي 1396 - 14:31

*به نام خدا*


بی تو چگونه سر کنم، این شبِ غم سحر کنم؟............. بی تو چگونه... خنده بر... جانِ شَجَر... ثمر کنم؟
گر همه شب به گریه ام.. بر دلِ خون و مویه ام ............ بی تو چگونه... در نهان... سِرِّ تو را... نظر.. کنم؟
زیورِ.. معنوی.. فزون.. گشته.. به کامم.. اندرون ............ بی تو چگونه.. این دهان.. خُمچه ی دُرّ و زر کنم؟
روحِ.. مسیح... آمدی، نطقِ .. صریحِ ... احمدی ............. بی تو چگونه... چون دوا... بر دلِ... خَلق اثر کنم؟
نفْس.. چو سر کشی کند.. تیر.. به قلبم افکند ............. بی تو چگونه... عشق را... سوی بدی سِپَر کنم؟
کرده جهان از آن زمان، .. رزمگهی .. میانِ جان ............. بی تو چگونه... خشم با... دیو.. به وقتِ جَر کنم؟
هست... به هر قدم روا، کژدُم و مار و صد.. بلا ............. بی تو چگونه... من.. گذر.. زین.. رهِ پُر خطر کنم؟
بی تو چگونه ... نورِ رُخ .. بر رُخِ بَدْرِ مه.. کِشم .............. بی تو چگونه خار و خس هم خور و هم قمر کنم؟


تابستان ۸۸
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در دوشنبه 18 تير 1397 - 12:45

*به نام خدا*


ای .. آنکه دلت . شعله کشانْ پیشِ من است
آشفته ی این ... خُلق و سر و ریش من است

تا .. کِی .. بفریبی .. دلِ خود را .. به .. دروغ؟
کآلوده ی صدقیست .. که در کیش من است

گر .. عشوه .. بریزی و بسی .. ناز و کِرِشم
دان .. حضرتِ قلبت . همه درویش من است

ای مرغ! .. به هر جا .. بروی .. دور .. ز .. مار
غرقی تو به زهری که در این نیش من است

گر.. مؤمنی و .. هست ... تو را .. دامنِ پاک
کافیست! چون آن مرهمِ تشویش من است

لیکن اگر .. اینگونه .. تو را .. نیست . صفات
در گور .. بر این وصل .. که . آدیش من است

چون .. کژ بنمایم .. پیِ شهوت .. چو اسیر؟
گر .. چیزِ دگر، مشکلِ .. دَرغیش من است

مُفلح شو جوانشیری و خوش گوی که: "دوست
بهتر .. ز دو صد همسر و صد خویش من است"


تابستان ۹۷


آدیش=آتش
کژ بنمایم=وانمود کنم (چون کژ بنمایم؟=چرا وانمود کنم؟)
دَرغیش=فراوان (مشکلِ درغیش= دغدغه ی فراوان)
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در شنبه 13 مرداد 1397 - 13:27

*به نام خدا*


جان بجز... رویِ تو در مُلکِ فنا.. هیچ.. مَجُست
تا که عشقت چو گُلی در گِلِ دل، مست برُست

لابه اش را بنِگر، ... عفو کنش جرم.. که سخت
زین سپس.. سوی تو.. بسیار کند عزم دُرُست

هر کسی گوشه ای از رویِ تو را شعشعه دید
رفت در گوشه ی عُزلت ز جهان دست بشُست

پس کنم.. تا.. منت.. آن.. همتِ.. معراج.. مدام
لاجرم.. بهر دگر کار.. شوم... کاهل.. و سُست

خلق گویند: "تو بی عار... روی کِی.. سرِ کار؟!"
کِی روم چون سر و کارم همه دم با رُخِ توست؟

زار و.. پُر ناله.. دلی... گر.. به.. تمنّا.. بنشَست
آخر آمد.. به لقایش.. چو شد اینگونه.. نخُست

زیرک.. او نیست.. کند کارِ جهان در همه عمر
آنکه تا عرشِ خدا جست، بُوَد چابک و چُست

زمستان ۸۹
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 17:35

*به نام خدا*


جانان! .......... خبری... ز یارِ جانی،... دانید اگر به ما بگویید ............ ردّی.. اثری.. ز وی.. نهانی... دانید اگر به ما بگویید
رعناست و عشوه ریز و یاغی، لیکن.. به خدایتان... سراغی ............ از.. قامت و قدّی.. آنچنانی... دانید اگر به ما بگویید
گردانده چو آب.. سنگِ آهن، بِفْشرده برش.. گلویِ.. دشمن ............ از فتنه یِ... ساغرینْ میانی.. دانید اگر به ما بگویید
سبزینه بُوَد.. دو چشم نازش، در غنچه ی لب.. نهفته رازش ............ بر وصفِ چنین صنم، نشانی، دانید اگر به ما بگویید
بُگْریخت و بس.. فِسُرد قلبم، بر.. جگّرِ خونِ.. من.. ز.. مرهم ............ تریاکی.. و چاره.. یا.. امانی.. دانید اگر به ما بگویید
هجرش شرری فکند در جان، سرگشته شدم به کوهساران ............ بر خسته ی قلبم... آشیانی، دانید اگر به ما بگویید
دیشب.. چو که.. زار بِغْنَویدم، یاری.. به همان صفات... دیدم ............ این دعویِ .. صدق را معانی.. دانید اگر به ما بگویید


زمستان ۹۰


به خدایتان=شما را به خدایتان قسم
گردانده چو آب سنگِ آهن، بفشرده برش گلوی دشمن=از باریکی و فشردگیِ کمرِ یار، گلوی دشمن فشرده شد (دشمن، رشک ورزید) و سنگ سختِ آهن چون آب روان شد
ساغرینْ میان=کمر باریک
بغْنَویدم=بغُنودم=بخوابیدم
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی younessh65 در يكشنبه 23 تير 1398 - 23:40

احسنت احسنت محمد جان نگفته بودی طبع شعر هم داری چه اشعار زیبا و دلکشی ، والا ما که بهت حسودیمون میشه
ساحل افتاده گفت : « گر چه بسی زیستم

هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم .»

موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت :

« هستم اگر می روم گر نروم نیستم . »
 
سپـاس : 1

ارسـال : 16


نام: یونس شهسواری
سن: 33 سال
شهر: خرم آباد
نام نویسی: 96/12/22

مرد

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در سه شنبه 25 تير 1398 - 10:41

younessh65 نوشته است:احسنت احسنت محمد جان نگفته بودی طبع شعر هم داری چه اشعار زیبا و دلکشی ، والا ما که بهت حسودیمون میشه

خیلی ممنونم یونس جان smile006 البته متأسفانه چند سالی هست که طبع شاعریم فروکش کرده و نمی تونم شعر بگم smile037
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: اشعار جوانشیری

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در پنجشنبه 1 اسفند 1398 - 20:38

*به نام خدا*


ای زُلیخا! گر به .. دامِ "راستی" افتاده ای، دینِ .. خود .. را ترک .. گو
دیگر ای جان .. تا .. به رویِ ماهِ وی دلداده ای، جنگ .. با .. پاکی مجو

مکرِ ما اندر .. میانِ .. مکرِ .. حق ... باطل بُوَد، بیمِ .. قهرش .. می رود
سودِ یک ساعت، ... زیانِ عمرِ شیرین می شود، بیش در خُسران مپو

مست گشتی از جمالِ یوسُفت حیران بسی، دُرّ و زر شد چون خسی
خوار آمد در نگاه ... هر چه غیرش هر کسی، مستی از آن خُلق و خو

ناله ها .. آتشفشان و اشک ها . را .. رود کن، دیوِ .. دل .. نابود .. کن
باده می نوش .. از سبو و .. دردها را دود کن، باده خون بُد .. دلْ سبو

نشنود کس .. جز خدایِ راستان اندوهِ جان، شو .. به درگاهش . روان
تا گشاید ... بر تو سِرِّ این جهان ... هم آن جهان، گو غمت را مو به مو

عشق را .. با جان پذیر، عشق .. چون جادو کند چشمِ دل پُر سو کند
جاهلانْ عاقلْ-ضمیر و عاقلانْ بی سو کند، پس رو زین سو، سوی او


پاییز ۸۷
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

قبلی

بازگشت به گفتگوی آزاد

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: matrix2013 و 72 مهمان