صفحه 1 از 1

چيستان-6 پدر سهراب كجاست؟

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 1 خرداد 1386 - 22:23
از سوی خروش
اين چيستان ساده را براي خود حل كنيد، نيازي نيست كه پاسخش را در اينجا بياوريد،
اگر اين چیستان را درست حل كرديد، لبخندي بر لبتان خواهد نشست، آنگاه ميتوانيد
بجاي پاسخ در اينجا، تنها به گذاشتن يك اسمايلي قناعت كنيد. و اينك چيستان:

تهمينه دقيقا 25 سال از فرزندش سهراب بزرگتر است، 7 سال بعد سن مادر 5 برابر سن
فرزندش است. پدر سهراب كجاست؟

نوشتهنوشته شده در: شنبه 5 خرداد 1386 - 14:45
از سوی خروش
فكر نمي كنم كه حل اين معادله ساده دشوار باشه !!!

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 9 خرداد 1386 - 11:46
از سوی خروش
x : سن سهراب
x + 25 : سن مادر سهراب، تهمينه
x+7 : سن سهراب 7 سال بعد
x + 25 +7 = x +32 : سن تهمينه 7 سال بعد
هفت سال بعد سن مادر پنج برابر سن فرزند است

x +32 =5 * (x+7

كمك كافي نيست؟

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 17 خرداد 1386 - 19:26
از سوی خروش
x + 32 = 5x + 35
-4x = 3
x = -3/4

3/4 سال يعني 9 ماه و اين يعني، سهراب 9 ماه ديگر زاده خواهد شد.

نوشتهنوشته شده در: جمعه 18 خرداد 1386 - 14:02
از سوی ADMIN
جالب بود!