سوال دبیرستان

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
ArminPhysicist

نام: آرمین

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۹ - ۱۱:۱۸


پست: 1جنسیت:

سوال دبیرستان

پست توسط ArminPhysicist »

سلام میشه جواب این سوال رو بذارین؟
ممنون
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2151

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

Re: سوال دبیرستان

پست توسط rohamjpl »

و جواب شما ]به طورکل در هر مثلث $3(a b+b c+c a)<(a+b+c)^2<4(b c+c a+a b) $خوب میدانیم $ (a−b)^2

≥0$گه $⇒a^2

+b^2

≥2ab $و به طور مشابه $⇒b^2

+c^2

≥2bc $و $⇒c^2

+a^2

≥2ac $با اضافه کردن سه نابرابری ، به دست می آوریم$ 2(a^2

+b^2

+c^2

)≥2(ab+bc+ca)
⇒a^2

+b^2

+c^2

≥ab+bc+ca
$با افزودن $(ab + bc + ca)2$ به هر دو طرف ، بدست می آوریم $ (a+b+c)^2

≥3(ab+bc+ca)$همچنین ، c <a + b (نابرابری مثلث)$ ⇒c^2

<ac+bc$,و به طور مشابه برای بقیه لذا $ a^2

+b^2

+c^2

<2(ab+bc+ca)$با افزودن $2 (ab + bc + ca)$ به هر دو طرف ، بدست می آوریم
$(a+b+c) ^2

<4(ab+bc+ca) $درنهایت $3(a b+b c+c a)<(a+b+c)^2<4(b c+c a+a b) $ توجه کنید تصویرفضای متریک در ریاضیات شامل یک مجموعه به همراه یک تابع فاصله است که روی این مجموعه قابل استفاده است. منظور از تابع فاصله، تابعی است که می‌توان مقدار آن را فاصله بین دو عضو از مجموعه در نظر گرفت. گاهی به اعضای چنین مجموعه‌ای، نقطه گفته می‌شود. فرض کنید مجموعه X با تابع فاصله d‌ تشکیل یک فضای متریک بدهند نامساوی مثلثی را برای این سه نقطه به صورت زیر می‌نویسیم.$ \large d(A,C)\leq d(A,B)+d(B,C)$این نامساوی برای هر جایگشت از این سه نقطه نیز برقرار است$ \large d(A,B)\leq d(A,C)+d(C,B)$و$\large d(B,C)\leq d(B,A)+d(A,C) $در شروط فضای متریک فاصله هر نقطه از مجموعه X با خودش برابر با صفر است.فاصله بین دو نقطه مجزا از مجموعه X، مثبت است. بنابراین تابع d تابعی، مثبت مقدار است.فاصله بین دو نقطه Aو B برابر با فاصله بین دو نقطه Bو A‌ است. ه این ترتیب تقارن در تعیین فاصله بین دو نقطه وجود دارد.برای سه نقطه A BC از مجموعه X‌، نامساوی مثلثی (Triangle Inequality) برقرار است. $\large {\displaystyle d(x,y)+d(y,x)\geq d(x,x)} \\ \large {\displaystyle 2d(x,y)\geq 0}\\ \large{\displaystyle d(x,y)\geq 0} $ مفهوم ساده طول هر ضلع از مثلث، از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است
تصویر

ارسال پست