صفحه 32 از 35

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 24 مهر 1393 - 12:14
از سوی M a n i a
...

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 1 آبان 1393 - 20:51
از سوی fatemeh_yal
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: جمعه 2 آبان 1393 - 10:31
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: جمعه 2 آبان 1393 - 10:34
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: جمعه 2 آبان 1393 - 10:37
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 4 آبان 1393 - 23:16
از سوی بهار سادات
شبهه یا پارادکس آشیل قهرمان دو و میدانی و لاک پشت که هرگز نمی تواند به لاک پشت ساکنی برسد. زیرا اگر فاصله ی آشیل با لاک پشت X باشد او می بایستی ابتدا x /2
مسیر را بپیماید. ولی پیش از رسیدن به نقطه ی x /2
او می بایستی
x/4
مسیر را بدود. و به همین ترتیب فواصل و نقاط x /32 , x/16 , x/ 8 و...

ولی چون آشیل نمی تواند بی نهایت نقطه را طی کند، پس هیچ گاه او به آن لاک پشت منتظر نخواهد رسید.

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 8 آبان 1393 - 19:33
از سوی mahshid.m
بوسه از سیب لبت قند خیالم شد باز
نیوتن هستم و افتاده فشارم، به تو چه smile038
شهراد میدری

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 8 آبان 1393 - 19:48
از سوی ross
استاد : آیا میتوانید نمونه ای برای پدیده دوپلر بگویید؟

شاگرد : بله.در خیابان چراغ ماشینها وقتی به ما نزدیک می شوند سفید است و وقتی دور می شوند قرمز

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: جمعه 9 آبان 1393 - 02:44
از سوی عطر یاس
تست فيزيک كنكور : سرعت نور چه قدر است؟ 1- بد نيست 2- خوب است 3- الحمدالله 4- تو خوبي؟

smile072smile072smile072smile072

شما می توانید با ذهنتان جهت حرکت قطار را تعیین کنید.
به مدت کافی به قطار نگاه کنید و
سپس به سادگی
با ذهنتان جهت حرکت تغییر دهید.

تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: شنبه 10 آبان 1393 - 11:17
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: شنبه 10 آبان 1393 - 11:18
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: شنبه 10 آبان 1393 - 11:19
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: شنبه 10 آبان 1393 - 11:22
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: شنبه 10 آبان 1393 - 11:23
از سوی Archimedes
تصویر

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

نوشتهنوشته شده در: شنبه 10 آبان 1393 - 11:27
از سوی Archimedes
تصویر