ساخت سرعت سنج حقيقي

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

ساخت سرعت سنج حقيقي ، پاياني براي تئوري نسبي بودن سرعتها ، طرح ايراد دوم در نظريه نسبيت خاصهمانطور كه ميدانيم سرعت نور يا همان امواج الكترومغناطيس در خلاء ، همواره مقدار ثابتي بوده و مستقل از سرعت منبع توليد يا انتشار و حتي انعكاس آن است كه با c نشان داده ميشود . در فيزيك قديم ، سرعت كميتي مطلق و جهاني شناخته شده بود و سرعتهاي چندين متحرك به راحتي با هم جمع و يا تفريق مي شدند . از اينرو فيزيكداني به نام مايكلسون سعي كرد سرعت چرخش مطلق سياره زمين را نسبت به اِتر بسنجد ، البته با دقت زياد و به كمك سرعت پرتو نور ، ولي با كمال تعجب دريافت كه سرعت نور در تمامي جهات حركت ، ثابت اندازه گيري ميشود و سياره زمين ساكن و بدون هيچگونه حركتي به نظر ميرسد ، درحالي كه حركت و چرخش آن كاملا مشهود و بديهي است . اين درحالي بود كه هيچ خطايي نيز در آزمونها مشاهده نميشد . در سال 1893 فيتز جرالد نظريه عجيبي ارايه داد . طبق نظر او تمامي اجسام در جهت حركت خود ، نسبت به اتر منقبض ميشوند و عامل انقباض برابر است با ضريب :


تصویر


اينچنين وضعيتي براي زمان نيز پيشبيني شد كه بعدها درست از آب درآمد ، يعني با افزايش سرعت ، زمان نيز كندتر ميشود . بعدها پوانكاره نخستين كسي بود كه اظهار داشت " آيا اين اتر ما واقعا وجود دارد ؟ من اعتقاد ندارم كه مشاهدات دقيقتر ما هرگز بتواند چيزي بيشتر از جابجايي هاي نسبي را آشكار كند ". بعد از اينكه انيشتين تئوري نسبيت را ارايه نمود ، سرعت پديده اي كاملا نسبي تعريف و شناخته شد . يعني در كيهان هيچ دستگاه مختصات مرجع كاملا ساكن و ممتازي نداريم كه مركزيت داشته و تمامي سرعتها نسبت به آن سنجيده شوند ، يعني نسبت به ساير دستگاها ارجحيت كامل داشته باشد ، هرچند كه دانشمند معروفي به نام هابل دريافته بود كه كيهان در حال انبساط است و تمامي اجرام در حال حركت و دور شدن از همديگر هستند و سرعت اجرام سماوي نسبت به يكديگر سنجيده ميشود و معادله و ثابت خود را ارايه نمود كه نسبت به تمامي نقاط عالم معتبر است . اينك اين سوال مطرح ميشود كه آيا هيچ راهكاري براي اندازه گيري سرعت مطلق و جهاني ناظر يا دستگاه مختصات او ، حتي نسبت به سرعت نور وجود ندارد ؟

طبق تعاريف فعلي چنين به نظر ميرسد كه با افزايش سرعت ، متر ما كوتاه و زمان ما كند ميشود ، يعني در ساده‌ترين توضيح ، همبافته فضا - زمان را ميتوان با تناسب زير تعريف كرد :


تصویر


كه x طول ، 'x طول كوتاه شده ، v سرعت ، c سرعت ثابت نور ، t زمان و 't زمان كند شده است . واقعيت امر اين است كه سرعت نور در تمامي دستگاه‌هاي بدون شتاب ، ثابت و يكسان اندازه‌گيري و محاسبه ميشود ، براي اينكه با توجه به تغيير سرعت ، به تناسب تغيير متر ، زمان نيز تغيير خواهد يافت و ما هميشه به همان مقدار اندازه‌گيري شده قبلي خواهيم رسيد ، چون تعريف سرعت حاصل تقسيم مسافت طي شده در زمان سپري شده است و اين پديده دال بر وابستگي فضا - زمان به يكديگر است . در واقع نور و يا سرعت آن در حكم ابزار و وسيله‌اي جهت انطباق واحد طول بر واحد زمان ماست و ما ميتوانيم در هر لحظه و هرجا ، ابزار‌هاي اندازه گيري طول و زمان خود را به دقت بسيار زيادي تنظيم كنيم . در نتيجه طبق تعاريف نسبيت ، ناظر درحال حركت و بدون شتاب هيچ راهي براي اندازه گيري سرعت مطلق و جهاني خود ندارد و فقط ميتواند سرعت خود را نسبت به ساير ناظرين اندازه گيري كند. ولي ناظر همواره ميتواند شتاب خود را به وسيله يك نيروسنج و يك وزنه با جرم مشخص بسنجد . چون همانطور كه ميدانيم نيرو برابر حاصل ضرب جرم در شتاب است :

F=ma

پس اگر وزنه اي به جرم يك كيلوگرم به نيروسنجي يك نيوتن نيرو وارد كند ، شتاب دستگاه يا ناظر يك متر در مجذور ثانيه خواهد بود . اينك در اين مبحث سعي مي كنيم ابزاري را طراحي كنيم كه سرعت مطلق و حقيقي را در فضاي كيهان اندازه گيري كند .

براي ساخت اين سرعت سنج ابتدا نياز به دو ساعت اتمي بسيار دقيق داريم . ضريب بي دقتي آنها يك ثانيه در هر بيست ميليون سال است . به بيان ديگر خطاي آنها (60*60*24*365*20.000.000)/ 1 يا 15-^10*1.58 ثانيه ميباشد كه ايندو ساعت در نقطه اي مثلا A وسط ابزار و در كنار هم قرار گرفته و كاملا تنظيم و همزمان ميشوند . سپس ايندو ساعت با سرعت كم به دو مكان B و C منتقل ميشوند . اينك ساعتها كاملا همزمان هستند و ساعت C ميتواند با يك فرستنده يا ليزر در بازه زمانهاي مشخص و معلوم T سيگنالهاي راديويي يا نوري توليد و ارسال كند كه توسط گيرنده يا سنسور ساعت B قابل دريافت و شناسايي است . اينك اگر سيگنالها در بازه زمانهاي مشخص و تعريف شده T توسط ساعت B دريافت شوند ، كاملا مشخص است كه ابزار ( سرعت سنج ) ساكن و ثابت است . ولي اگر اختلاف زماني در دريافت سيگنالها وجود داشته باشد ، كاملا مشخص است كه ابزار در حال حركت است . اينك ناظر همراه ابزار با استفاده از فرمول زير ميتواند به راحتي سرعت مطلق و جهاني خود را مستقل از هر ناظر ديگري اندازه گيري كند ، يعني سرعت خود نسبت به سرعت نور را كه قبلا غير ممكن و محال به نظر ميرسيد ، چرا كه تجربه اي شكست خورده توسط مايكلسون داشت و به دنبال آن ميتواند سرعت جهاني و مطلق ساير اجسام و اجرام سماوي را بدست آورد .


تصویر

تصویر

تصویر


D فاصله دو ساعت اتمي B و C از همديگر يعني همان طول ابزار سرعت سنج حقيقي يا فاصله نقاط B و C و T مدت زماني است كه طول مي كشد امواج راديويي يا تابش ليزر از C به B برسند و c سرعت ثابت و جهاني نور است . d مسافتي است كه در زمان t توسط ابزار پيموده ميشود و خود t مدت زماني است كه طول مي كشد ابزار حركت كند و نقطه B بر 'B و C بر 'C منطبق شود و يا مدت زماني كه طول مي كشد ساعت اتمي B امواج منتشر شده يا پرتو ليزر ارسالي از ساعت اتمي C را در مكان 'B دريافت كند و v سرعت ابزار است . 'd فاصله مابين C ( مكاني كه سيگنال توسط ساعت اتمي اول توليد و منتشر ميشود ) و 'B ( مكاني كه سيگنال توسط ساعت اتمي دوم دريافت و شناسايي ميشود ) و يا مسافتي كه سيگنال با سرعت نور در مدت زمان t مي پيمايد و t بازه زماني است كه سيگنال دريافت شده يعني :t=tB-tCtB زمان نشان داده شده توسط ساعت B در لحظه دريافت سيگنال و tC زمان نشان داده شده توسط ساعت C در لحظه ارسال سيگنال ميباشد كه t كوچكتر از بازه زماني T است و اگر بزرگتر باشد ، مسلما سرعت در خلاف جهت مورد انتظار خواهد بود يعني اگر :

بازه زماني T بزرگتر از t باشد ، سرعت در خلاف جهت تابش امواج الكترومغناطيس توسط ساعت C است
بازه زماني t بزرگتر از T باشد ، سرعت در جهت تابش امواج الكترومغناطيسي توسط ساعت C استاينك حالت دوم را برسي مي كنيم :تصویر

تصویر

تصویر


همانطور كه مشخص است همان فرمول قبلي بدست مي آيد با اين تفاوت كه چون بازه زماني t بزرگتر از T است مسلما مقدار v همواره منفي خواهد بود كه نشانه تغيير جهت سرعت در امتداد دستگاه مختصات فرضي ماست .

اگر ابزار با سرعت زيادي حتي نزديك به سرعت نور حركت كند ، مسلما متر براي آن كوتاه و زمان نيز برايش كند ميشود . اينك اين سوال مهم مطرح ميشود كه آيا تغيير يا خطايي در سنجش سرعت روي خواهد داد ؟ كه مسلما اين تغييرات در فضا - زمان ميبايست در معادله فوق لحاظ شود :


تصویر


'T و 't زمانهاي كند شده در ابزار متحرك با سرعت v هستند كه همان معادله قبلي بدست آمده و سرعت حقيقي و مطلق سنجيده شده ، تحت هر سرعتي كمتر از سرعت نور ، درست خواهد بود و اين ابزار ميتواند به دقت عالي كار كند . در اين قسمت يك مثال ساده از نحوه كاركرد اين ابزار ارايه مي كنيم :

اولا فرض مي كنيم كه سرعت نور درست معادل 8^10*3 متر بر ثانيه است . اينك طول ابزار يعني فاصله دو ساعت اتمي همزمان شده را 30 متر در نظر گرفته و با يك فاصله ياب ليزري بسيار دقيق تنظيم خواهيم كرد ،

توجه : مسافت ياب را ميتوان از تركيب خود ساعتهاي اتمي با فرستنده و گيرنده امواج الكترومغناطيسي يا پرتو ليزر تهيه كرد


تصویر


يعني 7-^10 ثانيه طول مي كشد كه يك پرتو ليزر از ساعت C به ساعت B برسد . پس ساعت اتمي C با توجه به زمان و مسافت از پيش تعيين شده براي T و D طوري تنظيم ميشود كه در زمانهاي 7-^10 و 7-^10*2 و 7-^10*3 و ... پرتو ليزري را به سمت ساعت B ارسال كند . لازم به توضيح نيست كه اين تنظيمات در نقطه A وسط ابزار انجام مي گيرد و سپس ساعتها به مكان دقيق خود منتقل ميشوند . اگر ساعت B اين پرتوها را در زمانهايي با مقدار 7-^10*n ثانيه دريافت كرد ، مسلما ابزار بدون حركت و ساكن است . ولي اين پرتوها در زمانهايي با مقدار 7-^10*(0.75+n) ثانيه توسط ساعت B دريافت ميشوند پس داريم:


تصویر


و اكنون ميتوانيم با دانستن اين دو زمان ، سرعت ابزار را بدست آوريم :


تصویر


كه سرعت حقيقي محاسبه شده براي ابزار ، يك سوم سرعت نور خواهد بود . اينك اگر دقت اين ساعتها يك نانو ثانيه ( يك ميليارديم ثانيه ) باشد كه در مترهاي ليزري دستي و سرعت سنجهاي ارزان پليس كاربرد دارد ، دقت ابزار با طول 30 متر را محاسبه مي كنيم :


تصویر


كه در اين شرايط دقت ابزار يك صدم سرعت نور يا 3000 كيلومتر در ثانيه است .


تصویر


اينك با فرمول فوق ميتوان دقت ابزار سرعت سنج حقيقي را بدست آورد . c سرعت نور ، CA دقت ساعتهاي اتمي ، L طول ابزار يا فاصله مابين دو ساعت و IA دقت سرعت سنج است و اگر دقت به يك پيكو ثانيه افزايش يابد و طول ابزار 30 متر باشد :


تصویر


كه دقت خوبي در سرعتهاي بالا در مقياس كيهاني به نظر ميرسد و موضوع بسيار مهم در طراحي و ساخت اين ابزار رد نظريه نسبي بودن سرعتهاست و به اين وسيله ميتوانيم سرعت حقيقي و مطلق را در فضا ، نسبت به سرعت ثابت و جهاني نور بسنجيم . انيميشن زير ميتواند ما را كاملا با نحوه عمل كرد اين ابزار آشنا كند .تصویردر نهايت اينكه احتمالا امروزه اين سرعت سنج كاربرد مهمي براي ما نخواهد داشت و صرفا يك ابزار علمي براي سنجش سرعت مطلق خواهد بود و مورد استفاده اصلي آن در آينده براي اندازه گيري سرعت سفاين فضايي آنهم با سرعت زياد خواهد بود كه سرعت را تا نزديكي سرعت نور با دقت خيلي زيادي خواهد سنجيد . ساخت اين ابزار و درست عمل كردن آن پاياني خواهد بود براي نظريه نسبي بودن سرعتها در تئوري نسبيت آلبرت انيشتين و نظريات قبلي منجمله پوانكاره و تاييدي خواهد بود در مطلق و جهاني بودن سرعت ناظرين يا دستگاه هاي مختصات در كيهان . نكته بسيار جالب اينكه اگر سرنشينان سفينه بتوانند سرعت دقيق خود را اندازه گيري كنند ، آنگاه اندازه گيري سرعت تمام اجسام و اجرام سماوي ممكن و مقدور خواهد بود . در نتيجه ميتوانند مكان دقيق خود را در كيهان شناسايي كنند و نقشه اي براي آن ترسيم و تصور كنند . اين ابزار يكي از نيازهاي اوليه و حياتي براي سفاين فضايي در آينده خواهد بود تا بتوانند شكل هندسي كيهان را ترسيم كنند . با ساخت سه عدد از اين سرعت سنجها كه به هم عمود هستند و با بدست آوردن برآيند سه بردار سرعت روي محورهاي XYZ ميتوان سرعت درست و جهت حركت در كيهان را نيز كاملا بدست آورد كه يكي از مهمترين ابزارهاي ساخته شده توسط بشر خواهد بود تا دقيقا بدانيم كه كجا هستيم و با چه سرعتي به كجا ميرويم.


تصویر
محمدرضا طباطبايي 16/11/88

منبع : http://www.ki2100.com/physics/real_V.htm
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MA102 »

اولا خیالتون رو در مورد اینکه بتونین از نسبیت خاص ایراد دربیارین و اونو نقض کنین راحت کنم که نمیتونین.
این نظریه از اصول موضوع خاصی نتیجه میشه:
1) همگنی فضا : یعنی تمام نقاط فضا هم ارزند. ( از این اصل میشه نتیجه گرفت که این نظریه قانون پایستگی تکانه رو بر قرار میدونه )
2) همگنی زمان : یعنی تمام زمانها هم ارزند. ( از این اصل میشه نتیجه گرفت که این نظریه قانون پایستگی انرژی رو بر قرار میدونه )
3) همسانگردی فضا : یعنی تمام جهتهای فضا هم ارزند. ( خودم خواستم نظریه نسبیتی رو بدست بیارم که این اصل رو نقض کنه ولی دو شرط قبلی ایجاب میکنن که این اصل باید برقرار باشه )
4) اصل نسبیت : تمام چهارچوبهای لخت هم ارزند.
5) اصل ثابت بودن سرعت نور.

از اصول 1تا4 میشه نظریهای ساخت که پیشبینی میکنه که سرعت خاصی وجود داره برای تمام چهارچوبهای لخت هم ارزه با ازمایش ثابت میشه که این سرعت خاص همون سرعت نوره.
از اصول 1تا3 هم میشه نظریه ای ساخت که یا دارای تبدیلات گالیله یا تبدیلات لورنتس که ازمایشها به نفع تبدیل لورنتس رای میدن.
از اینکه هر یک اصول 1یا2 نقض بشن نتیجه میشه که باید فضا_زمان خمیده باشن.

از کل این مبحث میشه نتیجه گرفت که برای فضا_زمان تخت فقط نسبیت خاص میتونه برقرار باشه. ( در واقع اجباریه )
smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

اولا خیالتون رو در مورد اینکه بتونین از نسبیت خاص ایراد دربیارین و اونو نقض کنین راحت کنم که نمیتونین.
اين عبارت شما فاقد ادبيات علمي است و بيشتر گفتاري كوچه و بازاري است. اين مطلب را قبلا در سايت متخصصين ايران به يك دكتر فيزيك گوشزد كردم و به شما هم يادآوري مي كنم . در بحثهاي علمي منطق حاكم است نه اينگونه سخنان :

http://www.irexpert.ir/Webforms/Forum/Q ... ?QID=32237

مطالب زير ادبيات علمي دارد پس جواب مي دهم :
این نظریه از اصول موضوع خاصی نتیجه میشه:
حقوقدانان قانون وضع مي كنند و بعدا ممكن است نقض كنند ولي فيزيكدانان قوانين را كشف مي كنند ولي ممكن است استنباط آنها نادرست باشد و بعدا نقض شود و نه اينكه فيزيكدانان قوانين حاكم در عالم را وضع و نقض كنند . نظريه نسبيت هم وحي منزل نيست و احتمال نقض بخشي از آن زياد است :
همگنی فضا : یعنی تمام نقاط فضا هم ارزند
در نظريه نسبيت گرانش فضا - زمان را منقبض مي كند و شتاب گرانشي معادل شتاب اينرسي است و چون شتاب متر در مجذور ثانيه است پس انقباض جرالد-لورنتس در مخرج مي ماند و سرعت نور در ميدان گرانشي ثابت اندازه گيري نميشود و صد البته در زمان شتاب ناظر ، پس تمام نقاط فضا هم ارز نيستند . زمان هم وضعيت مشابهي دارد .
اصل نسبیت : تمام چهارچوبهای لخت هم ارزند.
خير !
1- حادثه‌هايي كه با مقايسه نسبت به خاكريز همزمان هستند با لحاظ اثر دوپلر در طول موج نور ، نسبت به قطار متحرك نيز همزمان خواهند بود .

2- حادثه‌هايي كه نسبت به قطار متحرك همزمان هستند نسبت به خاكریز نيز همزمان خواهند بود .

3- حادثه‌هايي كه به صورت همزمان در يك دستگاه متحرك روي مي‌دهند ، براي ناظران حاضر در خود اين دستگاه همزمان نخواهند بود ( همزمان مشاهده نخواهند شد ) .

طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص
http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=21262
5) اصل ثابت بودن سرعت نور.
سرعت نور نسبت به تمام ناظران ثابت نيست بلكه توسط ناظرين ثابت اندازه گيري و محاسبه ميشود :


يكي از شگفتي هاي بزرگ اين است كه طرفداران سرسخت انيشتين چيز زيادي از نظريات او نمي دانند بلكه مي خواهند در شهرت او شريك شوند چون او بيان خوبي براي ارايه نظرياتش نداشت و در نهايت اينكه اصلا در مورد موضوع اصلي تاپيك هيچ اظهار نظري نكرديد يعني اينهمه مطلب ، دليل و رابطه را نديده گرفتيد و صرفا به اظهار نظر بدون دليل و مدرك و رابطه خود بسنده كرديد . اين ابزار اگر ساخته شود تئوري نسبي بودن سرعتها براي هميشه نقض و فراموش ميشود و روابط رياضي ثابت مي كند كه اين سرعت سنج درست كار خواهد كرد .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
احسان2142

محل اقامت: اصفهان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۸/۵/۲۰ - ۱۲:۴۷


پست: 679

سپاس: 19

جنسیت:

تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط احسان2142 »

سلام!
MRT نوشته شده:سرعت نور نسبت به تمام ناظران ثابت نيست بلكه توسط ناظرين ثابت اندازه گيري و محاسبه ميشود :
می شود در این مورد بیشتر توضیح دهید ؟
ممنونم! smile072

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

احسان2142 نوشته شده:سلام!
MRT نوشته شده:سرعت نور نسبت به تمام ناظران ثابت نيست بلكه توسط ناظرين ثابت اندازه گيري و محاسبه ميشود :
می شود در این مورد بیشتر توضیح دهید ؟
ممنونم! smile072

سلامت باشيد :

يكي از نتايج بسيار مهم اندازه گيري سرعت نور تحت شرايط و وضعيت‌هاي مختلف در فضا يا خلاء ، اين واقعيت بديهي است كه اندازه تغيير مكان نور در تغيير زمان ، همواره مقدار ثابتي است ، يعني :

تصویر

به حاصل تقسيم طول بر زمان كه همواره مقدار ثابتي است ، ميتوان همبافته فضا - زمان گفت كه ساده‌ترين تعريف براي همبافتگي فضا - زمان است . از اينرو اگر ما با هر سرعتي كمتر از سرعت نور اقدام به اندازه گيري سرعت نور كنيم ، همان عدد ثابت C را بدست خواهيم آورد . براي اولين بار شخصي به نام فيتز جرالد نظريه عجيبي ارايه داد . طبق نظر او ، تمام اجسام در جهت حركت خود منقبض ( كوتاه ) ميشوند ، بعدا شخصي به نام لورنتس مدعي شد كه زمان نيز در اين وضعيت ميبايست اتساع يابد و اين تغييرات در طول و زمان را فرموليزه كردند . آنچه كه اتفاق مي‌افتد اينكه با افزايش سرعت ، متر ما كوتاه‌تر و زمان ما كندتر كار مي‌كند و در هنگام اندازه گيري سرعت نور باز به همان نتيجه قبلي خواهيم رسيد .

تصویر

به طور مثال پرتو نور و سفينه‌اي را در نظر مي‌گيريم كه با نصف سرعت نور نسبت به ما در يك جهت در حال انتشار و حركت هستند . اگر از سرنشينان سفينه بخواهيم كه سرعت نور را اندازه گيري نموده و گزارش دهند ، ما انتظار گزارش سرعت 150.000 كيلومتر بر ثانيه را خواهيم داشت ( گزارشV= سفينهV-نورV ) ، ولي آنها با كمال تعجب همان رقم 300.000 كيلومتر بر ثانيه را گزارش خواهند داد و اولين و منطقي‌ترين استنباط ما اين خواهد بود كه در ابزار اندازه‌گيري متر و زمان آنها تغييراتي بوجود آمده و به استناد معادلات لورنتس :

تصویر

در واقع آنها رقم 259.807 كيلومتر ما را تقسيم بر 0.8660 ثانيه ما مي‌كنند و به رقم 300.000 كيلومتر بر ثانيه مي‌رسند ، در واقع يك متر آنها به 86.60 سانتي متر ما و يك ثانيه آنها به 0.8660 ثانيه ما تقليل پيدا كرده است . در ساده‌ترين توضيح همبافته فضا - زمان را ميتوان با تناسب زير تعريف كرد :

تصویر

كه x طول ، 'x طول كوتاه شده ، v سرعت ، c سرعت ثابت نور ، t زمان و 't زمان كند شده است . بعدها انيشتين با استفاده از اين نظريات ، تئوري نسبيت را پايه ريزي و ارايه نمود و عنوان كرد كه سرعت نور نسبت به تمام دستگاه‌هاي لخت ( بدون شتاب ) ثابت و برابر C است كه درك آن براي همگان آسان نيست ، بلكه واقعيت امر اين است كه سرعت نور در تمامي دستگاه‌هاي لخت ( بدون شتاب ) ثابت و يكسان اندازه‌گيري و محاسبه ميشود ، براي اينكه به تناسب تغيير متر ، زمان نيز تغيير خواهد يافت و ما هميشه به همان مقدار اندازه‌گيري شده قبلي خواهيم رسيد . در واقع نور و يا سرعت آن در حكم ابزار و وسيله‌اي جهت انطباق واحد طول بر واحد زمان ماست و ما ميتوانيم در هر لحظه و هرجا ، ابزار‌هاي اندازه گيري طول و زمان خود را به دقت بسيار زيادي تنظيم كنيم .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
کاوه

نام: (radical) سابق

محل اقامت: تهران

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۶/۳/۲ - ۱۵:۳۱


پست: 2380

سپاس: 121

جنسیت:

تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط کاوه »


درود

می شه در مورد مکان قرار گیری دستگاه ها توضیح بدید آیا برای اندازه گیری سرعت سفینه تمامی اجزا و سرعت سنج ها در درون سفینه خواهند بود ؟

در مورد سرعت کره زمین چطور ؟

اگر پاسخ دهید می توان مبلغ ساخت را در نظر گرفت

به نظر شما آیا نمی توان با استفاده از چند ماهواره که عملکرد ساده مانند جی پی اس دارند با این تفاوت که که در مدار زمین نیستند این کار را کرد ؟

آیا می توان یک ماهواره ها در نقطه ای با کمی فاصله از زمین ثابت کرد ؟ خودم فکر می کنم نمی شود

البته خرج ساخت چند ماهواره بسیار گزاف است

[center]کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید ! به مدیریت اطلاع دهید

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

می شه در مورد مکان قرار گیری دستگاه ها توضیح بدید آیا برای اندازه گیری سرعت سفینه تمامی اجزا و سرعت سنج ها در درون سفینه خواهند بود ؟
بله مثلا درون استوانه اي به طول 30 متر البته بستگي به دقت ساعتها خواهد داشت كه با فرمول زير محاسبه ميشود :

تصویر

در مورد سرعت کره زمین چطور ؟

با ساخت سه تاي آنها ميتوان خيلي دقيق سرعت و مسير حركت سياره زمين را محاسبه كرد البته به صورت مطلق و جهاني و مستقل از هر ناظري آنهم به نسبت سرعت نور . يعني يك روياي باور نكردني براي بشريت كه قبلا شكست خورده بود .

اگر پاسخ دهید می توان مبلغ ساخت را در نظر گرفت
بيشتر هزينه مربوط به دو ساعت اتمي ، فرستنده و گيرنده ليزري و تجهيزات اندازه گيري دقيق است كه در اختيار معدود كشورهايي مثل ژاپن و امريكاست شما فرض كنيد چند ميليون دلار . البته نا گفته نماند به دليل مشكلات اقتصادي خيلي طرحها كنسل شده است .
به نظر شما آیا نمی توان با استفاده از چند ماهواره که عملکرد ساده مانند جی پی اس دارند با این تفاوت که که در مدار زمین نیستند این کار را کرد ؟
خير ، براي اينكه هر از چند گاهي اين ساعتها ميبايست در كنار هم ، همزمان شوند تا دقت ابزار تضمين شود . مشكل اينجاست كه كسي باور نمي كند بعضي از نظريات نسبيت نقض شوند چون بشدت مقدس شده اند . اگر به موضوع علاقمند شده ايد ميتوانيد در اين مورد با مراكز تحقيقاتي معتبر مكاتبه كنيد . اصل مقاله ترجمه شده در آدرس زير موجود است و ميتوانيد آن را ذخيره كنيد :

http://wbabin.net/science/tabatabaei.pdf

ميتواند تجربه خوبي براي شما باشد كه آيا مدعيان علم و دانش با اين موضوع چگونه برخورد مي كنند ؟ يعني آيا با منطق و استدلال جواب شما را مي دهند يا اينكه كور كورانه از نسبيت دفاع مي كنند ؟
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
کاوه

نام: (radical) سابق

محل اقامت: تهران

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۶/۳/۲ - ۱۵:۳۱


پست: 2380

سپاس: 121

جنسیت:

تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط کاوه »

درود
با ساخت سه تاي آنها ميتوان خيلي دقيق سرعت و مسير حركت سياره زمين را محاسبه كرد البته به صورت مطلق و جهاني و مستقل از هر ناظري آنهم به نسبت سرعت نور . يعني يك روياي باور نكردني براي بشريت كه قبلا شكست خورده بود .

محل قرارگیری آنها چگونه باید باشد ؟

سرعت سفینه یا زمین بر آنها تاثیر گذار نیست ؟

خير ، براي اينكه هر از چند گاهي اين ساعتها ميبايست در كنار هم ، همزمان شوند تا دقت ابزار تضمين شود
ساعت های اتمی که نیاز به تنظیم ندارند چون خطایشان بسیار اندک است
ميتواند تجربه خوبي براي شما باشد كه آيا مدعيان علم و دانش با اين موضوع چگونه برخورد مي كنند ؟ يعني آيا با منطق و استدلال جواب شما را مي دهند يا اينكه كور كورانه از نسبيت دفاع مي كنند ؟

خوب بستگی به دانشمندان دارد بعضی به نسبیت مانند وحی الهی نگاه می کنند وبعضی خیر

تجربه نشان داده که ممکن است نظریه ای که سال ها مورد استفاده قرار می گرفته منسوخ شود

البته توجه داشته باشید که علت پذیرفتن این نظریات می تواند ناشی از امکانات پایین باشد به طور مثال می دانید که زمانی زمین صاف تصور می شد و .... با وجود این نمی توان دانشمندان قدیمی و نظریه آن ها را سرزنش نمود

درمورد انیشتن باید بدانید که او واقعا فرد عجیبی بود حتما این را خوانده اید


عد از مرگ انيشتن در 1955 مغز او توسط توماس تولتز هاروي براي تحقيقات برداشته شد.
اما اينكار بصورت غير قانوني انجام شد. بعدها پسر انيشتن به او اجازه تحقيقات در مورد هوش فوق العاده پدرش را داد.
هاروي تكه هايي از مغز انيشتن را براي دانشمندان مختلف در سراسر جهان فرستاد. از اين مطالعات دريافت مي شود كه مغز انيشتن در مقايسه با ميانگين متوسط انسانها،مقدار بسيار زيادي سلولهاي گليال كه مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.همچنين مغز انيشتن مقدار كمي چين خوردگي حقيقي موسوم به شيار سيلويوس داشته، كه اين مسئله امكان ارتباط آسان تر سلولهاي عصبي را بايكديگر فراهم مي سازد.
علاوه بر اينها مغز او داراي تراكم و چگالي زيادي بوده است و همينطور قطعه آهيانه پاييني داراي توانايي همكاري بيشتر با بخش تجزيه و تحليل رياضيات است.
[center]کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید ! به مدیریت اطلاع دهید

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

محل قرارگیری آنها چگونه باید باشد ؟
هر سه عمود بر هم مثل يك دستگاه مختصات دكارتي .
سرعت سفینه یا زمین بر آنها تاثیر گذار نیست ؟
خير . با دقت كار خواهند كرد .
ساعت های اتمی که نیاز به تنظیم ندارند چون خطایشان بسیار اندک است
خوب عوامل محيطي مثل ضربه و تغيير مسير شديد و .............. ميتواند آنها را از تنظيم خارج كند كه زود به زود بايد همزمان شوند .

خوب بستگی به دانشمندان دارد بعضی به نسبیت مانند وحی الهی نگاه می کنند وبعضی خیر

تجربه نشان داده که ممکن است نظریه ای که سال ها مورد استفاده قرار می گرفته منسوخ شود

البته توجه داشته باشید که علت پذیرفتن این نظریات می تواند ناشی از امکانات پایین باشد به طور مثال می دانید که زمانی زمین صاف تصور می شد و .... با وجود این نمی توان دانشمندان قدیمی و نظریه آن ها را سرزنش نمود
خواستم آزموني براي امتحان دانشمندان و محققين توسط شما باشد .
درمورد انیشتن باید بدانید که او واقعا فرد عجیبی بود حتما این را خوانده اید
[/b]

عد از مرگ انيشتن در 1955 مغز او توسط توماس تولتز هاروي براي تحقيقات برداشته شد.
اما اينكار بصورت غير قانوني انجام شد. بعدها پسر انيشتن به او اجازه تحقيقات در مورد هوش فوق العاده پدرش را داد.
هاروي تكه هايي از مغز انيشتن را براي دانشمندان مختلف در سراسر جهان فرستاد. از اين مطالعات دريافت مي شود كه مغز انيشتن در مقايسه با ميانگين متوسط انسانها،مقدار بسيار زيادي سلولهاي گليال كه مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.همچنين مغز انيشتن مقدار كمي چين خوردگي حقيقي موسوم به شيار سيلويوس داشته، كه اين مسئله امكان ارتباط آسان تر سلولهاي عصبي را بايكديگر فراهم مي سازد.
علاوه بر اينها مغز او داراي تراكم و چگالي زيادي بوده است و همينطور قطعه آهيانه پاييني داراي توانايي همكاري بيشتر با بخش تجزيه و تحليل رياضيات است.
[/quote]

حجم عضلات بدن سازان تا بيست برابر عضلات اشخاص معمولي قابل افزايش است . خوب اگر كسي خيلي فكر و انديشه كند مسلما در ساختار مغز او تغييراتي ايجاد ميشود . انيشتين انسان خارق العاده اي نبود بلكه انساني با پشت كار و فعال بود همين . او در دوران نوجواني و جواني حتي نابغه هم نبود .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

حسین زاده

عضویت : جمعه ۱۳۸۹/۳/۲۱ - ۱۵:۴۳


پست: 29Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط حسین زاده »

خیلی جالب بود ممنون خسته نباشید ولی یه سوال دارم این اعداد بدست اومده متفاوت تر از اعدادی هست که ما برای سرعت های دیگه به کار میبردیم منظورم اینه که منظور ما از سرعت مثلا 32 متفاوت تر از سرعت 32ای که قبلا بدست می اوردیم ؟بعد اعدادی که بدست میاد بازه ی خاصی دارند؟ این سرعت سنج هنگام حرکت جسم باید باجسم همراه باشه؟

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

حسین زاده نوشته شده:خیلی جالب بود ممنون خسته نباشید ولی یه سوال دارم این اعداد بدست اومده متفاوت تر از اعدادی هست که ما برای سرعت های دیگه به کار میبردیم منظورم اینه که منظور ما از سرعت مثلا 32 متفاوت تر از سرعت 32ای که قبلا بدست می اوردیم ؟بعد اعدادی که بدست میاد بازه ی خاصی دارند؟ این سرعت سنج هنگام حرکت جسم باید باجسم همراه باشه؟

مرسي ، سلامت باشيد :

تصویر

همونطور كه گفتم دقت ابزار با فرمول بالا بدست مياد يعني هر قدر فاصله دو ساعت اتمي بيشتر و دقت ساعتها افزايش داشته باشه سرعت نيز دقيقتر اندازه گيري ميشه . واحد سرعت همون متر بر ثانيه است . بله ابزار ميبايست همراه فضا پيما باشه .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

ehmed

عضویت : شنبه ۱۳۸۹/۳/۲۲ - ۲۱:۵۰


پست: 184

سپاس: 6

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط ehmed »

با نظر MRT موافقم اقای mrt خسته نباشید تنها کسی که دیدم با واقعیت روبرو می شود و تفکر میکند شمایید اما در مورد قوانین انیشتین اینکه من اعتقاد دارم زرنگی خاصی در این معادلات است و نمی توان انها نقض کرد چون خود انیشتین اقرار به حکم معادلاتش در سرعتهای بالا دارد و این نشان می دهد که شرایط خاص بر این قوانین حکم دارد ولی به شما عرض کنم که قوانین اثباتی در شرایط خاص به زحمت اشتباه می شوند من اعتقاد دارم که قوانین انیشتین قابل اصلاح است و ...

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

ehmed نوشته شده:با نظر MRT موافقم اقای mrt خسته نباشید تنها کسی که دیدم با واقعیت روبرو می شود و تفکر میکند شمایید اما در مورد قوانین انیشتین اینکه من اعتقاد دارم زرنگی خاصی در این معادلات است و نمی توان انها نقض کرد چون خود انیشتین اقرار به حکم معادلاتش در سرعتهای بالا دارد و این نشان می دهد که شرایط خاص بر این قوانین حکم دارد ولی به شما عرض کنم که قوانین اثباتی در شرایط خاص به زحمت اشتباه می شوند من اعتقاد دارم که قوانین انیشتین قابل اصلاح است و ...
سلامت باشيد و بسيار متشكرم . تمامي معادلات مطرح شده توسط انيشتين از ادغام معادلات نيوتن و جرالد - لورنتس درست به نظر ميرسد چون در معادلات او زمان و طول به نسبت سرعت ، متغير هستند ولي بعضي نظريات او انتزاعي است كه ابطال پذير هستند . نظريه نسبي بودن سرعتها نيز نظر پوانكاره است كه توسط او بسط داده شده است ولي اين يك واقعيت است كه ناظر در حال حركت رويدادهاي همزمان را در يك زمان مشاهده نمي كند و همين پديده راهي براي اندازه گيري سرعت مطلق اوست :
" / نسبيت همزماني ، نوشته آلبرت انيشتين :

تاكنون مطالعات ما نسبت به يك جسم خاص مقايسه به نام ( خاكريز راه‌آهن ) بوده است . اكنون قطار بسيار طويلي را در نظر مي‌گيريم كه نسبت به خط آهن با سرعت ثابت v حركت مي‌كند و جهت حركت آن در شكل 1 نشان داده شده است . براي كساني كه با اين قطار مسافرت مي‌كنند بهتر است كه خود قطار را به عنوان جسم صلب مراجعه ( دستگاه مختصات ) انتخاب كنند ؛ آنها تمام حوادث را به وسيله مراجعه به اين قطار در نظر خواهند گرفت .


تصویر


پس هر حادثه كه در طول خط اتفاق مي‌افتد مثل اين است كه در يك نقطه خاص از قطار اتفاق افتاده است و همچنين تعريف همزماني نسبت به قطار درست به همان طريق است كه نسبت به خاكريز توضيح داده شده است . به عنوان يك نتيجه طبيعي سوال زير مطرح مي‌شود :


دو حادثه ( همان مثال دو برخورد صاعقه بر نقاط A و B ) كه با مقايسه نسبت به خاكريز راه‌آهن همزمان هستند ، آيا با مقايسه نسبت به قطار نيز همزمان خواهند بود ؟ مستقيما نشان خواهيم داد كه جواب اين سوال بايد منفي باشد .

وقتي كه مي‌گوييم برخوردهاي نور در نقاط A و B نسبت به خاكريز همزمان هستند مقصود ما اينست : كه پس از برخورد صاعقه ، نورهاي منتقل شده از نقاط A و B همديگر را در نقطه M وسط فاصله A→B از خاكريز ملاقات مي‌كنند . ولي حادثه‌هاي A و B به اوضاع A و B از قطار نيز مربوط مي‌شوند . فرض كنيم 'M وسط فاصله A→B در قطار متحرك باشد . درست در همان لحظه كه نورهاي صاعقه برخورد مي‌كنند ، نقطه 'M بر نقطه M منطبق مي‌شود ، ليكن 'M با سرعت v قطار مطابق شكل 1 به سمت جلو حركت مي‌كند . اگر ناظري كه در وضع 'M قرار دارد اين سرعت را نداشت ، به طور دائم در نقطه M مي‌ماند و شعاعهاي نورهاي صادر شده از نقاط A و B به وسيله صاعقه ، همزمان به او مي‌رسيدند . يعني آنها را در مكان خود ملاقات مي‌كرد . در صورتي كه اينطور نيست ، اكنون در واقع ( با مراجعه نسبت به خاكريز ) او به طرف شعاع نوري كه از B مي‌آيد شتاب مي‌كند در حالي كه از مقابل شعاع نوري كه از A مي‌آيد مي‌گريزد . پس ناظر شعاع نوري را كه از B مي‌آيد زودتر از شعاع نوري خواهد ديد كه از A مي‌آيد . پس تمام ناظراني كه قطار راه‌آهن را به عنوان جسم مراجعه انتخاب كرده‌اند ، به اين نتيجه خواهند رسيد كه ضربه نور صاعقه در B زودتر از ضربه نور صاعقه در A مي‌باشد . از اين رو ما به نتيجه مهم زير رسيده‌ايم :

حادثه‌هايي كه با مقايسه نسبت به خاكريز همزمان هستند نسبت به قطار همزمان نمي‌باشند و بالعكس ( نسبيت همزماني ) .

هر جسم مراجعه ( دستگاه مختصات ) داراي زمان مخصوص به خود مي‌باشد . بدون اينكه ذكري از جسم مراجعه كه زمان را به آن منسوب كنيم ، به ميان آيد عبارت زمان يك حادثه معني ندارد . قبل از ظهور نظريه نسبيت هميشه به طور ضمني در فيزيك فرض مي‌شد كه زمان يك معني كلي دارد يعني از وضع حركت جسم مراجعه مستقل است . ولي ما اكنون ديديم كه اين فرض با طبيعي‌ترين تعريف همزماني سازگار نيست ، اگر ما اين فرض را كنار گذاريم ، در نتيجه تضاد مابين قانون انتقال نور در خلا و اصل نسبيت ( بحث در گفتار 7 ) از بين مي‌رود .

..................... ترجمه و توضيح : غلامرضا عسجدي "
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

ehmed

عضویت : شنبه ۱۳۸۹/۳/۲۲ - ۲۱:۵۰


پست: 184

سپاس: 6

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط ehmed »

کاملاٌ با حرفت موافقم جزو تنها کسایی هستی که اشکالات زمان نسبیت را فهمیدی ولی اینکه بتوان زمان مطلق یا همان زمان تاریخی که حرکتی خطی دارد در خاص بعد خود و توسط ناظر روی قطار نمیتوان محاسبه کرد لازمه امکان محاسبه این زمان این است که خاکریز محاسبه کند یعنی نقطه ثابت ولی متاسفانه ما هیچ نقطه ثابت کیهانی تا به امروز پیدا نکرده ایم و نخواهیم کرد اینکه بخواهیم هر زمانی را اندازه بگیریم دست خوش تغییرات طبق معادله لورنتس می شود یعنی وقتی زمان را اندازه بگیریم به تناسب آن دچار هم جرم دستخوش ای سرعت قرار میگیرد وهم طول پس به همین خاطر است که سرعت نور ثابت است و اگر از دید نقطه ثابت ان را محاسبه کنیم که نمیتوان پیدا کرد مطمئناً دیگر ثابت نمی ماند حتی ساعتهای اتمی نیز از این قاعده مستثنا نیستند چون فقط بحث اندازه گیری زمان نیست و طول نیز دستخوش این قزیه قرار میگیرد البته اگر بشود به سرعت نزدیک نور رسید میتوان این را حساب کرد که بقیه اش را خودت می دانی

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: ساخت سرعت سنج حقيقي

پست توسط MRT »

تصویر


در روابط و محاسبات فوق نشان دادم كه سرعت خود سرعت سنج هيچ تغييري در دقت ابزار ندارد . و خوب است بدانيم كه اگر اين ابزار ساخته شود نسبيت دچار چالش بزرگي در مبحث نسبي بودن سرعتها ميشود و ما ميتوانيم به سرعت ، جرم و زمان و ..... مطلق دست پيدا كنيم . به طور مثال با اندازه گيري سرعت خود ميتوانيم جرم سكون خود را محاسبه كنيم و ............. در واقع ما در مورد همه چيز ميتوانيم به يقين صحبت كنيم .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

ارسال پست