زمان چیست؟؟؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

نوآور نوشته شده:نمی دانم چرا با اینکه قوانین فیزیک، نسبت به آینده و گذشته بی تفاوتند، اما تغییرات جهان طبیعت، نسبت به زمان، برگشت ناپذیرند؟
آن همان "تیر زمان" arrow of time است که به خود زمان پیوندی ندارد،
بساکه به روند گسترش آنتروپی وابسته است و آنتروپی در بیخ، گویای یک
چینش است که گرایند (احتمال) بالاتری از دیگر چینش ها دارد و برای همین
رویداد ها بدان سو در جنبش هستند. مانند پراکنده بودن مولکولهای قند در چایی
که گرایند آن بیشتر از یکجا بودن آنها در درون چایی است( حبه قند) ولی این
گرایند، صفر نیست. به زبان دیگر اگر زمان بسیار درازی، این لیوان چایی را
زیر آزمون و بینش بگذاریم، میتوان دید که حبه قند دوباره و به کوتاهی
پدید خواهد آمد.
---
برگشت ناپذیری زندگی ما هم به فرمان ژن ها بسته است و اگر بتوانیم
ژنهارا دستکاری کنیم، میتوان باردیگر جوان شد.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

ارسال پست