آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
ما در نقطه C هستیم و فاصله هر کدام از اینها 100 سال نوری از همدیگر
فرض یک : اگر با سرعت نور به سمت D حرکت کنیم
و برگردیم به C نگاه کنیم تغیر زمان را مشاهده نمی کنیم چون تغیرات بعد از حرکت ما به ما نمی رسند،مثل اینکه با تصویر پاوس شده ای روبرو هستیم،حرکت رو به جلو یا عقب نخواهیم داشت
قبل از حرکت وقتی به نقطه B نگاه می کردیم تصویر فرستاده شده در گذشته را می دیدیم، 100 سال پیش که هر لحظه تصویر آپدیت می شد
اگر در همین حالت فرض یک به نقطه B نگاه کنیم، تصویر B پاوس خواهد داشت و حرکت نخواهد کرد
قبل از حرکت وقتی به نقطه D نگاه می کردیم تصویر فرستاده شده در گذشته را می دیدیم، 100 سال پیش که هر لحظه تصویر آپدیت می شد
اگر در همین حالت فرض یک به نقطه D نگاه کنیم، تصویر D با سرعت بیشتر آپدیت خواهد شد

نتیجه : اگر ما با سرعت نور حرکت کنیم
زمان نقطه C متوقف از دیدگاه ما
زمان نقطه B متوقف از دیدگاه ما
زمان نقطه D یا سرعت دو برابر از دیدگاه ما

A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
فرض دو: اگر با سرعت 10 برابر سرعت نور به سمت D حرکت کنیم
و برگردیم به C نگاه کنیم، گذشته 10 سال پیش C را می بینیم
و برگردیم به B نگاه کنیم، گذشته 110 سال پیش B را می بینیم
و برگردیم به D نگاه کنیم، گذشته 90 سال پیش D را می بینیم

فرض دوم افزایشی : اگر با سرعت افزایشی چند برابر سرعت نور به سمت D حرکت کنیم محدودیت نهایی سرعت 10 برابر
و برگردیم به C نگاه کنیم، سفر به گذشته C را داریم که هی به گذشته تر میرویم
و برگردیم به B نگاه کنیم، سفر به گذشته B را داریم که هی به گذشته تر میرویم
و برگردیم به D نگاه کنیم، سفر به گذشته D را داریم که هی به زمان حال D می رسیم

نتیجه : اگر ما با سرعت 10 برابر نور حرکت کنیم
زمان نقطه C پلی بک به عقب
زمان نقطه B پلی بک به عقب
زمان نقطه D پلی بک به عقب

نتیجه 2 : اگر ما با سرعت افزایشی چند برابر نور حرکت کنیم
زمان نقطه C پلی بک به عقب و هی عقبتر
زمان نقطه B پلی بک به عقب و هی عقبتر
زمان نقطه D پلی بک به عقب و هی رسیدن به زمان حال D
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E

فرض سه : اگر با سرعت 90 برابر سرعت نور به سمت D حرکت کنیم
و برگردیم به C نگاه کنیم، گذشته 90 سال پیش C را می بینیم
و برگردیم به B نگاه کنیم، گذشته 190 سال پیش B را می بینیم
و برگردیم به D نگاه کنیم، گذشته 10 سال پیش D را می بینیم

A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E

فرض چهار : اگر با سرعت 100 برابر سرعت نور به سمت D حرکت کنیم
و برگردیم به C نگاه کنیم، گذشته 100 سال پیش C را می بینیم که هی عقبتر می رود
و برگردیم به B نگاه کنیم، گذشته 200 سال پیش B را می بینیم که هی عقبتر می رود
و برگردیم به D نگاه کنیم زمان حال D را می بینیم


A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
فرض پنجم افزایشی : اگر با سرعت افزایشی چند برابر سرعت نور به سمت D حرکت کنیم و سرعت افزایشی ما محدودیت نداشته باشد
و برگردیم به C نگاه کنیم، سفر به گذشته C را داریم که هی به گذشته تر میرویم
و برگردیم به B نگاه کنیم، سفر به گذشته B را داریم که هی به گذشته تر میرویم
و برگردیم به D نگاه کنیم، از زمان حال D گذشته و دوباره به گذشته D می رویم

نتیجه :
زمان نقطه C پلی بک به عقب
زمان نقطه B پلی بک به عقب
زمان نقطه D رسیدن به زمان حال D و پلی بک به عقب
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
نتیجه کل :
ما در نقطه C هستیم
با افزایش سرعت بیش از نور فقط گذشته نقاط را خواهیم دید
با افزایش سرعت بیش از نور فقط به زمان حال نقاط می رسیم
مشاهده زمان حال سایر نقاط برایمان غیر ممکن است،چون زمان حال هر یک از نقاط برابر با گذشته نقاط دیگر است
اگر در یک مقطع در زمان حال C هستیم در همان لحظه زمان حال D در جایگاه خود جاری است
ما 100 برابر سرعت نور حرکت می کنیم، 2 سال بعد 200 سال گذشته C را می بینیم و اگر برگردیم و 2 سال هم برگشت ما طول بکشد به زمان حال C می رسیم که فقط 4 سال سپری شده است هم برای ما و هم برای ساکن نقطه C
ما 100 برابر سرعت نور از C حرکت می کنیم و بعد از دو سال وقتی به C نگاه می کنیم اتفاقات 200 سال پیش را می بینیم
و وقتی با همین سرعت به سمت C برگردیم مشاهده اتفاقات 200 سال برایمان در 2 سال میسر می شود،ولی این به معنای 200 سال جوانتر بودن ما نیست،بلکه برای هر دو ساکن نقطه C و ما که به سفر رفتیم همان 4 سال سپری شده است

نظر شما چیست؟
آیا من در این فرضیات اشتباه کرده ام
اگر اشتباه است پس حقیقت چگونه است؟
اگر فرضیات درست نیست با اصلاح موارد غلط می توانیم به نتیجه دیگری برسیم؟
ممنون می شم راهنمایی کنید.

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

گمان میکنم که یک لغزشی در کارتان هست و آنهم اینکه اگر
هم ما با تـُـندای نور بسوی D برویم، نور آن با تندای دوبرابر
به ما نمیرسد، چون در تنداهای سنجش پذیر با تندای نور، تنداها
بسادگی به هم افزوده نمیشوند. به زبان دیگر، هیچ آگاهی نمیتواند
تندتر از تندای نور جابجا شود. با سپاس از اینکه اندیشمندی نمودید.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

فرض قابل لمس تر :
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E

فرض :
من در شهر C هستم
سرعت صوت 1 کیلومتر در ساعت
فاصله هر شهر از هم 1000 کیلومتر
منبع صوت مستقر در هر شهر دارای قدرت نامحدود که دارد اعداد را شمارش می کند
اولین عدد شمارش شده 1 بعد از 1000 ساعت به شهر B خواهد رسید
اینها همزمان شروع به شمارش کرده اند و حالا
فرض کنیم عدد 10000 در شهر C شمارش شد و عدد 9000 در شهر B که 1000 ساعت پیش شمارش شده همزمان هم به شهر ما رسید
از طرف شهر D هم همزمان عدد 9000 به شهر ما رسید
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
اگر من درست در این لحظه از شهر C به سمت شهر D با سرعت فرضی صوت که در بالا ذکر شده حرکت کنم
1- شمارش 10000 را از شهر C می شنوم و به نظرم می رسد شمارش در 10000 متوقف شده
2- شمارش 9000 را از شهر B می شنوم و به نظرم می رسد شمارش در 9000 متوقف شده
1- شمارش 9000 را از شهر D می شنوم و اعداد بعدی را با توجه به سرعت من به سمت شهر و سرعت ارسالی از شهر اینگونه می شنوم-8998-8996-8994-8992
چرا ؟
چون من با سرعت پکیج ارسالی دارم حرکت میکنم

اگر من درست در این لحظه از شهر C به سمت شهر D با سرعت فرضی افزایشی 100 برابر صوت که در بالا ذکر شده حرکت کنم
1- شمارش 10000 را از شهر C می شنوم که داره به سمت پایین شمارش می شود-9900-9800-9700
2- شمارش 9000 را از شهر B می شنوم که داره به سمت پایین شمارش می شود-8900-8800-8700
1- شمارش 9000 را از شهر D می شنوم که داره به سمت بالا شمارش می شود-9101-9201-9301

چرا ؟
چون من با سرعت 10 برابر پکیج ارسالی از C و B دور و به D نزدیکتر میشم
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
اگر من درست در این لحظه از شهر C به سمت شهر D با سرعت فرضی افزایشی 200 برابر صوت که در بالا ذکر شده حرکت کنم
1- شمارش 10000 را از شهر C می شنوم که داره به سمت پایین شمارش می شود-9800-9600-9400
2- شمارش 9000 را از شهر B می شنوم که داره به سمت پایین شمارش می شود-8800-8600-8400
1- شمارش 9000 را از شهر D می شنوم که داره به سمت بالا شمارش می شود-9201-9401-9601
و پس از مدتی ابتدا به زمان حال شمارش در شهر D می رسم
با همین سرعت از این شهر رد می شم
شمارش گذشته شهر C و B را می شنوم
شمارش گذشته شهر D را می شنوم که داره هی به سمت گذشته می رود

نتیجه :
سرعت بیش از حد من تغیری در زمان حال نقطه C ایجاد نمی کند
اگر من در دو ساعت سفرم با سرعت 200 برابر سرعت صوت فرضی حرکت کنم
گذشته اصوات را خواهم شنید
پس از 2 ساعت اگر به نقطه اولیه برگردم برای من 2 ساعت زمان سپری شده و برای ساکن مستقر در محل اولیه هم 2 ساعت
فقط من با سرعت بیشتر به گذشته رفتم و سپس برگشتم البته نه به مفهوم سفر در زمان
هیچ تغییری نمی توانم در گذشته بدهم
فقط گذشته را می شنوم و سپس دوباره به زمان حال بر می گردم

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

گفتیم که در تنداهای پایین سخن شما درست است
چون بخش نسبیتی داستان ناچیز است و چشم پوشی
میشود. در تنداهای بالا نمیشود تنداها را به هم افزود که
تندای وَسـْـت (نسبی ) را بدست آورد. همه ی داستان
اَوَست (مطلق) بودن تندای نور همین است!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

منظور از
زمان نقطه D یا سرعت دو برابر از دیدگاه ما
زمان آپدیت شدن تصویر دریافتی ما از این مکان است
اگر ثابت بودیم هر لحظه 1 تصویر با تاخیر 100 ساله
وقتی ما با سرعت نور به این سمت می رویم و اطلاعات دریافتی هم با همین سرعت به ما می رسند
نتیجه می شود هر لحظه یک تصویر با جهش 2 برابری
مثلا اگر تصاویر را به شماره نامگذاری کنیم
در حالت ایستا هر لحظه تصاویر دریافتی عبارتند از 100-99-98-97
ولی در حالت حرکت با سرعت نور تصاویر دریافتی عبارتند از 100-98-96-94

در متن بالا هم اشاره شده
اگر در همین حالت فرض یک به نقطه D نگاه کنیم، تصویر D با سرعت بیشتر آپدیت خواهد شد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

mokarx نوشته شده:منظور از
زمان نقطه D یا سرعت دو برابر از دیدگاه ما
زمان آپدیت شدن تصویر دریافتی ما از این مکان است
اگر ثابت بودیم هر لحظه 1 تصویر با تاخیر 100 ساله
وقتی ما با سرعت نور به این سمت می رویم و اطلاعات دریافتی هم با همین سرعت به ما می رسند
نتیجه می شود هر لحظه یک تصویر با جهش 2 برابری
مثلا اگر تصاویر را به شماره نامگذاری کنیم
در حالت ایستا هر لحظه تصاویر دریافتی عبارتند از 100-99-98-97
ولی در حالت حرکت با سرعت نور تصاویر دریافتی عبارتند از 100-98-96-94

در متن بالا هم اشاره شده
اگر در همین حالت فرض یک به نقطه D نگاه کنیم، تصویر D با سرعت بیشتر آپدیت خواهد شد
نه دیگر!
همه ی مغز نسبیت همین است که یک+ یک نمیشود دو !!
به زبان دیگر اگر شما بسوی چیزی با تندای نور بروید و
آن چیز یا نور او هم با تندای نور به شما نزدیک شود،
شما بازهم از آن دیگری با تندای نور آگاه و آپدیت خواهید شد.
برای همین میگویند که آگاهی /آپ دیت/... نمیتواند تند تر از تندای نور بجنبد !
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/R ... ocity.html
velocities must be combined using the formula

........... u + v
. w = ------------
........ 1 + uv/C²
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

اگر ما با سفینه ای با سرعت نور حرکت کنیم و سفینه دیگری با همان سرعت به ما نزدیک شود
این سرعتها باهم جمع نمی شوند
یعنی ما بگوییم سرعت سفینه که ما نزدیک می شود 600000 کیلومتر در ثانیه است،اشتباه است
چرا
چرا چون به این باور داریم حد نهایت سرعت همان سرعت نور است فعلا و بیشتر از آن هم میسر نیست

و جمع این سرعتها چه از نظر ناظر بیرونی و چه از نظر ناظر داخل سفینه همان سرعت نور است
فرض اول : در یک نقطه ایستا قرار داریم سفینه ای با سرعت نور به ما نزدیک می شود از فاصله 60 ثانیه
این سفینه 60 ثانیه دیگر به محل ایستای ما می رسد
فرض دوم : ما هم با سرعت نور در این فاصله 60 ثانیه به سمت سفینه دوم حرکت می کنیم
این سفینه 30 ثانیه دیگر به ما می رسد
اینجا سرعت نور تغیری نمی کند
منتها چون هر دو جسم با سرعت نور به هم نزدیک می شوند
تصویر دریافتی ما به جای 60 ثانیه در 30 ثانیه محقق می شود

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

mokarx نوشته شده:اگر ما با سفینه ای با سرعت نور حرکت کنیم و سفینه دیگری با همان سرعت به ما نزدیک شود
این سرعتها باهم جمع نمی شوند
یعنی ما بگوییم سرعت سفینه که ما نزدیک می شود 600000 کیلومتر در ثانیه است،اشتباه است
چرا
چرا چون به این باور داریم حد نهایت سرعت همان سرعت نور است فعلا و بیشتر از آن هم میسر نیست

و جمع این سرعتها چه از نظر ناظر بیرونی و چه از نظر ناظر داخل سفینه همان سرعت نور است
فرض اول : در یک نقطه ایستا قرار داریم سفینه ای با سرعت نور به ما نزدیک می شود از فاصله 60 ثانیه
این سفینه 60 ثانیه دیگر به محل ایستای ما می رسد
فرض دوم : ما هم با سرعت نور در این فاصله 60 ثانیه به سمت سفینه دوم حرکت می کنیم
این سفینه 30 ثانیه دیگر به ما می رسد
اینجا سرعت نور تغیری نمی کند
منتها چون هر دو جسم با سرعت نور به هم نزدیک می شوند
تصویر دریافتی ما به جای 60 ثانیه در 30 ثانیه محقق می شود
بازم نشد دوست گرامی.
از یک کیهان پیما که با تندای نور بسوی شما میآید،
نمیتواند یک فوتون هم باز با تندای نور از ان جدا شده
و بسوی شما بیاید که از آن "تصویر "دریافت کنید !! !!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

از اظهار نظر شما ممنونم
لطفا شما به این سوال پاسخ بدهید
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
ما در سفینه B هستیم و با سرعت نور به نقطه C نزدیک می شویم با فاصله 60 ثانیه
سفینه D هم با سرعت نور به نقطه C نزدیک می شود با فاصله 60 ثانیه
پس فاصله دو سفینه از همدیگر 120 ثانیه
قرار است این دو سفینه اگر باهم در یک لحظه حرکت کنند در نقطه C به همدیگر برخورد کنند یا به تنهایی حرکت کرده و به نقطه C برخورد کنند
1- اگر ما در حالت ایستا باشیم و سفینه D حرکت کرده و به نقطه C برخورد کند، ما با 120 ثانیه تاخیر این حرکت سفینه و برخورد را خواهیم دید
2- سفینه D حرکت خود را آغاز می کند و پس از 30 ثانیه به نصف راه محل برخورد می رسد
سفینه B با تاخیر 30 ثانیه پس از حرکت سفینه D به سمت C حرکت میکند
در 30 ثانیه بعد سفینه D به نقطه C برخورد می کند و سفینه ما به نیمه راه برخورد می رسد
در حقیقت ما با حرکت به سمت نقطه C فاصله خود را در زمان برخورد سفینه D با نقطه برخورد، نصف کرده ایم

سوال :
ما با چه تاخیری برخورد را خواهیم دید؟
در حالت ایستا بودن ما 120 ثانیه
در حالت حرکت تاخیری ما نسبت به سفینه D به مدت 30 ثانیه
ما تصویر برخورد را با چه تاخیری مشاهده می کنیم؟

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

mokarx نوشته شده:از اظهار نظر شما ممنونم
لطفا شما به این سوال پاسخ بدهید
A------------------B-----------------------C-----------------------D---------------------E
ما در سفینه B هستیم و با سرعت نور به نقطه C نزدیک می شویم با فاصله 60 ثانیه
سفینه D هم با سرعت نور به نقطه C نزدیک می شود با فاصله 60 ثانیه
پس فاصله دو سفینه از همدیگر 120 ثانیه
قرار است این دو سفینه اگر باهم در یک لحظه حرکت کنند در نقطه C به همدیگر برخورد کنند یا به تنهایی حرکت کرده و به نقطه C برخورد کنند
1- اگر ما در حالت ایستا باشیم و سفینه D حرکت کرده و به نقطه C برخورد کند، ما با 120 ثانیه تاخیر این حرکت سفینه و برخورد را خواهیم دید
2- سفینه D حرکت خود را آغاز می کند و پس از 30 ثانیه به نصف راه محل برخورد می رسد
سفینه B با تاخیر 30 ثانیه پس از حرکت سفینه D به سمت C حرکت میکند
در 30 ثانیه بعد سفینه D به نقطه C برخورد می کند و سفینه ما به نیمه راه برخورد می رسد
در حقیقت ما با حرکت به سمت نقطه C فاصله خود را در زمان برخورد سفینه D با نقطه برخورد، نصف کرده ایم

سوال :
ما با چه تاخیری برخورد را خواهیم دید؟
در حالت ایستا بودن ما 120 ثانیه
در حالت حرکت تاخیری ما نسبت به سفینه D به مدت 30 ثانیه
ما تصویر برخورد را با چه تاخیری مشاهده می کنیم؟
من که فورمول محاسبه را برای شما نهادم.
١-اگر سفینه D نجنبد هم شما همیشه پس از ١٢۰ ثانیه او را میبینید.
اگر آن سفینه به جای C رسید، تازه پس از ۶۰ ثانیه شما اورا در آن جا میبینید.
پس روی هم ۶۰ + ۶۰ = ١٢۰
٢-
۳۰ + ۹۰ = ١٢۰ ثانیه.
شما هرکاری بکنید و هر کلکی که بزنید هم ،
اسپاش/زمان (فضا زمان) جوری دگرگون میشود
که آگاهی نتواند بیش از تندای نور جابجا شود!

نکته این است!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

A------------------B---------C1-------C2-------C3----------C4-------------D---------------------E
با این مثال منظور این جمله بهتر روشن می شود
زمان نقطه D یا سرعت دو برابر از دیدگاه ما

رسیدن به سرعت نور از دید علم امروز ناممکن است و چنین سرعتی برابر است با افزایش جرم تا بینهایت و میزان انرژی بینهایت
خوب فرض کنیم :
ما ساکن در B هستیم
مکان D از ما دارای فاصله 100 سال نوری است
سفینه C با سرعتی نزدیک به سرعت نور از مکان اولیه ما شروع به حرکت می کند
و با این سرعت صد و اندی سال دیگر به D می رسد
مکانهای فرضی سفینه C با تقریب 20 سال از هم تفکیک شده است
یعنی سفینه ما پس از بیست سال به نقطه C1 و پس از چهل سال به نقطه C2 و الی آخر می رسد
از مکان فرضی D اطلاعاتی با سرعت نور شامل پکیج های اطلاعاتی متفاوت با نامگذاری P از 80 سال پیش برای جستجوی حیات فرا مکانی دارد به سمت ما مخابره می شود
و این اطلاعات هنوز به مکان B نرسیده و چون ارسال از 80 سال پیش شروع شده 20 سال دیگر به ما خواهد رسید
A------------------B---------P1---------P2---------P3---------P4--------------D---------------------E
در همین حال که 20 سال مانده تا ما اولین پکیج ارسالی از D را دریافت کنیم سفینه ما هم برای جستجوی حیات فرا مکانی به سمت D با سرعت نزدیک به نور حرکت می کند
بیست سال دیگه :
در این مدت سفینه ما هم نزدیک به بیست سال از ما به سمت D دور می شود و پس از بیست سال ما در B اولین پکیج را دریافت می کنیم
A------------------B------------P1--------- --------------D---------------------E
A------------------BP1---------P2--------- --------------D---------------------E
A------------------BP1---------C1--------- --------------D---------------------E
سفینه ارسالی ما زمانی که به نقطه C1 می رسد مواجه می شود با اطلاعات پکیج P2 که قرار است این پکیج بیست سال دیگه به ما برسد و جایگزین پکیج P1 شود

چهل سال بعد
پکیج دوم به مکان ثابت ما می رسد و پکیج سوم در فاصله بیست سال به ما قرار می گیرد
A------------------BP2---------P3--------- --------------D---------------------E
سفینه ما نزدیک به چهل سال نوری به سمت D حرکت کرده و به مکان C2 می رسد و با اطلاعات پکیج P4 مواجه می شود که قرار است چهل سال دیگر به ما برسند
A------------------BP1-----C1--------C2-----------------D---------------------E
A-----------------BP2-----P3----- ----P4-----------------D---------------------E
خلاصه کلام :
A------------------B---------C1-------C2-------C3----------C4-------------D---------------------E
سفینه ما هر قدر از لحاظ فاصله به D نزدیکتر شود اطلاعات دریافتی بروزتری نسبت به ما خواهد داشت
شما اصلا فرض کن C1 و C2 و C3 و C4 مکان های ثابتی هستند
اطلاعات دریافتی ارسال شده از D به ترتیب فاصله با اختلاف 20 سال به بیست سال به این نقاط خواهند رسید
کم کردن فاصله با منبع انتشار، زمان دریافت اطلاعات را نسبت به مکان اولیه کاهش می دهد
نور خورشید 8 دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد
اگر بین زمین و خورشید سیاره M واقع شود نور خورشید 4 دقیقه زودتر از ما به این سیاره خواهد رسید
اگر ما سفینه ای به سمت خورسید بفرستیم که پس از طی مسافتی با هر سرعتی نسبت به ما به خورشید نزدیکتر باشد اطلاعات دریافتی آن سفینه با کاهش مسافتش با خورشید نسبت به ما بروزتر خواهد بود
به هر حال به نظر میرسد بحث ما به نتیجه نخواهد رسید
ممنون می شم نظرتان را نسبت به کل نظر بدانم نه یک جمله مورد بحث

نتیجه کل :
ما در نقطه C هستیم
با افزایش سرعت بیش از نور فقط گذشته نقاط را خواهیم دید
با افزایش سرعت بیش از نور فقط به زمان حال نقاط می رسیم
مشاهده زمان حال سایر نقاط برایمان غیر ممکن است،چون زمان حال هر یک از نقاط برابر با گذشته نقاط دیگر است
اگر در یک مقطع در زمان حال C هستیم در همان لحظه زمان حال D در جایگاه خود جاری است
ما 100 برابر سرعت نور حرکت می کنیم، 2 سال بعد 200 سال گذشته C را می بینیم و اگر برگردیم و 2 سال هم برگشت ما طول بکشد به زمان حال C می رسیم که فقط 4 سال سپری شده است هم برای ما و هم برای ساکن نقطه C
ما 100 برابر سرعت نور از C حرکت می کنیم و بعد از دو سال وقتی به C نگاه می کنیم اتفاقات 200 سال پیش را می بینیم
و وقتی با همین سرعت به سمت C برگردیم مشاهده اتفاقات 200 سال برایمان در 2 سال میسر می شود،ولی این به معنای 200 سال جوانتر بودن ما نیست،بلکه برای هر دو ساکن نقطه C و ما که به سفر رفتیم همان 4 سال سپری شده است

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

شما راه را بار پیش دو پاره کردید، این بار چند پاره کردید
ولی این در مهاد( پرنسیپ) چیزی را دگرگون نمی کند و
هر جور بشمارید، آگاهی نمیتواند در اسپاش (فضا) با
تندای بالاتر از نور جابجا شود.
کوتاه شدن زمان رسیدن آگاهی از راه های کوتاه تر، برابر
این نیست که آگاهی با تندایی بالاتر از نور در راه بوده!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

jhvh

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ - ۱۷:۰۲


پست: 1644

سپاس: 288

جنسیت:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط jhvh »

هرمز درست میگه ولی هر چی زور میزنه نمی تونه خوب بگه

mokarx

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۱۶:۳۰


پست: 7Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط mokarx »

بله من هم نگفتم سریعتر از نور حرکت می کند
بلکه گفتم با کاهش فاصله با منبع، اطلاعات زودتر به ما می رسد
نسبت به مبدا که ما از آنجا دور شده ایم
یعنی زمین و خورشید و سیاره فرضی مابین این دو M
نور خورشید 4 دقیقه زودتر به M میرسد نسبت به کجا
نسبت به زمین که ما از آن به سمت خورشید دور شده ایم

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: آیا فرضیه انیشتین صحیح است؟

پست توسط هرمز پگاه »

mokarx نوشته شده:بله من هم نگفتم سریعتر از نور حرکت می کند
بلکه گفتم با کاهش فاصله با منبع، اطلاعات زودتر به ما می رسد
نسبت به مبدا که ما از آنجا دور شده ایم
یعنی زمین و خورشید و سیاره فرضی مابین این دو M
نور خورشید 4 دقیقه زودتر به M میرسد نسبت به کجا
نسبت به زمین که ما از آن به سمت خورشید دور شده ایم
خب این چه چیز نوی هست؟
چه چیزی بهره ی ما میکند؟
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

ارسال پست