صفحه 1 از 1

نمودار سه بعدی تبدیل جرم به انرژی

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۲:۴۸
توسط رضا دانشجو
طبق این نمودار که هنوز کامل نیست زمان در انرژی یک بردار ان و جرم در گرانش بردار دیگر ان و حرکت مابین ان دو است تقریبا میتوان همه حالت های تبدیل جرم به انرژی را دید پیش از این میگفتند دوروی یک سکه ولی در اینجا میتوان گفت که هر بردار یک روی سکه است. تفسیر بیشتر این نمودار را به عهده عزیزان میگذارم ولی توضیح ساده این نمودار این است که جرم یا جسم با گرفتن انرژی گرما ازاد میکند که واکنش بعد حرکتی یا بعد دوم جسم{از سه بردار} نسبت به افزایش انرژی در همان مکان{بدون تغییر مکان} است ولی با افزایش بیشتر انرژی اگر جسم حرکت نکند از خود نور ازاد میکند که در واقع در اینجا زمان معنی دار میشود و حرکت سبب رفتن جرم به بعد دیگر یعنی ایجاد نور میشود. حال اگر نمودار را پذیرفتید نتایج زیر نیز از ان حاصل میشود.همانطور که انرژی در بعد زمان مطلق است و زمان برای ان معنی ندارد جرم نیز در بعد گرانش مطلق است البته رابطه کامل جرم با گرانش و یا انرژی با زمان سوالی است که محتاج تحقیق بیشتر است.2 گرما گرانش خالصی است که در بردارنده حرکت یا نور است{بین نور و جرم}. 3 نور حرکت خالصی است که دارنده زمان یا انرژی است{بین گرما و انرژی}4 گرانش حالت جامد حرکت و زمان حالت مقابل حرکت و یا گرانش است و خود حرکت مابین ان دو است.5 حرکت در زمان سبب گرانش میشود یعنی هر جسمی که حرکت کند در زمان که میگذرد گرانش دارد گرانش در زمان سبب حرکت میشود یعنی زمین که گرانش دارد در گذر زمان حرکت میکند زمان در گرانش تغییر حالت است یعنی زمان زمانی برای گرانش یا جرم معنی دار میشود که تغییر حالت دهد زمان در حرکت نور است یعنی شناسه زمان برای حرکت ایجاد نور است یا زمان وقتی برای حرکت معنی دار میشود که نور ایجاد شود نور حالتی از حرکت است که به سمت انرژی میرود گرما حالتی از گرانش است که به سمت حرکت میرود یعنی گرما واکنش جرم یا گرانش به افزایش انرژی بدون حرکت است و گرانش در حرکت زمان{انرژی} است یعنی گرانش و حرکت یا حرکت کردن در گرانش سبب زمان یا وجود ان است.