استفاده از باتری خورشیدی در کشاورزی به عنوان مولد برق

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست


هادی وجدانی

استفاده از باتری خورشیدی در کشاورزی به عنوان مولد برق

پست توسط هادی وجدانی »

لطفا مرا در استفاده از باتری خورشیدی در کشاورزی به عنوان مولد برق جهت به کار انداختن یک
پمپ آب با پمپاژ یک اینچ به ارتفاء 20متر ارتفاء به طور مداوم یا فقط روزانه در استان اردبیل اگر ممکن است مرا راهنمایی کنید با تشکر هزینه هم محاسبه شود با تشکر مجدد
ایمیلhadi_v2003@yahoo.com

ارسال پست