صفحه 17 از 18

Re: عکسای قشنگ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 14 شهريور 1391 - 15:20
از سوی اماتور
تصویر

NGC 613

تصویر

NGC 6537

تصویر

Tarantula

Re: عکسای قشنگ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 14 شهريور 1391 - 15:47
از سوی اماتور
تو کف این برین smile001

تصویر

Re: عکسای قشنگ

نوشتهنوشته شده در: جمعه 17 شهريور 1391 - 09:27
از سوی Vita
تصویر

The Italian Boot


تصویر

Moscow at Night


تصویر

Dubai at Night


تصویر

Eastern Seaboard at Night

Re: عکسای قشنگ

نوشتهنوشته شده در: جمعه 17 شهريور 1391 - 09:36
از سوی ALIREZA-01
برین

smile024 smile024 smile029

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 13:38
از سوی اماتور
لامصب این زمین چقد بزرگه smile014

تصویر

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 13:48
از سوی اماتور
این عکسو دوره ی جوونیم گرفتم smile001

تصویر

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 13:55
از سوی اماتور
تصویر


Ngc 1980, Ngc 1977, Ngc 1990, Ngc 1999, Ic 430, Ic 432, Ngc 2023, Ngc 1975, Ccdm

j05408-0156ab, Alnilam a, del Ic 434, Ngc 2024, M 43, M 42, Ngc 1981

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 14:08
از سوی اماتور
تصویر

NGC 4051

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 14:13
از سوی اماتور
تصویر

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 14:16
از سوی اماتور
عین توپخانه میمونه!! smile001

تصویر

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: شنبه 20 آبان 1391 - 14:18
از سوی اماتور
تصویر

, Ic 4685, Ic 1274, Ngc 6559, Ic 1275, Ngc 6546, M 21, Ngc 6599

M 20, M 8, Ngc 6526, Ngc 6523, Ngc 6530 , Ngc 6544

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 22 آبان 1391 - 20:48
از سوی اماتور
تصویر

NGC 488


تصویر

NGC 4490

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 22 آبان 1391 - 20:53
از سوی اماتور
تصویر

NGC 1977


تصویر


تصویر

Colourful Soul

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 16 آذر 1391 - 12:09
از سوی فیزیک .کنکور
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

Re: عکسای قشنگ از فضا

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 16 آذر 1391 - 19:55
از سوی sara222
همشون قشنگه ممنون smile023