صفحه 15 از 15

Re: ترجمه لغات تخصصی انگلیسی

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 30 خرداد 1392 - 20:18
از سوی نوآور
کیهان فروتن نوشته است:هیچ مطلق (یعنی نبود فضا و هیچ چیز) به انگلیسی چه می شود؟

آیا واژه ای به این معنا در زبان انگلیسی وجود دارد؟

برای جستجو در نت باید چه واژه ای را به کار برد؟


در کوآنتوم مصطلح است که از واژه Nothing استفاده شود. مثلا در مقاله زیر تحت عنوان «اندازه گیری هیچ چیز» از همین واژه استفاده شده است:

http://www.qi.leeds.ac.uk/home/seminars ... clyde.html