Latin Phrases


قانون های تالار
- انجمن فیزیک به زبان انگلیسی به شکل آزمایشی فعالیت خود را آغاز نموده و بناست در این انجمن گفتگوهایی پیرامون علم فیزیک به زبان انگلیسی صورت پذیرد.

- با توجه به هدف این تالار که تقویت مهارت زبان انگلیسی کاربران می باشد طرح گفتگوهای آزاد نیز به شکل محدود مجاز است.

- کاربران گرامی جهت چپ چین کردن متن تایپ شده می توانند از تگ اضافه شده left در بالای ویرایش گر ارسال پست استفاده نمایند.

Latin Phrases

نوشتهاز سوی TopNotch در پنجشنبه 5 تير 1393 - 17:35

A List of sayings and expressions in latin that you might like !

A sound mind in a sound body.
In Latin - Mens sana in corpore sano
A true friend reaches for your hand and touches your heart

A word is enough for a wise man.
In Latin - Verbum sat sapienti
Actions speak louder than words.
In Latin - Facta non verba
Alas, the fleeting years slip away.
In Latin - Eheu fugaces labuntur anni
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Movie quote.
All things change, and we change with them.
In Latin - Mutantur omnia nos et mutamur in illis
All things change, and we change with them.
In Latin - Omnia mutantur nos et mutamur in illis
Anything Is Possible

As you sow so will you reap.
In Latin - Ut sementem feceris ita metes
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle

Be patient and tough; some day this pain will be useful to you.
In Latin - Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim
Be patient and tough; some day this pain will be useful to you.
In Latin - Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim
Beautiful life.
In Italian - La vita è bellissima.
Beautiful love.
In Italian - L'amore bella.
Believe that you have it, and you do.
In Latin - Crede quod habes, et habes
Count the garden by the flowers, never by the leaves that fall

Count your life with smiles and not the tears that roll

Dare to be remarkable

Do not take as gold everything that shines like gold.
In Latin - Non teneas aurum totum quod splendet ut aurum
Don't dream it, be it

Dreams are free, so free your dreams

Dreams only last one night, but love can last forever

Each day is a new life. Seize it. Live it

Either to conquer or to die.
In Latin - Aut vincere aut mori
Everything happens for a reason.
In Latin - Omnia causa fiunt
Examine the past, examine the present, examine the future.
In Latin - Respice, adspice, prospice
Failure is success if we learn from it

Family forever.
In Italian - La famiglia sempre.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Movie quote.
Flatterers are the worst type of enemies.
In Latin - Pessimum genus inimicorum laudantes
Follow your own star

Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future

Frankly, my dear, I don't give a damn.
Movie quote.
Friends are the sunshine of life

Friendship is one mind in two bodies

Go ahead, make my day.
Movie quote.
Greed is good.
Movie quote.
Happiness Is A Choice

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

Hasta la vista, baby.
Movie quote.
He conquers who conquers himself.
In Latin - Vincit qui se vincit
He is richest who is content with the least

He who feared he would not succeed sat still.
In Latin - Sedit qui timuit ne non succederet.
He who feared he would not succeed sat still.
In Latin - Sedit qui timuit ne non succederet.
Here's looking at you, kid.
Movie quote.
Hunger sweetens the beans.
In Latin - Fabas indulcet fames
I am big! It's the pictures that got small.
Movie quote.
I am the captain of my soul

I coulda been a contender. I could've been somebody, instead of a bum, which is what I am.
Movie quote.
I feel the need for speed.
Movie quote.
I know you are, but what am I?
Movie quote.
I love the smell of napalm in the morning.
Movie quote.
I love you with all my heart.
In Italian - Ti amo con tutta l'anima.
If you build it, he will come.
Movie quote.
If you don't have a smile, I'll give you one of mine

If you don't like something change it; if you can't change it, change the way you think about it

Ignorance is the cause of fear.
In Latin - Timendi causa est nescire
I'll either find a way or make one.
In Latin - Aut viam inveniam aut faciam
I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!
Movie quote.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
Movie quote.
In love, one and one are one

It is fitting that a liar should be a man of good memory.
In Latin - Mendacem memorem esse oportet
It is human nature to hate a person whom you have injured.
In Latin - Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris
It is not goodness to be better than the worst.
In Latin - Bonitas non est pessimis esse meliorem
It will not always be summer.
In Latin - Non semper erit aestas
It's never too late

I've got a feeling we're not in Kansas anymore.
Movie quote.
Know thyself.
In Latin - Nosce te ipsum
Let justice be done through the heavens fall.
In Latin - Flat justitia ruat coelum
Let your heart guide you. It whispers, so listen carefully

Let your joy scream against the pain

Life is not being alive but being well.
In Latin - Non est vivere sed valere vita est
Live Well, Love Much, Laugh Often

Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Movie quote.
Love is a journey not a destination.
In Italian - L'amore è un viaggio, non una meta.
Love means never having to say you're sorry.
Movie quote.
Made it, Ma! Top of the world!
Movie quote.
Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart

May the Force be with you.
Movie quote.
Much in little.
In Latin - Multum in parvo
My heart is ever at your service

Never stop dreaming

No one gives what he does not have.
In Latin - Nemo dat quod non habet
No one is free who is a slave to his body.
In Latin - Nemo liber est qui corpori servit
Nothing in excess.
In Latin - Ne quid nimis
Remember that you will die.
In Latin - Memento mori
S/he conquers who conquers her/himself.
In Latin - Vincit qui se vincit
Second to none (male)/(female).
In Latin - Nulli secundus /nulli secunda
Small things amuse small minds.
In Latin - Parva leves capiunt animas
So passes away earthly glory.
In Latin - Sic transit gloria mundi
Some love lasts a lifetime. True love lasts forever

That man is wise who talks little.
In Latin - Vir sapit qui pauca loquitur
The appearances of things are deceptive.
In Latin - Fallaces sunt rerum species
The journey of a thousand miles begins with a single step

The law does not distinguish and so we ought not distinguish.
In Latin - Lex non distinguitur nos non distinguere debemus
The love of money is the root of all evil.
In Latin - Radix omnium malorum est cupiditas
The one safety for the vanquished is to abandon hope of safety.
In Latin - Una salus victis nullam sperare salutem
The only disability in life is a bad attitude

The result validates the deeds.
In Latin - Exitus acta probat
The smallest things are most important.
In Latin - Minima maxima sunt
The truth shall make you free.
In Latin - Veritas vos liberabit
The voice of the people is the voice of god.
In Latin - Vox populi vox dei
There is no easy way from the earth to the stars.
In Latin - Non est ad astra mollis e terris via
There is truth in wine.
In Latin - In vino veritas
There's no place like home.
Movie quote.
They call me Mister Tibbs!
Movie quote.
They can because they know they can.
In Latin - Possunt quia posse videntur
This is the real me

Through difficulties to the stars!
In Latin - Per aspera ad astra!
Time flies.
In Latin - Tempus fugit
To err is human.
In Latin - Errare humanum est
Together, forever, never apart. Maybe in distance, but never in heart

True love begins when nothing is looked for in return

Turn your face to the sun and the shadows fall behind you

Turn your wounds into wisdom

We are slaves of the law in order that we may be able to be free.
In Latin - Legum servi sumus ut liberi esse possimus
We make a living by what we get, but we make a life by what we give

What nurishes me also destroys me.
In Latin - Quod me nutrit me destruit.
What's done is done

When a woman weeps, she is setting traps with her tears.
In Latin - Struit insidias lacrimis cum femina plorat.
When you give up your dreams, you die.
Movie quote.
When your heart speaks, take good notes
واپسین ویرایش بدست TopNotch در پنجشنبه 5 تير 1393 - 17:37, رویهم 1 بار.
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
نماد کاربر
 
سپـاس : 538

ارسـال : 697


نام نویسی: 90/6/22

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی TopNotch در پنجشنبه 5 تير 1393 - 17:36

Latin War Expressions

Cur ante tubam tremor occupat artus?
Why should fear seize the limbs before the trumpet sounds? (Virgil)

victis honor
Honour to the vanquished

veni vidi vici
I came, I saw, I conquered
(Julius Caesar's report of victory in 47 B.C. over Pharnaces, king of Pontus)

in pace, ut sapiens, aptarit idonea bello
In peace, like a wise man, he appropriately prepares for war

bella horrida bella
Wars, horrid wars (Virgil)

bella detesta matribus
Wars, the horror of mothers (Horace)

bellum omnium in omnes
A war of all against all

bellum internecinum
Internecine war, a war of extermination

bellum letale
Lethal war, deadly war

bellum domesticum
Strife/war among family members
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
نماد کاربر
 
سپـاس : 538

ارسـال : 697


نام نویسی: 90/6/22

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی امید سیدیان در جمعه 6 تير 1393 - 22:44

Hypothesis non fingo.
Isaaco Newtono
یک روز پادشاهی بهتر از چهل سال بندگی است
 
سپـاس : 610

ارسـال : 495


نام نویسی: 91/4/15

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی m!sS Nah!D در چهارشنبه 11 تير 1393 - 19:58

hey!
n!ce top!c smile072
tell us more about the history of this language, i`m curious 2 know !

Talk slowly but think quickly

Spend some time alone

When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it

BEGIN while others are procrastinating

COMMEND while others are criticizing

PREPARE while others are daydreaming

To handle yourself, use your head; to handle others use your heart.


<3 http://music.naij.com/artist-2035-celine-dion <3

<3 http://www.newhealthguide.org/Calming-Foods.html <3
نماد کاربر
 
سپـاس : 207

ارسـال : 289


شهر: soMewHere in thE wOrlD
نام نویسی: 92/7/2

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی TopNotch در پنجشنبه 12 تير 1393 - 00:28

nptbprof نوشته است:hey!
n!ce top!c smile072
tell us more about the history of this language, i`m curious 2 know !

omm

Find the meaning of my signature
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
نماد کاربر
 
سپـاس : 538

ارسـال : 697


نام نویسی: 90/6/22

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی m!sS Nah!D در پنجشنبه 12 تير 1393 - 13:23

TopNotch نوشته است:
nptbprof نوشته است:hey!
n!ce top!c smile072
tell us more about the history of this language, i`m curious 2 know !

omm

Find the meaning of my signature


hmm..

Do not ask, to know the crime, which to me, which I had
what end the gods, Leuconoe not play with Babylonian
calculations. How much better to endure whatever will be.
that is, Jupiter has allotted to you many more winters or this final one
which is now pelting
Tuscan. Be smart, strain the wine, and to a short
hopes. Even as we speak, envious
age: seize the day, as little as possible in tomorrow.

so what now ??!

Talk slowly but think quickly

Spend some time alone

When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it

BEGIN while others are procrastinating

COMMEND while others are criticizing

PREPARE while others are daydreaming

To handle yourself, use your head; to handle others use your heart.


<3 http://music.naij.com/artist-2035-celine-dion <3

<3 http://www.newhealthguide.org/Calming-Foods.html <3
نماد کاربر
 
سپـاس : 207

ارسـال : 289


شهر: soMewHere in thE wOrlD
نام نویسی: 92/7/2

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی TopNotch در پنجشنبه 12 تير 1393 - 14:42

Haha it's not easy nah ?
RooKIE

Don't ask (it's forbidden to know) what end
the gods have given me or you, Leuconoe*. Don't play with Babylonian

numerology either. How much better it is to endure whatever will be!
Whether Jupiter has allotted you many more winters or this one,
which even now wears out the Tyrrhenian sea on the opposing rocks, is the final one
be wise, be truthful, strain the wine, and scale back your long hopes
to a short period. While we speak, envious time will have {alrady} fled
seize the day, trusting as little as possible in the next

--------------

find the meaning of these too
if u find meaning of the words ,u can learn them fast

aut viam invniam aut faciam

crede quod habes, et habes

sedit qui timuit ne non succederet

credo quia absurdum est or credo quia impossible est

culpae poenae par esto---------------
*

In Greek mythology, the name Leuconoe may refer to:

One of the Minyads, more commonly known as Leucippe.
Daughter of Lucifer (Eosphorus) and mother of Philammon by Apollo]
In some editions of Hyginus' Fabulae, Leuconoe was the suggested reading for the name of the child of Poseidon and Themisto The reading Leucon has been accepted as more appropriate
source:WIKI
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
نماد کاربر
 
سپـاس : 538

ارسـال : 697


نام نویسی: 90/6/22

ذکر نشده

Re: Latin Phrases

نوشتهاز سوی TopNotch در دوشنبه 17 شهريور 1393 - 02:45

1) Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore - Cicero
“I hope that the memory of our friendship will be everlasting.”

2) Vestis virum reddit - Quintilianus
“The clothes make the man.”

3) Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Horace
“Remember when life’s path is steep to keep your mind even.”

4) Vir sapit qui pauca loquitur - Unknown
“That man is wise who talks little.”

5) Ad praesens ova cras pullis sunt meliora - Unknown
“Eggs today are better than chickens tomorrow” or “A bird in hand is worth two in the bush.”

6) Vires acquirit eundo - Virgil
“It gains strength by going (or as it goes).”

7) Amare et sapere vix deo conceditur - Unknown “Even a god finds it hard to love and be wise at the same time.”

8) Vitam regit fortuna, non sapientia - Cicero
“Fortune, not wisdom, rules lives.”

9.) Alea iacta est - Caesar
“The dice has been cast.”

10) Vitanda est improba siren desidia - Horace
“One musts avoid that wicked temptress, Laziness.”

11) Disiecti membra poetae - Horace
"Limbs of a dismembered poet."

12) Semper inops quicumque cupit - Claudian
"Whoever desires is always poor."

13) A fronte praceipitium a tergo lupi - Unknown
"A precipice in front, wolves behind" or "Between a rock and a hard place."

14) Semper idem - Cicero
"Always the same thing."

15) Dulce bellum inexpertis - Pindaros
"War is sweet for those who haven't experienced it."

16) Serva me, servabo te - Petronius Arbiter "Save me and I will save you."

17) Dum excusare credis, accusas - St. Jerome
"When you believe you are excusing yourself, you are accusing yourself."

18) Si vis pacem, para bellum - Vegetius
"If you want peace, prepare for the war."

19) Dum inter homines sumus, colamus humanitatem - Seneca
"As long as we are among humans, let us be humane."

20) Si vis amari, ama - Seneca
"If you wish to be loved, love."

21) Dum viviumus, vivamus - Epicurean Philosophy
"When we live, let us live."

22) Etiam capillus unus habet umbram - Publilius Syrus
"Even one hair has a shadow."

23) Timendi causa est nescire - Seneca
"Ignorance is the cause of fear."

24) Extinctus ambitur idem - Horace
"The same (hated) man will be loved after he's dead. How quickly we forget."

25) Transit umbra, lux permanet - Unknown
"Shadow passes, light remains."

26) Extra ecclesiam nulla salus - disputed phrase of the Roman Catholic Theology
"Outside the Church, (there is) no salvation."

27) Ubi concordia, ibi victoria - Publius Syrus
"Where there is unity, there is the victory."

28) Fabas indulcet fames - Unknown
"Hunger sweetens the beans" or "Hunger makes everything taste good."

29) Una hirundo non facit ver - Horace
"One Sallow does not make Summer."

30) Faber est suae quisque fortunae - Appius Claudius Caecus
"Every man is the artisan of his own fortune."

31) Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas - Ovid
"Although the power is lacking, the will is commendable."

32) Fluctuat nec mergitur - Unknown
"It is tossed by the waves but it does not sink."

33) Tantum religio potuit saudere malorum - Lucretius
"So potent was religion in persuading to evil deeds."

34) Materiam superabat opus - Ovid
“The workmanship was better than the subject matter.”

35) Malum consilium quod mutari non potest - Publilius Syrus
“It’s a bad plan that can’t be changed.”

36) Forsan miseros meliora sequentur - Virgil
"For those in misery, perhaps better things will follow."

37) Malum quidem nullum esse sine aliquo bono - Pliny The Elder
“There is, to be sure, no evil without something good.”

38) Forest fortuna adiuvat - Terence
"Fortune favors the brave."

39) Manus manum lavat - Petronius
“The favor for the favor” or “One hand washes the other.”

40) Gladiator in arena consilium capit - Seneca
"The gladiator is formulating his plan in the arena" or essentially "Too late."

If you're interested to know more, we recommend you check out Latin: Story of a World Language
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
نماد کاربر
 
سپـاس : 538

ارسـال : 697


نام نویسی: 90/6/22

ذکر نشده


بازگشت به فیزیک به زبان انگلیسی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 4 مهمان