صفحه 1 از 1

پیش بینی لنگ زدن محور چرخش اکثر کهکشان ها و ستارگان بزرگ

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۸/۵/۵ - ۰۰:۵۱
توسط nerset
براساس نظریه گرانش حرکتی که نشانی لینک پست آن در انتهای این پست آمده است پیش بینی می شود که همه کهکشان های بیضوی و مارپیچی که تقریبا به صورت دیسکی در حال چرخش می گردند و در عین حال در فضا هم حرکت می کنند به طور کامل و حتی به صورت جزئی در محور چرخش خود می لنگند حتی با وجود اینکه کهکشان های کمی در نزدیکی شان وجود داشته باشد و نیروی گرانش بسیار کمی آنها را تحت تاثیر قرار دهد که این امر به دلیل افزایش جزئی نیروی گرانش در بین ستارگان موجود در یک سمت کهکشان و به نوعی انقباض آن ناحیه از کهکشان و انبساط طرف مقابل سمت دیگر کهکشان می باشد که البته این پدیده علاوه بر کهکشان هایی با ساختار دیسکی در حال گردش در همه ستارگان غول پیکر و ستارگان نوترونی هم دیده می شود که البته پدیده گرانش حرکتی به روشنی یکی از دلایل اصلی این پدیده را توضیح می دهد به طوری که پیش بینی می شود در ستارگان غول پیکر به هیچ وجه در برش مقطعی آن ستارگان شکلی صد در صد دایره وجود نخواهد داشت و همواره مقطع برشی شبیه به تخم مرغ را شاهد خواهیم بود.
بدین ترتیب که چون همه کهکشان ها در مسیری مشخص در کیهان و نیز ستارگان غول پیکر و ستارگان نوترونی در مدارات کهکشان های بیضوی یا بازوهای کهکشان های مارپیچی دارای یک سرعت حرکت قابل قبول می شوند و همه آنها هم به نوعی با سرعت های مختلفی در محور خود می گردند بنابر نظریه گرانش حرکتی در سمتی از کهکشان یا ستاره که مسیر چرخش همراستای حرکت کهکشان در کیهان و یا همراستای حرکت ستاره در کهکشان می باشد برای کهکشان ها نیروی گرانش بین ستارگان موجود در کهکشان و نیز برای ستارگان غول پیکر نیروی گرانش بین گازهای متراکم ستارگان به طور جزئی افزایش یافته و در عین حال در سمت مخالف آنها شاهد کاهش جزئی نیروی گرانش خواهیم بود و در نتیجه این عدم تعادل همیشگی توزیع جرم در آنها به دلیل چرخش آنها شاهد لنگ زدن جزئی آنها در محور خود خواهیم بود که البته پدیده گرانش حرکتی فقط یکی از دلایل وقع این لنگ زدن می باشد و ممکن است که دلایل دیگری هم آن را تشدید کند
اگر به وضعیت حرکت بالا و پایین رفتن ستارگان در بازوهای کهکشان های مارپیچی نظیر حرکت بالا و پایین شونده خورشید در کهکشان راه شیری و نیز عکس زیر که مربوط به یکی از کهکشان های دارای درجه تاب دار شدن بالا می باشد توجه کنیم می توان این اثر لنگ زدن در کهکشان ها را به خوبی مشاهده نمود و همچنین اگر به حرکت پروانه ای و قوس دار ستارگان در کهکشان ها و نیز انحراف مداری ستارگان نوترونی نسبت به چشمه های امواج رادیویی شان که به طور منطقی باید همراستای محور گردش شان باشد توجه کنیم به خوبی می توان این پدیده را مشاهده نمود.
این قضیه برای کهکشان ها شبیه به چرخ دوچرخه ای است که کمی تاب برداشته است و در محور خود لنگ می زند و بنابراین پیش بینی می شود علاوه بر گرانشی که ممکن است بر روی مسیر حرکت کهکشان ها در کیهان تاثیر بگذارد همواره این عامل هم موجب انحراف جزئی کهکشان ها از مسیر حرکت مستقیم خود کیهان شده و مسیر حرکتی تا حدودی منحنی را برای آنها فراهم کند.
در مورد ستارگان هم این قضیه یکی از عوامل کم تاثیر بیضوی شدن مدار گردش سیارات به دور ستارگان می باشد.
البته باید توجه داشت که به دلیل چرخش کهکشان ها و ستارگان به دور خود همواره موقعیت این وضعیت عدم تعادل در کهکشان ها و ستارگان تغییر می کند و به عنوان مثال در ستارگان نوترونی به دلیل سرعت بسیار زیاد گردش به دور خود این عدم توزیع جرم بسیار جزئی خواهد بود ولی در عین حال تاثیر آن بر اساس همان سرعت چرخش بالا بیشتر خواهد شد.

تصویر

viewtopic.php?f=51&t=37057