نظريات ديويد بوهم


نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی za_se7en_stars در شنبه 9 مرداد 1389 - 00:02

سلام دوستان
من از طريق كتاب جهان هولوگرافيك با نظريات بوهم در ارتباط با مكانيك كوانتومي آشنا شدم، اما كتابي از خود بوهم كه به زبان فارسي ترجمه شده باشه پيدا نكردم. اينجا كسي هست كه اطلاعات بيشتري از نظريات بوهم ويا حتي كتاب و مقاله ي ترجمه شده و يا نشده اي از بوهم داشته باشه يا بدونه كه كجا مي شه تهيه شون كرد؟
آگاهي و ماده تنها دو جنبه ي مختلف از يك چيز بنيادي و واحدند. "ديويد بوهم"
 
سپـاس : 0

ارسـال : 12


سن: 28 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 87/7/28

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 15 مرداد 1389 - 20:05

«ساده ترين چيزى كه مشاهده مى كنيم رازى دربردارد. اين گهواره همه علوم و هنر هاى واقعى بشرى است. كسى كه اين را نمى داند و در برابر اين راز بزرگ به اعجاب و تحير نايستاده مرده اى است، شمعى است خاموش.»
آلبرت اينشتين
•••
در اوايل قرن بيستم انقلاب هاى علمى در حال شكل گيرى و تكوين بودند. مهم ترين اين انقلاب ها در ساختارهاى اساسى فيزيك نظرى اتفاق افتاد.
انقلاب هايى كه نتيجه آنها تغيير تصور امروزى ما از مفاهيم بنيادى مثل فضا، زمان، عليت، موضعيت، واقعيت و... است، همگى نتيجه همين انقلاب ها بودند. مكانيك كوانتومى و نظريه نسبيت خاص و عام مهم ترين انقلاب هاى علمى تمام تاريخ بوده اند.
تدوين مكانيك كوانتومى حدود ۳۰ سال طول كشيد. از زمان توضيح تابش جسم سياه به وسيله پلانك و خلق مفهوم كوانتومى بودن انرژى تا زمان صورت بندى مكانيك موجى و مكانيك ماتريسى تعداد زيادى از پديده هاى فيزيكى كشف شده بودند كه به وسيله مكانيك كلاسيك (نيوتنى) قابل توجيه نبودند، هر چند تعدادى از اين پديده ها را بزرگانى مثل بور، زومر فلو، پلانك، روزنفلد، فرانك، هرتز، اينشتين و... به صورت پديده شناختى (Phenomenological) توضيح داده بودند. اما توضيح واحدى براى اين پديده ها وجود نداشت تا اينكه بالاخره در سال هاى ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ هايزنبرگ و شرودينگر به توضيحى جامع براى پديده هاى كوانتومى دست پيدا كردند. هايزنبرگ از ماتريس ها استفاده كرده بود و شرودينگر از پايه هاى فضاى هيلبرت. سال بعد ديراك نشان داد كه اين دو رهيافت در واقع يكى هستند. از همان زمان و به خصوص بعد از تدوين كتاب بحث برانگيز «اصول رياضى مكانيك كوانتومى» فون نويمان بحث هاى بسيار زيادى با پايه هاى فلسفى در دنيا درگرفت كه تبعات و نتايج آنها تا به امروز ادامه دارد. بحث هايى درباره مبانى فلسفى مكانيك كوانتومى دو دوره اوج دارد. يكى از اين دوره هاى اوج بين سال هاى ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۳ در كنگره هاى سولوى ظاهر شد. در آن كنگره ها بحث هايى بين همه بزرگان فيزيك دعوت شده درگرفت، بحث هايى بسيار عميق درباره نتايج مكانيك كوانتومى كه سردمداران آنها بور و اينشتين بودند. بور طرفدار دو آتشه مكانيك كوانتومى بود و مدافع اول آن به حساب مى آمد. از طرفى بسيارى از بزرگان هم عصر بور در موسسه فيزيك نظرى وى با او همكار بودند. نسل بعدى و حتى نسل بعد از آن هم به شدت تحت تاثير بور بودند. اكثر فيزيكدانان بزرگ معاصر يا شاگرد بور بودند يا شاگرد شاگرد او. به همين دليل اين ديدگاه مكانيك كوانتومى رواج بيشترى يافت. (البته بايد توجه كرد كه اين ديدگاه در توجيه پديده ها بسيار قدرتمند بود كه اوج آن را مى توان در توجيه كامل طيف اتم هيدروژن ديد.) به اين ديدگاه مكتب كپنهاگى مكانيك كوانتوم مى گويند، زيرا بور اهل دانمارك بود و در دانشگاه كپنهاگ كار مى كرد.
در جبهه مقابل اينشتين قرار داشت كه به همراه دوبروى و شرودينگر مخالف تعبيرهاى فلسفى بور از نتايج مكانيك كوانتومى بود. بحث هاى اينشتين و مثال هايى كه سر ميز صبحانه در كنگره سولوى بيان مى كرد نشان مى داد كه مكانيك كوانتومى ناقص است. بحث هاى بور سر ميز شام نيز كه جواب حرف هاى اينشتين بود، معروف است.
در اواخر دهه ۱۹۴۰ ديويد بوهم كتابى عميق و دقيق و البته آموزشى در زمينه مكانيك كوانتوم نوشت به نام «نظريه كوانتوم».
او اين كتاب را براى اينشتين، بور، هايزنبرگ و ديراك و... ارسال كرد تا نظر آنها را جويا شود. البته بايد متذكر شد كه در حين نوشتن كتاب ديدگاه او نسبت به نظريه كوانتومى در حال تغيير بود و روزبه روز به اشكالات فلسفى اين نظريه بيشتر پى مى برد.
اينشتين از كتاب او استقبال كرد و نامه اى برايش نوشت. همين ارتباط او با اينشتين او را تشويق كرد كه به تحقيق در اين زمينه بپردازد. حاصل اين تحقيقات «نظريه كوانتومى بوهم» بود كه يكى از نظريه هاى متغير هاى نهان است.


• متغيرهاى نهان
يكى از مبانى اصلى مكانيك كوانتومى كپنهاگى عدم قطعيت است كه هايزنبرگ آن را كشف كرده است. عدم قطعيت مى گويد كه نمى توان همزمان مسير و حركت ذره را با دقت بالايى مشخص كرد، هرچه دقت در اندازه گيرى مسير حركت ذره بيشتر باشد، اندازه حركت آن را با دقت كمترى مى توان اندازه گرفت. اين امر تبعات بسيار زيادى دارد كه نقض عليت يا طرد موجبيت از جمله آنها است. بوهم به دنبال رفع اين مشكل بود. اما مى دانست كه عدم قطعيت ذاتى مكانيك كوانتوم است بنابراين به دنبال تئورى كوانتومى بديل فاقد عدم قطعيت بود.
او براى رفع «عدم قطعيت» پيشنهاد داد كه يك جمله به معادله شرودينگر اضافه شود. اضافه كردن اين جمله باعث مى شود كه عدم قطعيت اندازه حركت و مكان از بين برود و هركدام از آنها را با هر دقتى بتوان مشخص كرد. اما نكته اينجاست كه اضافه كردن اين جمله به معادله شرودينگر مستلزم در نظر گرفتن متغيرهايى است كه قابل آشكارسازى نيستند، اما وجود آنها باعث مى شود كه عدم قطعيت از بين برود. بوهم اين جمله اضافى را «پتانسيل كوانتومى» نامگذارى كرد.
پتانسيل كوانتومى هم مسئله عبور ذره از دو شكاف را توجيه مى كند و هم مسئله عبور ذره از مانع پتانسيل را. در حالت اول ذره به جايى كه تابع موج صفر است نمى رسد زيرا در آنجا پتانسيل كوانتومى بى نهايت است و لذا ذرات را از آنجا دفع مى كند. در مورد دوم وجود پتانسيل كوانتومى ارتفاع سد پتانسيل را كم مى كند و در نتيجه ذره عبور مى كند.


• نقد نظريه بوهم
پس از انتشار نظريه بوهم در ،۱۹۵۲ پائولى نامه اى به او نوشت و به شدت اعتراض كرد. اعتراض پائولى اين بود كه اين مدل را نمى توان به چند ذره تعميم داد. بوهم در جواب پائولى مسئله چندذره اى را با اين نظريه حل كرد
البته انتقادات دیگری هم وارد است
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی sepideh_A در دوشنبه 8 فروردين 1390 - 18:07

من کتاب جهان هولوگرافیکو خوندم و این کتاب تحول فکری بزرگی رو در من ایجاد کرد.اصلا کلا شیوه ی فکر کردنم عوض شد.من عاشق این کتابم.اگه به نتیجه ای راجع به کتابای ایشون رسیدین لطفا به منم اطلاع بدین.
شاید وجود صحرا برای این است که انسان ها با دیدن نخل لبخند بزنند.
 
سپـاس : 13

ارسـال : 84


نام نویسی: 89/10/27

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی masnavemanavi در يكشنبه 1 دي 1392 - 20:13

با عرض سلام خدمت اعضای انجمن فیزیک. من از طربق کتاب جهان هولوگرافیک با آرا دیوید بوهم آشنا شدم و بخشهایی از کتاب کلیت و نظم مستتر او را هم ترجمه کردم. روی موضوعی با این عنوان کار میکنم. نگرشی نوین به ایده آلیسم مطلق هگل بر اساس ایده جهان هولوگرافیک دیویدبوهم. اما اندیشه های بوهم برایم مبهم است یعنی یک چارچوب روشن از آرا بوهم ندارم و کارم بیشتر روی آرا فلسفی-فیزیکی مانند کلیت و یکپارچگی هستی- جهان هولوگرافیک-نظم مستتر و نامستتر-وحدت آگاهی و ماده- موضعیت و ناموضعیت-هواوومنت و ... است . اگر مقاله ای -کتابی- نوشته ای راجع به این موارد سراغ دارید به من معرفی کنید. یا یک مطلب جمع و جور و روشن که از لحاظ نظری قابل فهم باشد یاکتابی که از او ترجمه شده باشد.در مورد چارچوب اصلی دیویدبوهم برام بفرستید .خیلی ضروریه واقعا برام.باتشکر
 
سپـاس : 0

ارسـال : 3


نام: ستار طهماسبی
نام نویسی: 92/9/27

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی masnavemanavi در يكشنبه 1 دي 1392 - 20:25

من نیازمند یک مطلب یا مقاله یا کتابی هستم که در مورد آرا و اندیشه های دیویدبوهم یک جهت گیری روسن بدست بدهد یا مفسری که اندیشه او را تفسیر کرده باشد یا مطلبی که بتواند یک جمع بندی واضح از نظریاتش بدست بدهد مخصوصا نظریات فیزیکی- فلسفی او. هر طریقی بتوانید به من کمک کنید متشکرم. خیلی ضروری هست و وقت محدود
 
سپـاس : 0

ارسـال : 3


نام: ستار طهماسبی
نام نویسی: 92/9/27

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی Ali.T در دوشنبه 2 دي 1392 - 01:07

مقاله خود بوهم که تحت عنوان : "A Suggested interpretation of the quantum theory in terms of Hidden variables" در دو قسمت ارائه شده.

نماد کاربر
 
سپـاس : 479

ارسـال : 398


نام نویسی: 87/3/15

مرد

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی masnavemanavi در دوشنبه 9 دي 1392 - 22:38

باتشکر فراوان از راهنمایی شما. اگر میتوانید منابع فارسی به من معرفی کنید. متشکر
 
سپـاس : 0

ارسـال : 3


نام: ستار طهماسبی
نام نویسی: 92/9/27

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی bigcrunch در سه شنبه 10 دي 1392 - 00:39

Linke full text maghale http://booksc.org/book/11670185
اجازه ندهید شخصیت شما مورد تهاجم افراد و رویدادها قرار گیرد. (ماری کوری)
نماد کاربر
 
سپـاس : 51

ارسـال : 53


سن: 30 سال
نام نویسی: 92/3/7

ذکر نشده

Re: نظريات ديويد بوهم

نوشتهاز سوی moslemnorozi در يكشنبه 10 خرداد 1394 - 23:08

آیا می توانید کارهای خودتون در زمینه بوهم و کارهای که در فیزیک انجام داده است برای من ارسال کنید. ایمیل بنده:
moslemnorozi3@gmail.com
 
سپـاس : 3

ارسـال : 35


نام: مسلم نوروزی
نام نویسی: 92/11/19

ذکر نشده


بازگشت به مکانیک کوانتومی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 4 مهمان


cron