صفحه 1 از 1

شتاب دهنده هادرونی در سرن کار خود را آغاز کرد؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 24 خرداد 1394 - 12:30
از سوی erfan.k
شتابدهنده هادرونی در سرن کار خود را آغاز کرد؟

Re: شتابدهنده هادرونی

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 24 خرداد 1394 - 14:53
از سوی Persios
بله
تقریبا دو هفته ی پیش با دوبرابر قدرت قبلی (14 ترا الکترون ولت) دوباره شروع به کار کرد