شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

مدیر انجمن: parse

ارسال پست
نمایه کاربر
بهزاد

عضویت : جمعه ۱۳۸۵/۱۱/۲۷ - ۱۶:۴۹


پست: 816

سپاس: 83

جنسیت:

تماس:

شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

پست توسط بهزاد »

درود بر دوستان فیزیکی

واسه کسایی که علاقه دارن به کارهای محاسباتی و شبیه سازی یه مطلبی تقریبا تخصصی دارم

قبلا رشد سطح (پدیده ای که در ادامه دربارش حرف میزنم ) رو با زبان فرترن شبیه سازی کردم که میذارم واسه دوستایی که علاقه مندند
ابتدا کد رو میذارم و بعد هم گزارش کار و دیتا هایی که گرفتم
رشد سطح در صنعت کابرد های زیااااااااااااااااادی داره یا همون لایه نشانی
مثال هایی از رشد سطح : مثلا وقتی یک بشقاب میذارید پشت پنجره و داره برف میاد سطح برف در بشقاب چه طور رشد میکنه
لایه نشانی : مثلا نقره و جیوه اندود کردن اینه ی تلسکوپ ها و یا حتی اینه های معمولی و .....
آخرین ویرایش توسط بهزاد سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۰۴:۳۱, ویرایش شده کلا 5 بار
“It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are or what your name is.
If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.”

Richard Feynman

نمایه کاربر
بهزاد

عضویت : جمعه ۱۳۸۵/۱۱/۲۷ - ۱۶:۴۹


پست: 816

سپاس: 83

جنسیت:

تماس:

Re: شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

پست توسط بهزاد »

کد: انتخاب همه

program mont

integer,parameter::lengh=31,particle=961,montstep=75,time=10000
integer::vicinity1,vicinity2,vicinity3,i1x,i2x,j1y,j2y,h(lengh,lengh),inew,jnew,inew2,jnew2,K,l,t,x,y,i,j
real,parameter::E0=1,E1=0.3,KT=0.025 !....... tempreture 300 k..... energy write with ev
real(8)::random1,random2,random3,random4,r,varians(time),hmean,summ,sigma,E2,E3,dE
real(4)::ran2,seed,corelation1,corelation2,alfa


!***************************** initil condition ***************************
seed=.3d0
h(1:lengh,1:lengh)=0.0

!***************************** time loop **********************************

do t=1,time      !(1 open)

!***************************** loop of the distribute particle ************
    do k=1,particle  !(2 open)

        random1=ran2(seed)
        random2=ran2(seed)

        random1=random1*(30)+1
        random2=random2*(30)+1
        i=int(random1)
        j=int(random2)
 
        h(i,j)=(h(i,j)+1)
!***************************** calculte of first energy ********************
        call vicinity(i,j,h,vicinity2)
         E2=-(E0+vicinity2*(E1))
                  inew=i
                  jnew=j
!****************************** start monte carlo step *********************
             do l=1,montstep    !(3 open)
              30 call random_number (random3)

               if (0<random3.and.random3<0.25) then       !(4 open)
               i=i+1   
                    if (i>lengh) then
                    i=1
                    end if
                   
          else if (0.25<=random3.and.random3<0.5) then
               i=i-1     
                    if (i<1) then
                    i=lengh
                    end if
                 
          else if (0.5<=random3.and.random3<0.75) then
               j=j+1   
                   if (j>lengh) then
                   j=1
                   end if
                 
         else if (0.75<=random3.and.random3<1) then
              j=j-1   
                  if (j<1) then
                  j=lengh
                  end if

!******************************* calculte of second energy *****************
             call vicinity(i,j,h,vicinity3)
              E3=-(E0+(vicinity3)*(E1))
              dE=E3-E2
 
!***************** checking for accept or reject particle n new home **********           
             
            call random_number(random4)
                if (dE<0.and.random4<exp(-dE/KT)) then
                  inew2=i
                  jnew2=j
                 else
                 Goto 30
                 end if
                 
                 end if   !(4 close)

                 end do   !(3 close)   
 
 
         h(inew,jnew)=h(inew,jnew)-1
         h(inew2,jnew2)=(h(inew2,jnew2)+1)
       
         end do  !(2 close)

!************************ calculate of varians ***********************************

summ=0
sigma=0
do i=1,lengh
  do j=1,lengh
  summ= summ+h(i,j)
  end do
end do

       hmean=summ/(lengh*lengh)
 
           do i=1,lengh
             do j=1,lengh
       sigma=sigma+((h(i,j)-hmean)**2)
             end do
          end do

       varians=sqrt((1.d0/(lengh*lengh))*sigma)


write(46,*) log(real(t)), log(varians(t))
write(47,*) varians(t)

end do  !(1 close)

!************************************calculate corolation*****************
corelation1=0
 do x=1,lengh
     do y=1,lengh
        do i=1,lengh
           do j=1,lengh
           corelation1=corelation1+abs(h(i,j)-h(x,y))
           end do
        end do
     end do
end do

          corelation2=(corelation1/(lengh**4))/varians(time)
          alfa=log(real(corelation2))/log(real(lengh))
          write (*,*) "corelation2=", corelation2
         
end program mont


!===================================================================================
!=====================subroutine vicinity for calculate number of naiberhood=========
subroutine vicinity(i,j,h,vicinity1)

integer,parameter::lengh=31
integer::n,i1x,i2x,j1y,j2y,j,i,h(lengh,lengh)

vicinity1=1

i1x=i+1
if (i1x>lengh) then
   i1x=1
end if
if (h(i,j)<= h(i1x,j)) then
   vicinity1=vicinity1+1

i2x=i-1
if (i2x<1) then
   i2x=lengh 
end if
if (h(i,j)<= h(i2x,j)) then
   vicinity1=vicinity1+1

j1y=j+1
if (j1y>lengh) then
   j1y=1
end if
if (h(i,j)<= h(i,j1y)) then
     vicinity1=vicinity1+1

j2y=j-1
if (j2y<1) then
   j2y=lengh
end if
if (h(i,j)<= h(i,j2y)) then
    vicinity1=vicinity1+1
end if
end if
end if
end if

end subroutine vicinity
!=====================================================================================
!================================= functional of ran2 for generate random number======

      FUNCTION ran2(idum)
      INTEGER IM1,IM2,IMM1,IA1,IA2,IQ1,IQ2,IR1,IR2,NTAB,NDIV
      REAL idum,ran2,AM,EPS,RNMX
      PARAMETER (IM1=2147483563,IM2=2147483399,AM=1./IM1,IMM1=IM1-1, &
      IA1=40014,IA2=40692,IQ1=53668,IQ2=52774,IR1=12211,IR2=3791, &
      NTAB=32,NDIV=1+IMM1/NTAB,EPS=1.2e-7,RNMX=1.-EPS)
      INTEGER idum2,j,k,iv(NTAB),iy
      SAVE iv,iy,idum2
      DATA idum2/123456789/, iv/NTAB*0/, iy/0/
      if (idum.le.0) then
        idum=max(-idum,1.0)
        idum2=idum
        do 11 j=NTAB+8,1,-1
          k=idum/IQ1
          idum=IA1*(idum-k*IQ1)-k*IR1
          if (idum.lt.0) idum=idum+IM1
          if (j.le.NTAB) iv(j)=idum
11      continue
        iy=iv(1)
      endif
      k=idum/IQ1
      idum=IA1*(idum-k*IQ1)-k*IR1
      if (idum.lt.0) idum=idum+IM1
      k=idum2/IQ2
      idum2=IA2*(idum2-k*IQ2)-k*IR2
      if (idum2.lt.0) idum2=idum2+IM2
      j=1+iy/NDIV
      iy=iv(j)-idum2
      iv(j)=idum
      if(iy.lt.1)iy=iy+IMM1
      ran2=min(AM*iy,RNMX)
      return
      END


“It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are or what your name is.
If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.”

Richard Feynman

نمایه کاربر
بهزاد

عضویت : جمعه ۱۳۸۵/۱۱/۲۷ - ۱۶:۴۹


پست: 816

سپاس: 83

جنسیت:

تماس:

Re: شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

پست توسط بهزاد »

اینم گزارش کار و نحوه کار کردن کد
اولش درباره اینکه اصلا رشد سطح چیه نوشتم
مراحل شبیه سازی
نتایج شبیه سازی و رسم نمودار ها و....
پیوست ها
montcarlo report.pdf
(258.28 کیلو بایت) 962 مرتبه دانلود شده
“It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are or what your name is.
If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.”

Richard Feynman

هه وال

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ - ۰۰:۲۳


پست: 1Re: شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

پست توسط هه وال »

سلام لطفا دررابطه با "شبیه سازی مدل دوبعدی آیزینگ به روش مونت کارلو با زبان فرترن " راهنمایی کنید .
ممنونم

ارسال پست