صفحه 1 از 1

شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۰۰:۵۸
توسط بهزاد
درود بر دوستان فیزیکی

واسه کسایی که علاقه دارن به کارهای محاسباتی و شبیه سازی یه مطلبی تقریبا تخصصی دارم

قبلا رشد سطح (پدیده ای که در ادامه دربارش حرف میزنم ) رو با زبان فرترن شبیه سازی کردم که میذارم واسه دوستایی که علاقه مندند
ابتدا کد رو میذارم و بعد هم گزارش کار و دیتا هایی که گرفتم
رشد سطح در صنعت کابرد های زیااااااااااااااااادی داره یا همون لایه نشانی
مثال هایی از رشد سطح : مثلا وقتی یک بشقاب میذارید پشت پنجره و داره برف میاد سطح برف در بشقاب چه طور رشد میکنه
لایه نشانی : مثلا نقره و جیوه اندود کردن اینه ی تلسکوپ ها و یا حتی اینه های معمولی و .....

Re: شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۰۰:۵۹
توسط بهزاد

کد: انتخاب همه

program mont

integer,parameter::lengh=31,particle=961,montstep=75,time=10000
integer::vicinity1,vicinity2,vicinity3,i1x,i2x,j1y,j2y,h(lengh,lengh),inew,jnew,inew2,jnew2,K,l,t,x,y,i,j
real,parameter::E0=1,E1=0.3,KT=0.025 !....... tempreture 300 k..... energy write with ev
real(8)::random1,random2,random3,random4,r,varians(time),hmean,summ,sigma,E2,E3,dE
real(4)::ran2,seed,corelation1,corelation2,alfa


!***************************** initil condition ***************************
seed=.3d0
h(1:lengh,1:lengh)=0.0

!***************************** time loop **********************************

do t=1,time      !(1 open)

!***************************** loop of the distribute particle ************
    do k=1,particle  !(2 open)

        random1=ran2(seed)
        random2=ran2(seed)

        random1=random1*(30)+1
        random2=random2*(30)+1
        i=int(random1)
        j=int(random2)
 
        h(i,j)=(h(i,j)+1)
!***************************** calculte of first energy ********************
        call vicinity(i,j,h,vicinity2)
         E2=-(E0+vicinity2*(E1))
                  inew=i
                  jnew=j
!****************************** start monte carlo step *********************
             do l=1,montstep    !(3 open)
              30 call random_number (random3)

               if (0<random3.and.random3<0.25) then       !(4 open)
               i=i+1   
                    if (i>lengh) then
                    i=1
                    end if
                   
          else if (0.25<=random3.and.random3<0.5) then
               i=i-1     
                    if (i<1) then
                    i=lengh
                    end if
                 
          else if (0.5<=random3.and.random3<0.75) then
               j=j+1   
                   if (j>lengh) then
                   j=1
                   end if
                 
         else if (0.75<=random3.and.random3<1) then
              j=j-1   
                  if (j<1) then
                  j=lengh
                  end if

!******************************* calculte of second energy *****************
             call vicinity(i,j,h,vicinity3)
              E3=-(E0+(vicinity3)*(E1))
              dE=E3-E2
 
!***************** checking for accept or reject particle n new home **********           
             
            call random_number(random4)
                if (dE<0.and.random4<exp(-dE/KT)) then
                  inew2=i
                  jnew2=j
                 else
                 Goto 30
                 end if
                 
                 end if   !(4 close)

                 end do   !(3 close)   
 
 
         h(inew,jnew)=h(inew,jnew)-1
         h(inew2,jnew2)=(h(inew2,jnew2)+1)
       
         end do  !(2 close)

!************************ calculate of varians ***********************************

summ=0
sigma=0
do i=1,lengh
  do j=1,lengh
  summ= summ+h(i,j)
  end do
end do

       hmean=summ/(lengh*lengh)
 
           do i=1,lengh
             do j=1,lengh
       sigma=sigma+((h(i,j)-hmean)**2)
             end do
          end do

       varians=sqrt((1.d0/(lengh*lengh))*sigma)


write(46,*) log(real(t)), log(varians(t))
write(47,*) varians(t)

end do  !(1 close)

!************************************calculate corolation*****************
corelation1=0
 do x=1,lengh
     do y=1,lengh
        do i=1,lengh
           do j=1,lengh
           corelation1=corelation1+abs(h(i,j)-h(x,y))
           end do
        end do
     end do
end do

          corelation2=(corelation1/(lengh**4))/varians(time)
          alfa=log(real(corelation2))/log(real(lengh))
          write (*,*) "corelation2=", corelation2
         
end program mont


!===================================================================================
!=====================subroutine vicinity for calculate number of naiberhood=========
subroutine vicinity(i,j,h,vicinity1)

integer,parameter::lengh=31
integer::n,i1x,i2x,j1y,j2y,j,i,h(lengh,lengh)

vicinity1=1

i1x=i+1
if (i1x>lengh) then
   i1x=1
end if
if (h(i,j)<= h(i1x,j)) then
   vicinity1=vicinity1+1

i2x=i-1
if (i2x<1) then
   i2x=lengh 
end if
if (h(i,j)<= h(i2x,j)) then
   vicinity1=vicinity1+1

j1y=j+1
if (j1y>lengh) then
   j1y=1
end if
if (h(i,j)<= h(i,j1y)) then
     vicinity1=vicinity1+1

j2y=j-1
if (j2y<1) then
   j2y=lengh
end if
if (h(i,j)<= h(i,j2y)) then
    vicinity1=vicinity1+1
end if
end if
end if
end if

end subroutine vicinity
!=====================================================================================
!================================= functional of ran2 for generate random number======

      FUNCTION ran2(idum)
      INTEGER IM1,IM2,IMM1,IA1,IA2,IQ1,IQ2,IR1,IR2,NTAB,NDIV
      REAL idum,ran2,AM,EPS,RNMX
      PARAMETER (IM1=2147483563,IM2=2147483399,AM=1./IM1,IMM1=IM1-1, &
      IA1=40014,IA2=40692,IQ1=53668,IQ2=52774,IR1=12211,IR2=3791, &
      NTAB=32,NDIV=1+IMM1/NTAB,EPS=1.2e-7,RNMX=1.-EPS)
      INTEGER idum2,j,k,iv(NTAB),iy
      SAVE iv,iy,idum2
      DATA idum2/123456789/, iv/NTAB*0/, iy/0/
      if (idum.le.0) then
        idum=max(-idum,1.0)
        idum2=idum
        do 11 j=NTAB+8,1,-1
          k=idum/IQ1
          idum=IA1*(idum-k*IQ1)-k*IR1
          if (idum.lt.0) idum=idum+IM1
          if (j.le.NTAB) iv(j)=idum
11      continue
        iy=iv(1)
      endif
      k=idum/IQ1
      idum=IA1*(idum-k*IQ1)-k*IR1
      if (idum.lt.0) idum=idum+IM1
      k=idum2/IQ2
      idum2=IA2*(idum2-k*IQ2)-k*IR2
      if (idum2.lt.0) idum2=idum2+IM2
      j=1+iy/NDIV
      iy=iv(j)-idum2
      iv(j)=idum
      if(iy.lt.1)iy=iy+IMM1
      ran2=min(AM*iy,RNMX)
      return
      ENDRe: شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۰۱:۰۲
توسط بهزاد
اینم گزارش کار و نحوه کار کردن کد
اولش درباره اینکه اصلا رشد سطح چیه نوشتم
مراحل شبیه سازی
نتایج شبیه سازی و رسم نمودار ها و....

Re: شبیه سازی رشد سطح به روش مونت کارلو با زبان فرترن

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ - ۰۰:۴۱
توسط هه وال
سلام لطفا دررابطه با "شبیه سازی مدل دوبعدی آیزینگ به روش مونت کارلو با زبان فرترن " راهنمایی کنید .
ممنونم