صفحه 1 از 1

تکانه الکترون

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 20 بهمن 1390 - 10:57
از سوی mohsen2545
***

Re: تکانه الکترون

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 20 بهمن 1390 - 12:17
از سوی Behjo
مسئله ناقص است.
جهت تکانه ها مشخص نیست.

اگر الکترون ازاد باشد,بین فوتون و الکترون یک
برخورد کشسان رخ میدهد و فوتون پراکنده میشود,درحالی
که اثر کامپتون هم رخ میدهد و فوتون خروجی طول موجش(انرژی اش) تغییر میکند.

بنابرین این مسئله یک مسئله ی برخورد ساده است که باید پایستگی تکانه خطی و انرژی را
برایش نوشت و مسئله را حللید! ولی جهت تکانه ها داده نشده... smile072

Re: تکانه الکترون

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 20 بهمن 1390 - 17:09
از سوی mohsen2545
***

Re: تکانه الکترون

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 20 بهمن 1390 - 18:37
از سوی Behjo
پس منظور شما " الکترون متعلق به اتم" هست و نه "الکترون ازاد".

در مورد الکترون ازاد که گفتم مسئله فقط یک برخورد الاستیک ساده(اثر کامپتون) خواهد بود...

ولی در مورد الکترون وابسته به هسته باید گفت که بنابر نظریه ی اتمی نیمه کلاسیک بور و ...:

1.الکترون تنها فوتون هایی را میتواند جذب کند که انرژی شان برابر با اختلاف انرژی میان دو تراز مجاز باشد.
2. اگر فوتونی با انرژی ای غیر از این به الکترون اتم برخورد کند از ان پراکنده میشود و جذب ان نمیشود.
3.نظریه ی بور از این جهت ناقص است که نمیتواند درباره ی زمان پرش الکترون ها و جهت پرتابشان و زمان
گسیل فوتون توضیحی بدهد.فقط میگوید اگر الکترون فوتون مجاز را جذب کند به تراز های بالاتر میپرد و در برگشت
فوتونی برابر با اختلاف انرژی دو تراز گسیل میکند ولی در مورد جزئیات و چگونگی این فرایند توضیحی ندارد.

پس با مدل بور نمیتوان به سوال شما پاسخی داد و باید دست به دامان مکانیک کوانتمی شد.
در ان صورت سوال شما هم جوابی با عدم قطعیت در اندازه و جهت خواهد داشت و دشوار هم هست
باید فکر کرد...!
smile072