صفحه 1 از 1

پیوند کووالانسی

نوشتهنوشته شده در: جمعه 3 آذر 1391 - 17:49
از سوی psdk171
با توجه به به چرخش الکترون به دور اتم تشکیل پیوند کووالانسی را چگونه توجیه می کنید چگونه می تواند الکترون به 2 اتم تعلق داشته باشد و همزمان به دور هر دو در حال گردش باشد

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهنوشته شده در: جمعه 3 آذر 1391 - 18:18
از سوی zahra78
پیوند کوالانسی پیوندی است که با اتصال اتم ها سبب ایجاد مولکول میشود. فکر میکنم:
همانطور که میدانید هر اتم در مدار های خود دارای ترازهای انرژی است و برای کامل کردن آنها از طریق پیوند کوالانسی عمل میکند.

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهنوشته شده در: جمعه 3 آذر 1391 - 18:21
از سوی هرمز پگاه
psdk171 نوشته است:با توجه به به چرخش الکترون به دور اتم تشکیل پیوند کووالانسی را چگونه توجیه می کنید چگونه می تواند الکترون به 2 اتم تعلق داشته باشد و همزمان به دور هر دو در حال گردش باشد

الکترون را نباید اینجا ریزک (ذره) در گردش شمرد
بساکه خیزه ای ( موجی) بسته که یک ابر الکترونی
را که می کوشد بار مثبت همه ی هسته هارا "همزمان"
پوشش دهد انگاشت. برای همین هم گاهی
نمیتواند درست همگون پوشش دهد و برای نمونه
مولکول آب ، دوسرگاهی ( دیپول) میشود.

تصویر

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 14 مهر 1392 - 15:15
از سوی امیرکاوه
در زبان یونانی پیشوند « کو » به معنی اشتراک است و کلمه والانس به الکترون های لایه والانس اشاره دارد . ترکیب این دو معنا پیوند حاصل از اشتراک الکترونهای لایه والانس را می رساند .

واکنش پذیری گازهای نجیب بیانگر نوعی پایداری در انهاست و دلیل پایداری نیز ارایش الکترونی هشت تایی در لایه های والانس انها می باشد میزان تمایل اتمها برای رسیدن به این ارایش نماینده ی میزان واکنش پذیری انهاست .
مبادله الکترون راهی برای رسیدن به ارایش هشت تایی هست اما همواره برای اتم ها این کار شدنی نیست . در مولکول های دوتایی کدام اتم دهنده ی الکترون و کدام گیرنده ان است ؟ لوییس برای توجیه چگونگی تشکیل این مولکول ها اشتراک تعدادی از الکترون های لایه والانس را پیشنهاد کرد . و پیوند به وجود امده از انی اشتراک الکترون ها را کووالانسی نامید .

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 14 مهر 1392 - 15:27
از سوی خروش
امیرکاوه نوشته است:در زبان یونانی پیشوند « کو » به معنی اشتراک است و کلمه والانس به الکترون های لایه والانس اشاره دارد . ترکیب این دو معنا پیوند حاصل از اشتراک الکترونهای لایه والانس را می رساند .

واکنش پذیری گازهای نجیب بیانگر نوعی پایداری در انهاست و دلیل پایداری نیز ارایش الکترونی هشت تایی در لایه های والانس انها می باشد میزان تمایل اتمها برای رسیدن به این ارایش نماینده ی میزان واکنش پذیری انهاست .
مبادله الکترون راهی برای رسیدن به ارایش هشت تایی هست اما همواره برای اتم ها این کار شدنی نیست . در مولکول های دوتایی کدام اتم دهنده ی الکترون و کدام گیرنده ان است ؟ لوییس برای توجیه چگونگی تشکیل این مولکول ها اشتراک تعدادی از الکترون های لایه والانس را پیشنهاد کرد . و پیوند به وجود امده از انی اشتراک الکترون ها را کووالانسی نامید .


کو یونانی نیست، لاتین است.
----------
یونانی
syn- (sy-, syl-, sym-)

=
لاتین
con- (co-, col-, com-, cor-), (cum)

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 11 فروردين 1393 - 18:54
از سوی steve jobs
اصلا چطور پیوند کوالانسی شکل می گیرد؟
منظورم این است که چطور می توان اثبات کرد که جاذبه ی پروتون الکترون در این پیوند از دافعه ی الکترون الکترون و پروتون پروتن بیشتر است؟