آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟


Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

نوشتهاز سوی ermia4 در سه شنبه 13 اسفند 1398 - 19:12

XIV نوشته است:فرمول اینشتین برای فوتون ها عبارت است از E=p.c اصلا معنی ندارد که جرم نور را بی نهایت در نظر بگیریم، فرمول کلی تر عبارت است از E^2=p^2.c^2+m^2.c^4 که چون جرم نور صفر هست به شکل E^2=p^2.c^2 و در نهایت به E=p.c ساده می شود.


ببین ، درسته جرم نور در حالت سکون صفر هست ولی هرچی سرعت بیشتر شه جرم هم بیشتر میشه بنابراین وقتی جسم به سرعت نور برسه جرمش بی نهایت می شه که این همون اثبات نبود بیشتر از بینهایت انرژی هست
 
سپـاس : 0

ارسـال : 4


نام: ارمیا عباسی
نام نویسی: 98/12/12

ذکر نشده

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

نوشتهاز سوی XIV در سه شنبه 13 اسفند 1398 - 19:44

دوست گرامی! این که هر چه سرعت بیشتر شود میزان جرم ـ انرژی هم بیشتر می شود درست است ولی این دربارۀ ماده و ذرات ماده است، ماده هیچگاه به سرعت نور و در نتیجه جرم ـ انرژی بینهایت نمی رسد، مگر این که قبلاً به فوتون تجزیه شود. به علاوه فرمول E=m.c^2 جرم را برحسب انرژی بیان می کند، حال اگر بخواهیم انرژی را برحسب جرم بنوسیم می شود: M=e/c^2 یعنی شما باید انرژی نور را تقسیم بر مجذور سرعت نور بکنید تا میزان جرم نسبیتی آن به دست آید، انرژی نور هرگز بینهایت نمی شود اگر از حدی بگذرد انرژی تبدیل به ماده می شود، مثلاً فوتون به الکترون و پوزیترون تبدیل می شود که جرم شان بسیار ناچیز است.
نماد کاربر
 
سپـاس : 4

ارسـال : 40


سن: 26 سال
نام نویسی: 98/9/15

ذکر نشده

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

نوشتهاز سوی paradoxy در سه شنبه 13 اسفند 1398 - 20:14

ermia4 نوشته است:
XIV نوشته است:فرمول اینشتین برای فوتون ها عبارت است از E=p.c اصلا معنی ندارد که جرم نور را بی نهایت در نظر بگیریم، فرمول کلی تر عبارت است از E^2=p^2.c^2+m^2.c^4 که چون جرم نور صفر هست به شکل E^2=p^2.c^2 و در نهایت به E=p.c ساده می شود.


ببین ، درسته جرم نور در حالت سکون صفر هست ولی هرچی سرعت بیشتر شه جرم هم بیشتر میشه بنابراین وقتی جسم به سرعت نور برسه جرمش بی نهایت می شه که این همون اثبات نبود بیشتر از بینهایت انرژی هست

جرم نسبی جسم زیاد میشه و نه جرم سکون اون. جرم سکون مقدار ثابت و ناوردایی هست که همه ناظرها در تمام لحظات، فارغ از سرعت جسم، روش توافق دارن. (یعنی جرم سکون فوتون ها همیشه صفر هستش)
اگر جرم سکون جسمی صفر باشه؛ و اون جسم با سرعت نور حرکت کنه، جرم نسبیش مقدار ثابتی میشه که بینهایت نیست. (چون ضرب بینهایت در صفر؛ بینهایت نمیشه.) هیچ جسمی هم نمیتونه به سرعت نور برسه؛ چون جرم نسبیش رفته رفته زیاد و زیاد تر میشه و هل دادنش مشکل تر میشه. جرم نسبی نور هم از همون تساوی $E=mc^2$ پیدا میشه که بینهایت نیست.

"بنابراین نور نیروی بینهایت خودش رو به قدر اصطکاک ایستایی جسم جلوش از دست میده" به نظر درست نمیاد و ابهام زیادی درش وجود داره. نور نیروی بینهایت داره؟ یعنی چی؟
نماد کاربر
 
سپـاس : 1052

ارسـال : 1947


نام: داود حاجي تقي تهراني
سن: 17 سال
نام نویسی: 93/10/22

ذکر نشده

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

نوشتهاز سوی ermia4 در چهارشنبه 14 اسفند 1398 - 20:04

paradoxy نوشته است:
ermia4 نوشته است:
XIV نوشته است:فرمول اینشتین برای فوتون ها عبارت است از E=p.c اصلا معنی ندارد که جرم نور را بی نهایت در نظر بگیریم، فرمول کلی تر عبارت است از E^2=p^2.c^2+m^2.c^4 که چون جرم نور صفر هست به شکل E^2=p^2.c^2 و در نهایت به E=p.c ساده می شود.


ببین ، درسته جرم نور در حالت سکون صفر هست ولی هرچی سرعت بیشتر شه جرم هم بیشتر میشه بنابراین وقتی جسم به سرعت نور برسه جرمش بی نهایت می شه که این همون اثبات نبود بیشتر از بینهایت انرژی هست

جرم نسبی جسم زیاد میشه و نه جرم سکون اون. جرم سکون مقدار ثابت و ناوردایی هست که همه ناظرها در تمام لحظات، فارغ از سرعت جسم، روش توافق دارن. (یعنی جرم سکون فوتون ها همیشه صفر هستش)
اگر جرم سکون جسمی صفر باشه؛ و اون جسم با سرعت نور حرکت کنه، جرم نسبیش مقدار ثابتی میشه که بینهایت نیست. (چون ضرب بینهایت در صفر؛ بینهایت نمیشه.) هیچ جسمی هم نمیتونه به سرعت نور برسه؛ چون جرم نسبیش رفته رفته زیاد و زیاد تر میشه و هل دادنش مشکل تر میشه. جرم نسبی نور هم از همون تساوی <span class="MathJax_Preview" style="color: inherit;"></span><span id="MathJax-Element-2-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>E</mi><mo>=</mo><mi>m</mi><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup></math>" role="presentation" style="font-size: 123%; position: relative;"><span id="MJXc-Node-9" class="mjx-math" aria-hidden="true"><span id="MJXc-Node-10" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-11" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.492em; padding-bottom: 0.248em; padding-right: 0.026em;">E</span></span><span id="MJXc-Node-12" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.085em; padding-bottom: 0.329em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-13" class="mjx-mi MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.248em; padding-bottom: 0.329em;">m</span></span><span id="MJXc-Node-14" class="mjx-msubsup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-15" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.248em; padding-bottom: 0.329em;">c</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.513em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-16" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.411em; padding-bottom: 0.329em;">2</span></span></span></span></span></span><span class="MJX_Assistive_MathML" role="presentation"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>E</mi><mo>=</mo><mi>m</mi><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup></math></span></span><script type="math/tex" id="MathJax-Element-2">E=mc^2</script> پیدا میشه که بینهایت نیست.

"بنابراین نور نیروی بینهایت خودش رو به قدر اصطکاک ایستایی جسم جلوش از دست میده" به نظر درست نمیاد و ابهام زیادی درش وجود داره. نور نیروی بینهایت داره؟ یعنی چی؟ببین باید فرض کنیم که چشمه ی نور به نور نیرو وارد کنه که این نیرو در طی حرکت نور از دست میره و کمتر از اصطکاک ایستایی جسم روبروش میشه ، حالا نیرویی که چشمه ی نور به نور وارد می کنه برابر با جرم نور ضربدر شتابش هست

حالا جرم نور چنده ؟
 
سپـاس : 0

ارسـال : 4


نام: ارمیا عباسی
نام نویسی: 98/12/12

ذکر نشده

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

نوشتهاز سوی paradoxy در چهارشنبه 14 اسفند 1398 - 20:39

ببین باید فرض کنیم که چشمه ی نور به نور نیرو وارد کنه که این نیرو در طی حرکت نور از دست میره و کمتر از اصطکاک ایستایی جسم روبروش میشه ، حالا نیرویی که چشمه ی نور به نور وارد می کنه برابر با جرم نور ضربدر شتابش هست

حالا جرم نور چنده ؟

نه اینطور نیست. نور از چشمه "تابونده" میشه، در هیچ لحظه ای به نور نیرو وارد نمیشه. اینطور نیست که چشمه بیاد فوتون های نور که ساکن هستند رو هل بده و به سرعت نور برسونه. بلکه از نظر اتمی، ما با گرم کردن چشمه (مثلا وقتی کلید لامپ رو میزنیم) باعث میشیم الکترون های اتم های چشمه نور به تراز ها (یا مدارهای) بالاتر برن و بعد وقتی خودشون بر میگردن به ترازای پایین تر، فوتون نوری رو با سرعت نور گسیل میکنن به بیرون. به نور نمیشه شتاب داد؛ به هیچ وجه. علتشم اینه که نور باری نداره و بوزون هستش. در واقع میشه گفت فوتون های نور درست در لحظه پیدایش سرعت نور دارند.
نماد کاربر
 
سپـاس : 1052

ارسـال : 1947


نام: داود حاجي تقي تهراني
سن: 17 سال
نام نویسی: 93/10/22

ذکر نشده

قبلی

بازگشت به فیزیک نور و اپتیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 13 مهمان