صفحه 1 از 1

قوانین مندلی و الگو های غیر مندلی

ارسال شده: دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲ - ۲۰:۵۶
توسط Alborz Omidi sh
قوانین مندل:
گرگور مندل پدر علم ژنتیک برای وراثت قوانینی بنیانگذاری کرد که به اونا می‌پردازیم👇

۱--قانون تفکیک ژن: دو آلل مربوط به هر صفت در هنگام تشکیل گامت ها از هم جدا می شوند. این قانون رفتار کروموزومهای همتا را در مرحله آنافاز بیان می کند.

۲--قانون جور شدن مستقل ژن ها: هنگام تشکیل گامت ها آلل های مربوط به هر صفت بدون تاثیر بر سایر صفات از هم جدا می شوند. امروزه می دانیم این قانون درباره ژنهای پیوسته که روی کروموزوم هستند، صادق نیست❌

قوانین ژنتیک به قوانین مندل ختم نمی شوند!

به برخی قوانین دیگر این علم الگو های غیر مندلی میگوییم👇

۱--صفات چند ژنی:
صفاتی که در یک یا چند کروموزوم تحت تاثیر چند ژن هستند را صفات چند ژنی میگوییم.

۲--غالبیت ناقص:
صفاتی که آلل های آنها رابطه‌ی غالب و مغلوب ای ندارند و ناخالصی در هر دو حالت است.

۳--هم توانی:
صفاتی که ناخالصی را در دو حالت ظاهر می‌کنند

۴--آلل های چند گانه:
توسط بیش از دو آلل کنترل می‌شوند. ژن های مرتبط به گروه خونی A,B,O در انسان دارای ۳ آلل هستند.


نویسنده: البرز امیدی شاه آباد