کدهای ژنتیکی

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
Alborz Omidi sh

نام: Alborz Omidi sh

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۴:۰۲


پست: 12

سپاس: 4

جنسیت:

کدهای ژنتیکی

پست توسط Alborz Omidi sh »

در ژنوم هر موجود چهار باز آلی نیتروژن دار با نامهای آدنین، گوانین، سیتوزین و تیم این وجود دارند.
عملکرد این باز ها بدین صورت است که دو رشته نوکلئوتیدی از DNA را به یکدیگر متصل آن‌ها را به صورت یک نردبان مارپیچ در می آورد 🧬
از کنار هم قرار گرفتن هر سه از این بازها یک کد ژنتیکی ساخته می شود که این کد های ژنتیکی مسئول ساخت آمینو اسید ها هستند.

ما در این مقاله تمام کد های ژنتیکی را بررسی میکنیم👇


A=آدنین
T=تیمین
G=گوانین
C=سیتوزین


کد های شروع شونده با آدنین یا A
AAA
AAT
AAC
AAG
ATA
ATC
ATG
ATT
ACA
ACC
ACT
ACG
AGA
AGC
AGG
AGT

کد های شروع شونده با تیمین یا T
TTT
TTC
TTG
TTA
TCT
TCC
TCG
TCA
TGT
TGC
TGG
TGA
TAT
TAC
TAG
TAA

کد های شروع شونده با گوانین یا G
GGG
GGC
GGT
GGA
GCG
GCC
GCT
GCA
GTG
GTT
GTA
GAG
GAC
GAT
GAA

کد های شروع شونده با سیتوزین یا C
CCC
CCG
CCT
CCA
CGC
CGG
CGT
CGA
CTC
CTG
CTT
CTA
CAC
CAG
CAT
CAA
اما هر یک از این کدهای ژنتیکی مسئول ساخت یک نوع آمینو اسید هستند👇

آرژنین=TCC
زرونین=TGA
لیزین=TTC
پرولین=GGG
آلانین=CGC
میتونین=ATG
لوسین=TTA
سرین=AGT
گلیسین=GGA
سیستئین=TGT

البته لیست آمینواسید ها بسیار وسیع تر است و من فقط مقداری از آنان را نام بردم
در کل ما دارای ۶۴ کد ژنتیکی هستیم

شاید باور نکنید تمام موجودات اعم از انسان، گیاهان، حیوانات و باکتری ها و ... همگی دارای یک لیست از کد ژنتیکی هستند🐜👩🏻🦖🦠
من به علم باور دارم🧬تکامل حقیقت دارد🔬

ارسال پست