صفحه 1 از 2

ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 21 بهمن 1392 - 23:36
از سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ
ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯿﺪ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﮐﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎﯼ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ (ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟) ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ (ﭼﺮﺍ)

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 22 بهمن 1392 - 02:06
از سوی steve jobs
خب مگر لایه ی ظرفیت همان لایه ی اولیه است؟

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 22 بهمن 1392 - 08:55
از سوی Mizadi
سلام ... smile124
به نظر بنده شما تصور درستی از مفهوم "انرژی یونش" ندارید . در تعریف انرژی یونش می گوییم :

مقدار انرژی لازم برای برداشتن (جدا کردن) الکترونی که سست ترین اتصال را با یک اتم دارد ، انرژی یونش میگویند . و منظور از سست ترین اتصال ، الکترون های لایه ی آخر است .

ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ نوشته است:ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎﯼ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ

پس با این تعریف ، میتوان گفت که این قسمت از حرف هایتان صحیح نیست و انرژی یونش به الکترون های لایه ی آخر بستگی دارد .

ممنون از سوال خوبتون ... smile124

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 22 بهمن 1392 - 11:11
از سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ (ﻣﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ؟)ﻭ. ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 22 بهمن 1392 - 11:47
از سوی steve jobs
1- بار موثر هسته هر چه بر روی الکترون ظرفیت زیاد تر شود انرژی یونش نیز بیشتر می شود.
2- در گروه یک هر چه از بالا به پایین حرکت می کنیم بار هسته زیاد می شود اما به دلیل اثر همپوشانی و همچنین دور تر بودن آن ها از هسته بار موثر هسته کاهش پیدا می کند.

بار موثر هسته: به برایند نیروی جاذبه ی الکترون پروتون و نیرو دافعه ی الکترون الکترون می گویند.(http://en.wikipedia.org/wiki/Effective_nuclear_charge)
اگر ممکن است یک نفر لطف کند محاسبه ی بار موثر هسته بر روی الکترون های لایه ی ظرفیت در اتم های مختلف را بنویسد smile072

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 21:06
از سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ
2- در گروه یک هر چه از بالا به پایین حرکت می کنیم بار هسته زیاد می شود اما به دلیل اثر همپوشانی و همچنین دور تر بودن آن ها از هسته بار موثر هسته کاهش پیدا می کند.

ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ؟!!! smile039
ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﻄﻬ‌‌ﭽﯿﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿ‌‌ﺸﺪ

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 21:39
از سوی کوه یخ
به نسبت اضافه شدن لایه ها
بار موثر هسته کم میاره
مثلا آخرین الکترون های سزیم خیلی از هسته فاصله دارن...

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 24 بهمن 1392 - 08:14
از سوی steve jobs
ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ نوشته است:2- در گروه یک هر چه از بالا به پایین حرکت می کنیم بار هسته زیاد می شود اما به دلیل اثر همپوشانی و همچنین دور تر بودن آن ها از هسته بار موثر هسته کاهش پیدا می کند.

ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ؟!!! smile039
ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﻄﻬ‌‌ﭽﯿﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿ‌‌ﺸﺪ

خب شما فکر کن که افزایش می یابد. در این صورت واکنش پذیری سزیم از لیتیم کمتر است. smile039

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 25 اسفند 1392 - 10:36
از سوی شیمی دان
در یک گروه جدول از بالا به پایین بار موثر هسته زیاد میشود

زیرا تعداد لایه ها تغییری نکرده در عوض تعداد پروتن های هسته افزایش یافته است

انرزی یونش به بار موثر هسته
و پایداری ان ساختار اربیتالی وابسته هست مثلا نیتروزن در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون دارد 2 e ان در تراز S قرار میگیرند و 3e ان در تراز P
چون همه تراز ها نیمه پر هستند و میشه گفت همشون به یه پایداری مساوی میرسند حالا کندن یک الکترون دشوار تر هست (خیلی توضیح داره اگه کسی مایله که بدونه بگه تا کامل بحث را باز کنم)


چند تا از جواب ها را خوندم که همه اشتباه نوشته بودند smile025 فقط این جواب من درسته smile015 هر چی غیر از این باشه غلطه

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 26 اسفند 1392 - 11:11
از سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ
لطفا بحث را باز کنید
با تشکر فراوان

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 26 اسفند 1392 - 13:41
از سوی steve jobs
شیمی دان نوشته است:در یک گروه جدول از بالا به پایین بار موثر هسته زیاد میشود

زیرا تعداد لایه ها تغییری نکرده در عوض تعداد پروتن های هسته افزایش یافته است

انرزی یونش به بار موثر هسته
و پایداری ان ساختار اربیتالی وابسته هست مثلا نیتروزن در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون دارد 2 e ان در تراز S قرار میگیرند و 3e ان در تراز P
چون همه تراز ها نیمه پر هستند و میشه گفت همشون به یه پایداری مساوی میرسند حالا کندن یک الکترون دشوار تر هست (خیلی توضیح داره اگه کسی مایله که بدونه بگه تا کامل بحث را باز کنم)


چند تا از جواب ها را خوندم که همه اشتباه نوشته بودند smile025 فقط این جواب من درسته smile015 هر چی غیر از این باشه غلطه

شیمیدان عزیز، مگر بار موثر هسته با انرژی یونش رابطه مستقیم ندارد؟

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 26 اسفند 1392 - 23:47
از سوی شیمی دان
درست فرمودید انرزی یونش با بار موثر هسته رابطه مستقیم دارد
هز چه بار موثر هسته بیشتر باشد انرزی یونش (انرزی برای جدا کردن اولین الکترون) هم بیشتر میشود

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 27 اسفند 1392 - 07:43
از سوی steve jobs
خب پس چرا انرژی یونش سزیم از لیتیم کمتر است؟

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 27 اسفند 1392 - 07:52
از سوی steve jobs
شیمی دان نوشته است:در یک گروه جدول از بالا به پایین بار موثر هسته زیاد میشود

زیرا تعداد لایه ها تغییری نکرده در عوض تعداد پروتن های هسته افزایش یافته است

انرزی یونش به بار موثر هسته
و پایداری ان ساختار اربیتالی وابسته هست مثلا نیتروزن در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون دارد 2 e ان در تراز S قرار میگیرند و 3e ان در تراز P
چون همه تراز ها نیمه پر هستند و میشه گفت همشون به یه پایداری مساوی میرسند حالا کندن یک الکترون دشوار تر هست (خیلی توضیح داره اگه کسی مایله که بدونه بگه تا کامل بحث را باز کنم)


چند تا از جواب ها را خوندم که همه اشتباه نوشته بودند smile025 فقط این جواب من درسته smile015 هر چی غیر از این باشه غلطه

فکر نمی کنید در جدول تناوبی ، تنها در عناصر هر تناوب لایه ها یکسان هستند ، اما تعداد پروتن ها (و الکترون ها smile021 ) تغییر می کند؟ smile042

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 19 بهمن 1393 - 22:07
از سوی بیسلاق
باسلام در کتابی این فرمول اراءه شده است:
IE1=1312kJ.mol^-1×Zeff^2÷n^2
که طبق آن با کاهش انرژی یونش Zeff یا همان بار موثر هسته که بر الکترون های لایه ی آخر اعمال می شود افزایش می یابد (محاسبه کنید)