پس سوز در موتو جنگنده ها

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 1379

پس سوز در موتو جنگنده ها

پست توسط Archimedes »

ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎم"ﺗﺮاﺳﺖ" ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ی ﻣﺪرن از ﯾﮏ ﭘﺲ ﺳﻮز در ﻣﻮﺗﻮرﺧﻮد)ﭼﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ و ﭼﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻓﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ (

ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ،(supersonic) ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﭘﺮواز در ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖﺻﻮت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ﭘﺴﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﻮل ﮐﻞ ﭘﺮواز از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ drag ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﭘﺎی اﯾﻦﻧﯿﺮو در ﮐﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ دارد. در ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮتاﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻣﯿﺸﻮد. ﭘﺲ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ. ﯾﮏراﻩ ﺳﺎدﻩ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺲ ﺳﻮزﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ی ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ اﺳﺖ. در ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺪاری از اﻧﺮژی ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮقو ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. درواﻗﻊ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻧﯿﺮوی ﺗﺮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪاﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮق اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ﺷﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ ﭘﺲ ﺳﻮزدار ﺷﻤﺎﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎزل ﮐﻤﯽ ﻃﻮﯾﻞ ﺷﺪﻩ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﮕﻪ دارﻧﺪﻩ یﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ در ﭘﺲ ﺳﻮزﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺲﺳﻮز روﺷﻦ اﺳﺖ، ﺳﻮﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮق اﮔﺰوز ﺗﺰرﯾﻖﻣﯿﺸﻮد. ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯿﺴﻮزد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت و اﻧﺒﺴﺎط، ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ی اﺣﺘﺮاق ﻣﯿﺴﻮزد،ﻧﻤﯿﺴﻮزد. ﺷﻤﺎ ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ اﺳﺖ. در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﯾﮏ ﭘﺲ ﺳﻮز دﺳﺖ ﺳﺎز را .ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎش و ﺣﻠﻘﻪ ی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪﻩ ی ﺷﻌﻠﻪﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮد

ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ ﺳﻮز ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺪار زﯾﺎدیاﮐﺴﯿﮋن ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪﻩدارﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود 25 درﺻﺪ از اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ یﻣﻮﺗﻮر، در ﻣﺤﻔﻈﻪ ی اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺮﺳﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋنﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 75 درﺻﺪ( ﻣﻘﺪاری ﺳﻮﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﺘﺮاق آﻧﺮا رادارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﺑﺎﻻﺗﺮ 50 رﻓﺘﻦ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎزﻫﺎی اﮔﺰوز و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺲ ﺳﻮزﻫﺎ در ﺣﺪود درﺻﺪ ﻧﯿﺮویﺗﺮاﺳﺖ را، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺳﻮز ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودیﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﻠﺰی ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را ﻧﺪارد. ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬر از دﯾﻮارﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ی زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی وﯾﮋﻩﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود را اﻓﺰاﯾﺶ داد وﺣﺘﯽ آﻧﺮا داﺋﻤﯽ ﮐﺮد. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻨﮏ ﮐﺎری وﯾﮋﻩ ی ﻣﺪاومﯾﺎ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ آﻧﺮا ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺖ. ﯾﮏ راﻩ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﭘﺲ ﺳﻮز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮارﻩ ی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر را دو ﺟﺪارﻩ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎباز ﻫﻮای ﮐﻤﭙﺮس ﺷﺪﻩ را ﮐﻪ از ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ )دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ( ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻩ، از آن ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮارت دﯾﻮارﻩی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﯿﺸﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﻮا ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ و داغﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﺸﻮد. اﻣﺮوزﻩ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریوﺟﻮد دارد. راﻩ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ی ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی دﻣﺎی ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ روش وروﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ .زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰدارﻧﺪ

در ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﻧﺴﻞﭘﻨﺠﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﻓﺮا ﺻﻮت)ﻧﻪ در .ﺣﺪود ﺻﻮت( ﺑﺪون ﭘﺲ ﺳﻮز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ اف22 ﺑﺪون ﭘﺲ ﺳﻮز ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ 1.6 ﻣﺎخ در ﭘﺮواز اﻓﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ وﺑﺎ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺗﺎ 1.8 ﻣﺎخ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﺑﯿﺶ از 2 ﻣﺎخ را دارﻧﺪ اﻣﺎﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﻨﺪﻩ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﻘﺪری زﯾﺎدیﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﻮاﺻﻞ دور ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ 1.8 ﻣﺎخآن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !ﮐﻪ ﻣﯿﺰانﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ در ﺳﺮﻋﺖ 1.6 ﻣﺎخ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ 1.8 وﭘﺮواز ﺑﺎ ﭘﺲ ﺳﻮز اﺳﺖ

ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺳﻮﺧﻮی ﺗﯽ50 ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون ﭘﺲ ﺳﻮز ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ 1.7ﻣﺎخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ وﺑﺎ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ 2.2 ﻣﺎخ ﮐﻪ .روﺳﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ

.ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻣﯿﮓ1.44 دارای ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ 2.6 ﻣﺎخ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ﺑﺪون ﭘﺲ ﺳﻮز ؟؟؟اﺳﺖ

ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺳﻮﺧﻮ47 دارای ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ 2.3 ﻣﺎخ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ﺑﺪون ﭘﺲ در ﺣﺪودﺳﺮﻋﺖ اف22 اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺼﻮرت .دﻗﯿﻖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ

ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻔﻮن و راﻓﺎل و ... ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ++ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﯾﻮار ﺻﻮﺗﯽ .ﺑﺪون ﭘﺲ ﺳﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻧﺤﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ درﺟﻨﮕﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺲ ﺳﻮز

ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﺎزدر ﺷﮑﺎری ﻫﺎدر آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮدﺗﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد در اﯾﻦ AB ﭘﺴﻮز ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺧﺎرج ﻣﻮﺗﻮر وﭘﺸﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎآﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ راﻧﺶ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﺲ ﺳﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻟﻤﺎﻧﯽ واﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ودﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶراﻧﺶ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺖ ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻮدﻧﺪ.اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر دارایﭘﺲ ﺳﻮز ﺧﻮد رادر ﺳﺎل ﻫﺎی 1943 ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ دﻫﻪ از ان زﻣﺎنﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺲ ﺳﻮز ﻫﺎ درﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺲ ﺳﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻓﻮقﺻﻮت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﭘﺲ ﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎدﻩﻣﯽ ﺷﻮد.ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﻧﺮزی ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.ﭘﺲ ﺳﻮزدر واﻗﻊ ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﺑﻠﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﮐﺴﯿﺰنﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ را ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺨﻠﻮطﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﺣﺘﺮاق از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏﺧﺮوﺟﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ وراﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎی روز اﻣﺪ اﯾﻦﻣﯿﺰاﻧﺒﻪ 40ﺗﺎ70درﺻﺪﻣﯽ رﺳﺪ.اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺲ ﺳﻮز ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﻪ رواﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ.اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺳﺎدﻩ اﺳﺖوﻟﯽ اﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ان ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری راﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺷﻌﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ . ﭼﺮاﮐﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﭘﺎﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ وارد ﭘﺲ ﺳﻮز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎمﺷﻮد ﺳﻮﺧﺖ وارد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ )10ﯾﺎﺑﯿﺸﺘﺮ(ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ رادر اﻃﺮافﻣﻮﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﻮﺧﺖ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﻮراخ رﯾﺰ روی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ وارد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮﭘﮏ .ﻣﺤﺘﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق در ﭘﺲ ﺳﻮزﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺰو ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎیﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﺲ ﺳﻮزﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر ان ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦدﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد اﺣﺘﺮاق در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺖ )ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﻮر( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار وﺛﺎﺑﺖ در .داﺧﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻮا وﺳﻮﺧﺖرادرﺑﺮداردﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺳﻮزد.اﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺣﺘﺮاق در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺖ وﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ .دﯾﺪن ﻧﺎزل ﺧﺮوﺟﯽﺷﻮد ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ وزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﭘﺲ ﺳﻮز ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﯾﮏﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی ﻟﻮﻟﻪ .ﺟﺖ ﻓﻠﺰی در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻیداﺧﻞ ﭘﺲ ﺳﻮز ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ 3000درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ

ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻨﮑﯽ ﮐﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺑﺎﻻی ﭘﺲ ﺳﻮز ﻋﺒﻮرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﮔﺮﻣﺎ راﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺳﺮد راازﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏﺣﻠﻘﻪ دراﻃﺮاف ﻣﻮﺗﻮر ﻋﺒﻮر ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.اﯾﻦ ﻫﻮای ﺳﺮد از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬرد.در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ دﻣﺎ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ اﺳﺖ وﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺳﺮد در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﭘﺲ ﺳﻮز از ان در ﺑﺮاﺑﺮ .ﺷﻌﻠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ رود ﻧﺎزل ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ازﮔﺎزﻫﺎی داغ رادرﺑﺮﮔﯿﺮدواز اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.ﻣﻬﻨﺪﺳﺎنﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮبﺑﺮای اﺣﺘﺮاق وﻣﻮاد ﺧﻮب ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاقﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺳﺎز ﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﭘﺲ ﺳﻮز ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺰوز)ﺧﺮوﺟﯽ(ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎز ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎتوﺑﺎزﺗﺎب راداری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﻮاج راداری ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ واﻣﻮاج راداری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ان اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽاﮔﺮ ﭘﺲ ﺳﻮز روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﯾﻢ راداری . اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺗﻦ ﻓﺮوﺳﺮخ ﯾﮏ ﭘﺲ ﺳﻮز روﺷﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯽ -2واف-117از اﯾﻦ ﺳﺎز وﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮﻓﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺳﺮد راﺑﺎﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ای ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﺮوﺳﺮخ در ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎی اﯾﻨﺪﻩ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از رﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩﻗﺮار دادن ﭘﺲ ﺳﻮز در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ وﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ان ﺑﺎ ﻫﻮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬر اﺳﺖ.ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ راﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ)ﻣﺜﻞﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ(.اﻣﺎ )دﺳﺖ ﮐﻢ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ(ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮدﻩ ﻫﻮای ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رود وﺟﻮد ﻧﺪاردوﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺣﻔﻆ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺘﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺳﻮز اﺳﺖ.ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻨﮕﻨﺪﻩ اف-22 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭘﺲ ﺳﻮز ﺑﻪ 1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت دﺳﺖﯾﺎﺑﺪ.ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻋﻘﯿﺪﻩ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﺲ ﺳﻮزﻫﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮواز از روی ﻧﺎوﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺲ ﺳﻮز اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی انﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن رزﻣﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﺑﻪ ﻧﯿﺮوی .راﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﺳﻮز ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻩ ﺣﻞاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.


منبع: وبلاگ پرواز
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
ali66280

نام: جیمز کلرک ماکسول

عضویت : شنبه ۱۳۹۳/۶/۸ - ۱۳:۵۱


پست: 8

سپاس: 9

Re: پس سوز در موتور جنگنده ها

پست توسط ali66280 »

مقاله ی جالبی هست. دوستان توجه داشته باشند اگه می خوان در مورد پس سوز به زبان انگلیسی جستجو کنند باید عبارت After Burner را وارد کنند. البته لازمه تعریف مختصر در مورد پس سوز رو هم در این جا بخونین که البته برای کسانی هست که حوصله خواندن مقاله طولانی بالا رو ندارند:

هنگامی که گازهای خروجی از موتور خارج می شوند، دارای حرارت بسیار بالایی میباشند که از طریق نازل های سوخت پاش به آن سوخت تزریق میشود که در قسمت پس سوز، با مشتعل ساختن دوباره گازهای خروجی به طور قابل توجهی بر نیروی تراست می افزایند. البته استفاده از پس سوز فقط در شرایط اضطراری و شرایط جنگی مجاز است در غیر این صورت به علت مصرف بسیار بالای سوخت از آن استفاده نمی‌گردد. تنها هواپیمای مسافربری با سیستم پس سوز، هواپیمای کنکورد Concord ساخت مشترک آلمان، انگلیس و فرانسه بود که به علت ایجاد آلودگی صوتی زیاد و مصرف سوخت بالا، از کار برکنار شد.

farnaz2500

نام: فرناز محمدزاده

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۳/۶/۲۶ - ۱۵:۱۲


پست: 2Re: پس سوز در موتو جنگنده ها

پست توسط farnaz2500 »

دوستان بیشتر سعی کنید توی همچین مطالبی نگاه کاربردی داشته باشید و مثلا در همین موضوع کمی به روز تر مطلب بگذراید تا استفاده بیشتری کنیم. مثلا از مقالات جدید آدرس بدهید. احساس می کنم در کل مطالب قدیمی گذاشته میشه.
تشکر
من با خر خون مخالف نیستم منتهی با این روش که داره تو بچه ها پیش میره من کلا با درسخوان هم مخالفم چون که مردم فقط بخاطر امتحان درس میخونن!
حتی تست هوش حل می کنن که نمره بیارن!!
به خاطر نمره مشق مینویسن!! و بخاطر اینکه دبیر بهشون توجه کنه روز معلم هدیه میگیرن یا کلا ادای دوستدارای معلمو در میارن!
و تازه انتظار هم داریم در آینده کشور موفقی هم بشیم! بابا چرا نمیفهمید؟
این است روش آینده نگر ها!!!

ارسال پست