ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ


ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ در دوشنبه 21 بهمن 1392 - 23:36

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯿﺪ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﮐﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎﯼ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ (ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟) ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ (ﭼﺮﺍ)
 
سپـاس : 9

ارسـال : 29


نام نویسی: 92/11/16

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی steve jobs در سه شنبه 22 بهمن 1392 - 02:06

خب مگر لایه ی ظرفیت همان لایه ی اولیه است؟
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی Mizadi در سه شنبه 22 بهمن 1392 - 08:55

سلام ... smile124
به نظر بنده شما تصور درستی از مفهوم "انرژی یونش" ندارید . در تعریف انرژی یونش می گوییم :

مقدار انرژی لازم برای برداشتن (جدا کردن) الکترونی که سست ترین اتصال را با یک اتم دارد ، انرژی یونش میگویند . و منظور از سست ترین اتصال ، الکترون های لایه ی آخر است .

ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ نوشته است:ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎﯼ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ

پس با این تعریف ، میتوان گفت که این قسمت از حرف هایتان صحیح نیست و انرژی یونش به الکترون های لایه ی آخر بستگی دارد .

ممنون از سوال خوبتون ... smile124
دنیای فیزیک و شیمی من ... !
آدرس : http://wopac.ir


باران تلنگری است ، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست ... !

تصویر

تصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 157

ارسـال : 137


نام نویسی: 92/10/25

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ در سه شنبه 22 بهمن 1392 - 11:11

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ (ﻣﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ؟)ﻭ. ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 
سپـاس : 9

ارسـال : 29


نام نویسی: 92/11/16

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی steve jobs در سه شنبه 22 بهمن 1392 - 11:47

1- بار موثر هسته هر چه بر روی الکترون ظرفیت زیاد تر شود انرژی یونش نیز بیشتر می شود.
2- در گروه یک هر چه از بالا به پایین حرکت می کنیم بار هسته زیاد می شود اما به دلیل اثر همپوشانی و همچنین دور تر بودن آن ها از هسته بار موثر هسته کاهش پیدا می کند.

بار موثر هسته: به برایند نیروی جاذبه ی الکترون پروتون و نیرو دافعه ی الکترون الکترون می گویند.(http://en.wikipedia.org/wiki/Effective_nuclear_charge)
اگر ممکن است یک نفر لطف کند محاسبه ی بار موثر هسته بر روی الکترون های لایه ی ظرفیت در اتم های مختلف را بنویسد smile072
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ در چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 21:06

2- در گروه یک هر چه از بالا به پایین حرکت می کنیم بار هسته زیاد می شود اما به دلیل اثر همپوشانی و همچنین دور تر بودن آن ها از هسته بار موثر هسته کاهش پیدا می کند.

ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ؟!!! smile039
ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﻄﻬ‌‌ﭽﯿﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿ‌‌ﺸﺪ
 
سپـاس : 9

ارسـال : 29


نام نویسی: 92/11/16

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی کوه یخ در چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 21:39

به نسبت اضافه شدن لایه ها
بار موثر هسته کم میاره
مثلا آخرین الکترون های سزیم خیلی از هسته فاصله دارن...
کوه یخم من که رو آب شدم شناور
داغ حوادث میکنه آبم سراسر

(ابی)
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه//این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه...
(ابی+این آخرین باره...)

*و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب...(سهراب سپهری)

*داداش وقتی داری خالی میندی حرفه ای خالی ببند!!! ما رو خر فرض نکن!!!

ما که رسوای جهانیم//غم عالم به پشم
نماد کاربر
 
سپـاس : 36

ارسـال : 225


نام: iceberg
سن: 22 سال
شهر: ice field
نام نویسی: 91/8/5

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی steve jobs در پنجشنبه 24 بهمن 1392 - 08:14

ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ نوشته است:2- در گروه یک هر چه از بالا به پایین حرکت می کنیم بار هسته زیاد می شود اما به دلیل اثر همپوشانی و همچنین دور تر بودن آن ها از هسته بار موثر هسته کاهش پیدا می کند.

ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ؟!!! smile039
ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﻄﻬ‌‌ﭽﯿﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿ‌‌ﺸﺪ

خب شما فکر کن که افزایش می یابد. در این صورت واکنش پذیری سزیم از لیتیم کمتر است. smile039
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی شیمی دان در يكشنبه 25 اسفند 1392 - 10:36

در یک گروه جدول از بالا به پایین بار موثر هسته زیاد میشود

زیرا تعداد لایه ها تغییری نکرده در عوض تعداد پروتن های هسته افزایش یافته است

انرزی یونش به بار موثر هسته
و پایداری ان ساختار اربیتالی وابسته هست مثلا نیتروزن در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون دارد 2 e ان در تراز S قرار میگیرند و 3e ان در تراز P
چون همه تراز ها نیمه پر هستند و میشه گفت همشون به یه پایداری مساوی میرسند حالا کندن یک الکترون دشوار تر هست (خیلی توضیح داره اگه کسی مایله که بدونه بگه تا کامل بحث را باز کنم)


چند تا از جواب ها را خوندم که همه اشتباه نوشته بودند smile025 فقط این جواب من درسته smile015 هر چی غیر از این باشه غلطه
 
سپـاس : 4

ارسـال : 7


نام نویسی: 92/12/25

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ در دوشنبه 26 اسفند 1392 - 11:11

لطفا بحث را باز کنید
با تشکر فراوان
 
سپـاس : 9

ارسـال : 29


نام نویسی: 92/11/16

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی steve jobs در دوشنبه 26 اسفند 1392 - 13:41

شیمی دان نوشته است:در یک گروه جدول از بالا به پایین بار موثر هسته زیاد میشود

زیرا تعداد لایه ها تغییری نکرده در عوض تعداد پروتن های هسته افزایش یافته است

انرزی یونش به بار موثر هسته
و پایداری ان ساختار اربیتالی وابسته هست مثلا نیتروزن در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون دارد 2 e ان در تراز S قرار میگیرند و 3e ان در تراز P
چون همه تراز ها نیمه پر هستند و میشه گفت همشون به یه پایداری مساوی میرسند حالا کندن یک الکترون دشوار تر هست (خیلی توضیح داره اگه کسی مایله که بدونه بگه تا کامل بحث را باز کنم)


چند تا از جواب ها را خوندم که همه اشتباه نوشته بودند smile025 فقط این جواب من درسته smile015 هر چی غیر از این باشه غلطه

شیمیدان عزیز، مگر بار موثر هسته با انرژی یونش رابطه مستقیم ندارد؟
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی شیمی دان در دوشنبه 26 اسفند 1392 - 23:47

درست فرمودید انرزی یونش با بار موثر هسته رابطه مستقیم دارد
هز چه بار موثر هسته بیشتر باشد انرزی یونش (انرزی برای جدا کردن اولین الکترون) هم بیشتر میشود
 
سپـاس : 4

ارسـال : 7


نام نویسی: 92/12/25

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی steve jobs در سه شنبه 27 اسفند 1392 - 07:43

خب پس چرا انرژی یونش سزیم از لیتیم کمتر است؟
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی steve jobs در سه شنبه 27 اسفند 1392 - 07:52

شیمی دان نوشته است:در یک گروه جدول از بالا به پایین بار موثر هسته زیاد میشود

زیرا تعداد لایه ها تغییری نکرده در عوض تعداد پروتن های هسته افزایش یافته است

انرزی یونش به بار موثر هسته
و پایداری ان ساختار اربیتالی وابسته هست مثلا نیتروزن در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون دارد 2 e ان در تراز S قرار میگیرند و 3e ان در تراز P
چون همه تراز ها نیمه پر هستند و میشه گفت همشون به یه پایداری مساوی میرسند حالا کندن یک الکترون دشوار تر هست (خیلی توضیح داره اگه کسی مایله که بدونه بگه تا کامل بحث را باز کنم)


چند تا از جواب ها را خوندم که همه اشتباه نوشته بودند smile025 فقط این جواب من درسته smile015 هر چی غیر از این باشه غلطه

فکر نمی کنید در جدول تناوبی ، تنها در عناصر هر تناوب لایه ها یکسان هستند ، اما تعداد پروتن ها (و الکترون ها smile021 ) تغییر می کند؟ smile042
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی بیسلاق در يكشنبه 19 بهمن 1393 - 22:07

باسلام در کتابی این فرمول اراءه شده است:
IE1=1312kJ.mol^-1×Zeff^2÷n^2
که طبق آن با کاهش انرژی یونش Zeff یا همان بار موثر هسته که بر الکترون های لایه ی آخر اعمال می شود افزایش می یابد (محاسبه کنید)
 
سپـاس : 2

ارسـال : 9


نام نویسی: 93/3/14

ذکر نشده

بعدی

بازگشت به شیمی فیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 14 مهمان