جهان ماده و ضد ماده

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
! Inaccessible

نام: آرمین امامی

عضویت : جمعه ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ - ۰۱:۰۸


پست: 11

سپاس: 10

جنسیت:

جهان ماده و ضد ماده

پست توسط ! Inaccessible »

ماده و ضدماده
در جهان ضدماده همه چيز حالت غير عادي دارد . زمان به عقب برمي گردد. در تركيب ماده و ضد ماده باهم هر دو
از بين رفته , مقدار قابل توجهي انرژي بوجود مي آيد. بدين ترتيب در همكاري كرات ضدماده و كرات ماده هر دو به
نيروگاهي بزرگ و بدون آلاينده دست خواهند يافت.
مواد از ذرات ريزي به نام مولكول , و مولكول ها از ذرات ريزتري به نام اتم تشكيل يافته اند . اتم ها نيز از اجزاء
ديگري تشكيل شده اند. اين ذرات عبارتند از : الكترون, پروتون, نوترون, فوتون, مزون و .... پروتونِ با بار مثبت و
نوترونِ خنثي ( بدون بار) هستة اتم را تشكيل مي دهند. الكترونِ منفي نيز به دور هسته مي گردد.
در ضدماده ماجرا بر عكس است . الكتروني با بارِ مثبت كه پزيترون ناميده مي شود و در هسته پروتون هايي منفي
قرار دارند. ضدنوترون ها در ضدماده بدون بار مي باشند.
در سال 1908 م . شيء ناشناخته اي در حوالي سيبري با زمين برخورد كرد و منطقه اي در حدود 32 مايل مربع
سوخت. اولين فرض اين بود كه قطعه اي از ستاره هاي نوتروني با زمين برخورد كرده از سوي ديگر از آن خارج شده
باشد. ولي از آن جايي كه در سوي ديگر ر خ داد مشابهي رخ نداده بود يقين كردند كه فرض برخورد شيء يا ستارة
نوتروني با زمين مردود است . با توجه به اين كه همه چيز سوخته بود و هيچ بلور مشكوكي در منطقه ديده نشده بود
(همة آثار شيء آسماني از بين رفته بود .) دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه تنها فرض ممكن اين است كه شيء
مذكور از ضدماده تشكيل شده باشد.
الكترون در متون علمي با علامت e- و پزيترون با نماد
e+ يا
β + نشان داده مي شود . در γ o و فوتون با نماد
برخورد الكترون و پزيترون واكنش زير رخ مي دهد:
e- + β +→γ o +γ o
اين به آن معنا است كه هر دو ذره از بين رفته و به اندازة دو فوتون انرژي ايجاد مي شود. بد نيست بدانيد كه اگر
ضدماده اي به اندازة يك توپ بي سبال به زمين برخورد كند به اندازة يك بمب اتمي انرژي آزاد م يشود. smile020
امروزه اثبات شده است كه در جهان كهكشان هاي بسياري از ضدما ده وجود دارند . همة ستاره هايي كه ما مي بينيم از
جنس ماده نيستند . جالب است بدانيد كه كهكشان هاي ماده و ضدماده با اين كه از بين هم عبور مي كنند هيچ يك نابود
نمي شوند. علت اين امر فواصل نجومي و بسيار زياد ستاره هايي است كه در كهكشان قرار دارند.
Inaccessible return

ارسال پست